GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Zuzana Kalincová | 29. Července 2022

Novinky v oblasti smluv o zamezení dvojímu zdanění

Sdílet článek:

Katar

Dne 21. června 2022 byla podepsána v Dauhá Smlouva o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmů a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti mezi Českou republikou a Katarem, která má zabezpečit rozvoj ekonomických vztahů s Katarem díky posílení právní jistoty podnikatelských subjektů provozujících ekonomické aktivity v druhém smluvním státě.

Smlouva vymezující způsob zdanění příjmů rezidenta jednoho státu generovaných v druhém smluvním státě vychází z modelové smlouvy OECD a OSN, přičemž odráží i vnitrostátní právní předpisy obou zemí. Na rozdíl od modelové smlouvy však je navíc považováno za stálou provozovnu i místo prodeje, farma či plantáž. Přehled parametrů plynoucích ze smlouvy z hlediska vzniku stálé provozovny a zdanění příjmů z dividend, úroků a licenčních poplatků uvádíme v následující tabulce:

Vznik stálé provozovny u stavebních a montážních projektů
délka nad … měsíců
Vznik stálé provozovny u ost. služeb
délka nad … měsíců (v jakémkoliv…-měsíčním období)
Maximální sazba ve státě zdroje
Dividendy  Úroky  Licenční poplatky
6 6 (12) 5% --- 10%

Zdroj: Senátní tisk č. 269/0.

Vládní návrh k předložení Smlouvy k vyslovení souhlasu s ratifikací bude projednáván v prvním čtení na schůzi Poslanecké sněmovny dne 7. července 2022.

Novelizace smluv se Španělskem a Čínou 

Dne 13. června 2022 bylo vydáno Sdělení ke Smlouvě o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a Španělskem, které mění především článek 25 smlouvy vztahující se na řešení případů cestou dohody. Osoba v případě domnění, že opatření povede ke zdanění, které není v souladu s touto smlouvou, má možnost předložit případ příslušnému úřadu smluvního státu, nyní však s omezenou lhůtou do 3 let od oznámení opatření. Pokud bude námitka považována za oprávněnou, případ lze upravit dohodou s úřadem druhého smluvního státu. Jakákoliv dosažená dohoda bude uskutečněna bez ohledu na jakékoliv časové lhůty ve vnitrostátních právních předpisech smluvních států. Toto platí pro případy předložené k 1. červenci 2022 nebo později. 

Také byl připsán odstavec zabraňující zneužití smlouvy, který znemožňuje získání výhod plynoucích ze smlouvy, pokud není prokázáno, že poskytnutí výhody bylo v souladu s účelem a cílem smlouvy. Stejné ustanovení proti zneužití smlouvy bylo přidáno i do Smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a Čínskou lidovou republikou prostřednictvím sdělení ze dne 21. června 2022. 

Pro další informace týkajících se smluv o zamezení dvojího zdanění či ostatních záležitostí mezinárodního zdanění prosím neváhejte kontaktovat naše daňové oddělení.

Autor: Zuzana Kalincová, Tereza Koleňáková