GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 21. Března 2018

Novely zákonů od 1. 1. 2018 na Slovensku – 3. část

Sdílet článek:

Od nového roku došlo na Slovensku k řadě změn. Stručný přehled těch nejzajímavějších uvádíme v našem článku. V předchozích dílech (Novely zákonů - 1. část a Novely zákonů - 2. část) jste se mohli dočíst o změnách v obchodním zákoníku, trestním zákoníku, daňovém řádu či v zákoně o dani z přidané hodnoty. Dále se dočtete o změnách v oblasti daně z příjmů a účetnictví.

Zákon o dani z příjmu

Novelou prošel i zákon o dani z příjmů. Novela se dotýká hlavně velmi specifických a komplikovaných oblastí. Nedotýká se však ve velkém běžné podnikatelské praxe malých a středních podnikatelů.

Nejprve pár důležitých veličin:

2018_06_tabulka.jpg


Od 1. 7. 2018 povinně podléhají sociálnímu pojištění osoby samostatně výdělečně činné, jejichž příjmy přesáhnou v roce 2017 výši 5 472 €. 

Od 1. 1. 2018 činí minimální odvody sociálního pojištění 151,16 € a zdravotního pojištění 63,84 €.

Podpora lázeňství

Novela zkracuje dobu amortizace budov na lázeňskou péči ze 40 na 20 let. Dále se zavádí nová nezdanitelná část ve výši maximálně 50 € ročně na poplatníka, manželku (manžela) a každé dítě poplatníka na prokazatelně zaplacenou lázeňskou péči.

Výzkum a vývoj

S účinností od 1. 1. 2018 dochází k výraznému rozšíření „super“ odpočtu výdajů / nákladů na výzkum a vývoj, a to:

  • Ve výši 100% nákladů na výzkum a vývoj vynaložených ve zdaňovacím období, za které se podává daňové přiznání (tj. poprvé za zdaňovací období roku 2018), v členění podle jednotlivých projektů výzkumu a vývoje a
  • 100% z kladného meziročního rozdílu mezi průměrem úhrnu těchto výdajů vynaložených v běžném zdaňovacím období a předchozím zdaňovacím období a ve dvou předchozích zdaňovacích obdobích.

V rámci podpory průmyslového výzkumu a vývoje se zavádějí tzv. patent boxy. Ve výši 50% budou osvobozeny od daně příjmy z úplat za poskytnutí práv na užití nebo za použití udělených a registrovaných patentů, užitných vzorů a softwaru, které jsou výsledkem vlastní činnosti poplatníka (ne nakoupené). Osvobození se vztahuje rovněž na příjmy z prodeje výrobků, při jejichž výrobě se využívá registrovaný patent, nebo technické řešení chráněné užitným vzorem.

Zavádí se pojem tzv. digitální platformy, kterou se rozumí hardwarové nebo softwarové vybavení pro správu aplikací, kterými se na území Slovenské republiky (dále jen „SR“) poskytují různé druhy služeb a výměna informací mezi koncovými uživateli. Současně se rozšiřuje možnost vzniku stálé provozovny na území SR i o výkon takových činností, které jsou trvale poskytovány na území SR prostřednictvím digitální platformy (elektronických aplikací) při opakovaném zprostředkování služeb přepravy a ubytování. Doplňuje se § 16 odst. 1 písm. e) o nový bod 10, na jehož základě je možné na území SR zdanit i ty příjmy/platby, které se vyplácejí za poskytnutí služeb obchodního, technického nebo jiného poradenství, za zpracování dat, za marketingové služby, z řídící činnosti, zprostředkovatelské činnosti, a to ve výši, v jaké je platba zahrnována do základu daně.

Farmaceutické firmy

Ve vztahu "farma firma" (držitel povolení k výrobě, distribuci nebo registraci léčiv) a poskytovatel zdravotní péče (nemocnice, lékárny, jejich zaměstnanci a ostatní zdravotničtí pracovníci) je možné osvobodit od daně z příjmů hodnotu stravy poskytnuté "farma firmou" ve formě nepeněžního plnění poskytovateli zdravotní péče na odborné vzdělávací akci, která splňuje charakter soustavného vzdělávání podle zákona o poskytování zdravotní péče. Osvobození se vztahuje i na plnění poskytnutá v roce 2017. Současně se mění lhůty pro podání oznámení správci daně a to do konce kalendářního měsíce (leden) po skončení kalendářního roku.

Zdanění při odchodu

Zavádí se tzv. pravidlo zdanění při odchodu – „exit tax“ - Jde o povinnosti, které ukládá zákon o dani z příjmů pouze pro právnické osoby při přesunu majetku, přesunu podnikatelské činnosti poplatníka nebo přesunu sídla společnosti (stálé provozovny) z území SR do zahraničí, tj. v následujících případech:

  • poplatník právnická osoba (rezident České republiky (dále jen „ČR“)) přesouvá majetek z ústředí na území ČR do jeho stálé provozovny v zahraničí, nebo
  • poplatník právnická osoba (nerezident ČR) přesouvá majetek ze stálé provozovny na území ČR do svého ústředí v zahraničí, nebo
  • do jiné stálé provozovny v zahraničí.

Účetnictví

Prodlužuje se lhůta pro povinnou archivaci účetních dokladů z původních 5 na 10 let. Dále se prodlužuje lhůta pro oznámení schválení účetní závěrky u správce daně z původních 5 na 15 dní. Pokud je to možné a účetní závěrka byla schválena do jejího podání, v případě menších společností doporučujeme toto oznámení udělat hned s podáním účetní závěrky, aby se tento úkon nemusel dělat dodatečně.

Elektronické registrační pokladny (dále jen „ERP“)

Novelou prošel i zákon o registračních pokladnách. Ve stručnosti uveďme, že pokud se elektronická registrační pokladna používá na různých prodejních místech v odlišném čase, v knize ERP a i na tiskových výstupech z ERP se jako prodejní místo označí slovním spojením "přenosná pokladna". Podnikatel, na kterého se nevztahuje povinnost evidovat tržbu přes ERP je povinen na každém prodejním místě uveřejnit sdělení, v němž uvede, že není podle zákona o ERP povinen používat ERP.

Označení zboží a služby musí být umístěno tak, aby bylo možné prodávané zboží, nebo službu jednoznačně určit, nebo pojmenovat a tak odlišit od jiného zboží, nebo služby. Od 1. 1. 2018 platí, že zboží nebo službu nelze označit jen kódem, nebo alfanumerickým kódem. Změny nastávají i v souvislosti s tzv. knihou ERP, a to zejména v souvislosti s údaji, které je třeba nově zaznamenat do knihy ERP (bližší informace naleznete v § 13 odst. 3 a § 18cd odst. 3 zákona o ERP.)

V případě Vašeho zájmu o bližší informace k výše uvedenému, nás prosím kontaktujte. 
Ingrid Cicáková