GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Zdeňka Svobodová | Martin Valentovič | 22. Listopadu 2022

Novela zákona o daních z příjmů - právnické osoby

Sdílet článek:

Poslanecká sněmovna České republiky dne 4. listopadu 2022 schválila ve 3. čtení návrh novely zákona č. 586/1992 Sb., o daních příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), evidovanou jako sněmovní tisk č. 254. Senát České republiky by měl novelu ZDP projednat dne 24. listopadu 2022 jako senátní tisk č. 8.

V oblasti daně z příjmů právnických osob upravuje novela ZDP zejména rozšíření doby použití mimořádných daňových odpisů majetku a odpočet na podporu odborného vzdělávání, které si podrobněji rozebereme níže.

Prodloužení režimu mimořádných daňových odpisů hmotného majetku

Dle aktuálního znění § 30a ZDP mají daňové subjekty možnost využít mimořádné daňové odpisy pro hmotné majetky zařazené v odpisové skupině 1 a 2, pokud jde o nové hmotné majetky a pokud k jejích pořízení došlo v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021.

Novela ZDP rozšiřuje možnost využití mimořádných daňových odpisů také pro nové hmotné majetky, které byly/budou pořízeny v období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2023.

Počet měsíců, po které má možnost daňový subjekt daňově odpisovat hmotné majetky, v souladu s ustanovením § 30a ZDP, zůstává zachován, tj.:

  • hmotný majetek zařazený v 1. odpisové skupině může daňový subjekt pomocí mimořádných daňových odpisů odepsat bez přerušení do 100 % vstupní ceny v průběhu 12 měsíců;
  • hmotný majetek zařazený ve 2. odpisové skupině může daňový subjekt pomocí mimořádných daňových odpisů odepsat bez přerušení do 100 % vstupní ceny v průběhu 24 měsíců (přitom za prvních 12 měsíců uplatní odpisy rovnoměrně do výše 60 % vstupní ceny hmotného majetku a za dalších bezprostředně následujících 12 měsíců uplatní odpisy rovnoměrně do výše 40 % vstupní ceny hmotného majetku).

Mimořádné odpisy se projevují i v případě finančního leasingu, kdy pro daňové účely pro tento majetek platí i kratší minimální doba finančního leasingu, kdy v daném období tak je možné uzavřít leasingovou smlouvu s dobou trvání pouze 1 (hmotný majetek zařazený v první odpisové skupině) nebo 2 roky (hmotný majetek zařazený v druhé odpisové skupině).

Odpočet na podporu pořízení majetku na odborné vzdělávání

Ustanovení § 34g odst. 1 ZDP stanoví výčet zákonných povinností, které musí daňový subjekt splnit, aby si mohl uplatnit odpočet na podporu pořízení majetku na odborné vzdělávání, a aby následně nemusel zvýšit svůj základ daně o již dříve uplatněný odpočet z důvodu porušení podmínky doby použití majetku.

Novela ZDP v této souvislosti doplňuje fikci (nové ustanovení § 34g odst. 6 ZDP), že pokud ve zdaňovacím období započatém od 1. dubna 2019 do 30. dubna 2021 nebyla splněna podmínka doby použití majetku pro odborné vzdělávání v souladu s ustanovením § 34 odst. 1 ZDP, považuje se za splněnou. Zároveň novela ZDP uvádí, že počet zdaňovacích období, po která musí být tato „podmínka doby použití majetku pro odborné vzdělávání“ splněna, se v takovém případě prodlužuje o počet zdaňovacích období, ve kterých je (fikcí) považována za splněnou.

V souladu s důvodovou zprávou lze uvést, že ustanovení § 34g odst. 6 ZDP se uplatní jak v případě odpočtu na majetek, který byl pořízen ve zdaňovacím období, které započalo před 1. dubnem 2019, tak na majetek pořízený ve zdaňovacích obdobích započatých od 1. dubna 2019 do 30. dubna 2021.

Zákonodárci touto úpravou reagovali na epidemiologickou situaci způsobenou šířením viru COVID-19, kdy došlo v některých obdobích roku 2020 a 2021 k zákazu prezenční výuky na školách všech úrovní, včetně praktické výuky na pracovištích odborného vzdělávání. Z důvodu těchto omezení daňové subjekty, které investovaly do pořízení majetku na odborné vzdělávání, nemohly prokázat splnění zákonných povinností (doby použití majetku) v souladu s ustanovením § 34g odst. 1 ZDP.

Situaci ve výše uvedených oblastech dále sledujeme a o případných změnách vás budeme informovat.

V případě jakýchkoliv dotazů k uvedené problematice nás, prosím, neváhejte kontaktovat.

Autor: Martin Valentovič, Zdeňka Svobodová