GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 26. Června 2012

Novela zákoníku práce a dovolená

Sdílet článek:

Novela zákoníku práce, která nabyla účinnosti 1. ledna 2012, přinesla i určité změny týkající se dovolené v roce 2012. Jedná se především o legislativní úpravy v oblasti čerpání dovolené. Cílem toho článku je nastínit hlavní změny v této problematice:

Pro účely čerpání či proplacení dovolené se už nebude rozlišovat mezi dovolenou v rozsahu 4 týdnů a nad 4 týdny, dovolenou již nebude nastupovat zaměstnanec ze zákona a dovolená nebude moci ani propadnout uplynutím následujícího kalendářního roku.

Čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen zaměstnanci určit tak, aby dovolenou vyčerpal v kalendářním roce, ve kterém zaměstnanci právo na dovolenou vzniklo, s výjimkou případů,  kdy zaměstnavateli brání překážky na straně zaměstnance nebo naléhavé provozní důvody. Nemůže-li být dovolená vyčerpána, je zaměstnavatel povinen určit ji zaměstnanci tak, aby byla vyčerpána nejpozději do konce následujícího kalendářního roku. Zaměstnavatel, který nařídí zaměstnanci čerpání dovolené, tak musí učinit min. 14 dní předem, pokud se se  zaměstnancem nedohodnou na lhůtě kratší. 

Povinnost zaměstnavatele určit dovolenou tak, aby ji zaměstnanec vyčerpal nejpozději do konce následujícího kalendářního roku. Pokud ji zaměstnavatel neurčí nejpozději do 30.6. následujícího kalendářního roku, bude mít právo určit si čerpání dovolené též zaměstnanec. 

V případě, že zaměstnavatel do 30.6. dovolenou zaměstnanci neurčí, má zaměstnanec počínaje 1.7. právo si ji určit v aktuálním roce sám. Nemusí přitom respektovat plán dovolených zaměstnavatele. Důležité je, aby zaměstnavatel do 30. 6. následujícího kalendářního roku o čerpání dovolené rozhodl, nikoli aby ji do tohoto data zaměstnanec vyčerpal.

Převod dovolené z roku 2011 do roku 2012, tj. čerpání dovolené z roku 2011 v roce 2012

Nevyčerpanou dovolenou za rok 2011 je možné převést do roku 2012 a je nutné ji nejpozději do konce kalendářního roku 2012 vyčerpat. Zaměstnavatel je povinen tuto dovolenou zaměstnanci určit. Přičemž právo na dovolenou i přes nevyčerpání v následujícím roce nezaniká. Hodnota nevyčerpané dovolené, resp. náhrada mzdy či platu bude zaměstnanci zúčtována při ukončení pracovního poměru.

Nebude-li možné dovolenou  vyčerpat ani do konce následujícího kalendářního roku  z důvodu, že zaměstnanec byl uznán dočasně práce neschopným nebo z důvodu čerpání mateřské či rodičovské dovolené, bude zaměstnavatel povinen určit dobu čerpání této dovolené po skončení těchto překážek v práci.

Proplacení nevyčerpané dovolené výhradně a jen při skončení pracovního poměru.

Zaměstnanci přísluší náhrada mzdy nebo platu za nevyčerpanou dovolenou pouze v případě skončení pracovního poměru. V ostatních případech zákoník práce proplácení nevyčerpané dovolené z minulých období neumožňuje.

Zaměstnavatel může určit hromadné čerpání dovolené, jen jestliže je to nezbytné z provozních důvodů.

Toto určení musí být pouze v dohodě s odborovou organizací a se souhlasem rady zaměstnanců. Hromadné čerpání dovolené nesmí činit více než dva týdny a u uměleckých souborů čtyři týdny.

Pokud je zaměstnanec dlouhodobě plně uvolněn pro výkon veřejné funkce, je povinna mu dovolenou nebo její část poskytnout právnická nebo fyzická osoba, pro kterou  je uvolněný zaměstnanec činný. 

Tato osoba je povinna mu poskytnou též tu část dovolené, kterou nevyčerpal před uvolněním. Nevyčerpal-li zaměstnanec dovolenou před uplynutím doby uvolnění, je povinen mu ji poskytnout uvolňující zaměstnavatel. Přičemž splnění podmínek pro vznik práva na dovolenou se posuzuje vcelku za dobu před i po uvolnění.

Zaměstnavatelé mají poslední měsíc na plánování dovolené převedené z roku 2011. Po 30. červnu již nemají právo jednostranně rozhodnout o termínu čerpání dovolených zaměstnanců. Právo určit si dovolenou přechází od 1.7.  na zaměstnance, který si určí termín dovolené sám a 14 dnů před nástupem na dovolenou tento termín písemně oznámí zaměstnavateli. Je nutné si uvědomit, že tak mnohde může dojít k ohrožení  chodu firmy zvláště v prázdninovém provozu. Doporučujeme aktivně pracovat s rozvrhem čerpání dovolené zaměstnanců a předejít tak provozním problémům.

V případě Vaše hlubšího zájmu o tuto problematiku nás neváhejte kontaktovat.