GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 13. Srpena 2015

Novela zákona o účetnictví (účinnost od 1.1.2016)

Sdílet článek:

V současné době je předložena senátu ke schválení novela zákona o účetnictví, jedná se přitom o největší změnu tohoto zákona za poslední roky. Změna přináší např. kategorizaci účetních jednotek podle velikosti, znovuzavedení jednoduchého účetnictví pro některé účetní jednotky a snahu o snížení administrativní zátěže pro menší účetní jednotky.

Návrh novely vychází ze směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 a pro zavedení normy v České republice chybí schválení senátu a podpis prezidenta.

Některé hlavní změny v zákoně o účetnictví:

Kategorizace účetních jednotek

Účetní jednotky se budou členit na mikro, malé, střední a velké účetní jednotky dle kritérií, která uvádíme v Tabulce č. 1. tohoto článku. Zároveň novela umožňuje mikro a malým účetním jednotkám určitá zjednodušení či přímé osvobození od některých povinností - ovšem za předpokladu, že nejsou tyto účetní jednotky povinně auditované. Přehled kategorizace a povinností účetních jednotek viz Tabulka č. 1.

Zavedeno opět jednoduché účetnictví

Novela navrhuje podmínky, za kterých lze jednoduché účetnictví vést zejména pro velmi malé účetní jednotky, které nebyly založeny za účelem zisku. Obchodní společnosti a účetní jednotky povinně auditované musí vést podvojné účetnictví.         

Doplnění definice a použití reálné hodnoty

Úprava zcela jednoznačně nepovolí mikro účetním jednotkám oceňovat jednotlivé složky majetku a závazků reálnou hodnotou. Oceňování majetku reálnou hodnotou povolí takovým mikro účetním jednotkám, které působí na finančním trhu a podléhají pravidlům obezřetnosti, nebo kterým povinnost oceňování majetku reálnou hodnotou ukládá jiný vnitrostátní předpis (například zákon o investičních společnostech a investičních fondech).

Omezení vyplácení dividend

V případě, že účetní jednotka bude v rozvaze vykazovat výsledky vlastního výzkumu a vývoje, bude omezena ve vyplácení dividend. V rozvaze musí zůstat část nerozděleného zisku do výše zůstatkové hodnoty neodepsaných výsledků vlastního výzkumu a vývoje.

Upravena formulace událostí po rozvahovém dni

Novela navrhuje zpřesnit události, o kterých účetní jednotka získala informace mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky, přičemž se rozlišují dva typy těchto událostí:

  • události, které existovaly již k rozvahovému dni, které budou zohledněny v účetnictví běžného účetního období,
  • významné události, které nastaly až po rozvahovém dni, které budou uvedeny v příloze v účetní závěrce.

Účel účetní závěrky

Novela definuje, že účelem účetní závěrky je poskytovat informace pro ekonomická rozhodování externích uživatelů. Tato definice by měla být zároveň vodítkem pro účetní jednotky při volbě účetních metod a postupů.

Definice subjektu veřejného zájmu

Přesun definice subjektu veřejného zájmu ze zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, do zákona o účetnictví.

Doplnění definice rezerv

Doplněna definice rezervy jako závazku. I nadále je možnost tvorby rezerv nejen k pokrytí závazků, ale i ke krytí nákladů, a to zejména s ohledem na používání kategorie závazek v právních předpisech upravujících účetnictví.

Zavedení kategorizace konsolidačních skupin

V souladu se zavedením kategorizace účetních jednotek se nově bude pouze rozlišovat malá konsolidační skupina, přičemž zařazení do příslušné konsolidační skupiny bude opět záviset na dosažení či překročení alespoň dvou ze tří stanovených kritérií (tj. aktiva, čistý obrat a průměrný počet zaměstnanců) k rozvahovému dni. V souladu s § 22a odst. 1 je kategorie malé skupiny účetních jednotek osvobozena  od povinnosti sestavovat konsolidovanou účetní závěrku. Kategorie středních a velkých skupiny není třeba vymezovat, protože pro ně platí všechna ustanovení o konsolidaci § 22 až 23a.

Zprávy o platbách vládám

Tuto zprávu budou sestavovat velké účetní jednotky a subjekty veřejného zájmu především z důvodu větší transparentnosti plateb odváděných vládám. Bude se jednat o účetní jednotky, které působí v těžebním průmyslu nebo v odvětví těžby dřeva v původních lesích.

Závěrem je potřeba znovu zdůraznit, že návrh zákona o účetnictví není v době redakční závěrky našeho časopisu schválen a tudíž může dojít ke změnám výše uvedených informací. V případě, že by byl návrh zákona schválen v dosavadní podobě, budou se předpisy zohledňovat do účetních závěrek zpracovaných za účetní období od 1.1.2016. Situaci kolem novely zákona o účetnictví pro Vás budeme i nadále sledovat.

Zpracovali: Andrej Palčák, Michal Sikora

Zdroj : http://www.nur.cz; Časopis UNES č. 2 /2015; http://www.kacr.cz