GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Jessica Vaculíková | 7. Května 2024

Novela energetického zákona

Sdílet článek:

Níže naleznete krátké shrnutí klíčových změn, jež přinesla novela energetického zákona č. 469/2023 Sb. (dále jen „Novela“), která nabyla účinnosti dne 1. 1. 2024. Zmiňovaná novela byla zákonodárci přijata zejména v souvislosti s implementací směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2009/944 ohledně zavedení sdílené elektřiny, energetického společenství a ochrany tzv. zranitelného zákazníka. Tento článek se primárně zaměřuje na změny, které dopadají na spotřebitele.

Hlavní změny týkající se spotřebitelů

Automatická prolongace smluv

 • Novela zavádí v otázkách automatické prolongace, nebo-li automatického prodloužení smluv nové pravidlo, které ukládá dodavateli energií povinnost nejpozději třicátý den před uplynutím sjednané doby trvání smlouvy spotřebitele prokazatelně informovat o smluvních podmínkách, které budou účinné v rámci prolongovaného období.
 • Od 1. 1. 2024 tak musí nově dodavatel spotřebiteli oznámit např. cenu dodávky, výši smluvní pokuty a dobu, na kterou se smlouva prodlužuje. Součástí takového oznámení by mělo také být poučení o právu spotřebitele smlouvu vypovědět.
 • V případě, že by tuto nově zavedenou oznamovací povinnost dodavatel nesplnil, hledí se na smlouvu po uplynutí sjednané doby jako na smlouvu sjednanou na dobu neurčitou. V případě smlouvy na dobu neurčitou je pak spotřebitel oprávněn smlouvu vypovědět, a to kdykoli i bez uvedení důvodu a bez jakýchkoli sankcí.

Limitace doby trvání smlouvy na dobu určitou

 • Novela se také zaměřila na limitaci doby trvání smlouvy uzavřené na dobu určitou. V dosavadním znění energetického zákona č. 458/2000 Sb. (dále jen „Energetický zákon“) byla maximální doba, na kterou lze uzavřít smlouvu na dobu určitou, stanovena na 36 měsíců ode dne zahájení dodávky. Po uplynutí této doby bylo na smlouvu nahlíženo jako na smlouvu na dobu neurčitou.
 • Na základě novely byla odstraněna presumpce smlouvy na dobu neurčitou. Nově se tak smlouva, která je uzavřena na delší dobu než 36 měsíců považuje za smlouvu, která byla uzavřena právě na 36 měsíců. Jinými slovy řečeno, nedochází zde po uplynutí maximální doby trvání smlouvy k pokračování smluvního vztahu v režimu doby neurčité, tak jak tomu bylo doposud.

Termíny pro vyúčtování

 • Novela dále výslovně zakotvila termíny pro vystavení vyúčtování dodávek energií, které byly doposud stanoveny vyhláškou o vyúčtování č. 207/2021 Sb. (dále jen „Vyhláška“). Délka zúčtovacího období nesmí přesáhnout 14 kalendářních měsíců. U maloodběratelů plynu a zákazníků připojených na hladině nízkého napětí je zúčtovací období 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích.
 • Na rozdíl od Vyhlášky, Novela dále zavádí povinnost poskytnout zákazníkovi vyúčtování nejpozději do 15 dnů od obdržení údajů pro vyúčtování dodávky. Dle předešlé právní úpravy postačilo, aby v této lhůtě bylo vyúčtování provedeno, pro jeho poskytnutí zákazníkovi však žádná lhůta stanovena nebyla.

Smlouvy s dynamickým určením cen

 • Novela dále zakotvuje nový pojem tzv. dynamického určení cen. U smluv s dynamickým určením cen se cena mění během platnosti smlouvy. Cena dodávek je odvislá od změn cen elektřiny a plynu na krátkodobých trzích.
 • Novela by měla poskytnout spotřebiteli při uzavření tohoto typu smlouvy dostatečnou ochranu. Jedním z ochranných opatření a také podmínkou účinnosti takové smlouvy je, že odběrové místo spotřebitele bude vybaveno zařízením na průběžné měření elektřiny a plynu.
 • Spotřebitel má navíc právo smlouvu s dynamickým určením cen kdykoli vypovědět, a to s výpovědní dobou v délce 1 měsíce.

Ochrana zranitelného zákazníka

 • Novela dále přináší také nový pojem tzv. zranitelné osoby, respektive zranitelného zákazníka. Zranitelnou osobou se pro účely Energetického zákona rozumí osoba, která ve svém bydlišti využívá zařízení, které nelze provozovat bez nepřetržité dodávky elektřiny a které zároveň slouží pro zachování základních životních funkcí této osoby.
 • Zranitelným zákazníkem pak může být jak přímo zranitelná osoba využívající zařízení, tak i osoba třetí, která má uzavřenou smlouvu s dodavatelem elektřiny, a to za předpokladu, že v odběrovém místě takové třetí osoby má bydliště i samotná zranitelná soba.
 • Výše popsaná zranitelná osoba má oproti běžným spotřebitelům rozšířená práva, co se týče například upozornění na plánované omezení či přerušení dodávek v případě plánovaných odstávek nebo v důsledku nesplnění platební povinnosti zranitelného zákazníka, jakožto odběratele.