GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 26. Září 2014

Nespolehlivý plátce. Zpřísnění institutu od října.

Sdílet článek:

Dne 21. 8. 2014 byla zveřejněna Informace Generálního Finančního ředitelství (GFŘ) k aplikaci ustanovení 106a zákona o DPH týkající se tzv. nespolehlivého plátce.

Tato informace je rozdělena do několika bodů a zabývá se jak situacemi, ve kterých se může plátce DPH stát nespolehlivým, tak souvisejícím ručením nebo žádostí o změnu statusu. Nové znění Informace GFŘ od 1. 10. 2014 v zásadě zpřísňuje podmínky pro určení „nespolehlivosti".

Dle ustanovení §106a zákona o DPH se za nespolehlivého považuje plátce, který závažným způsobem poruší své povinnosti vztahující se ke správě daní. Zákon však dále nespecifikuje, co se závažným porušením rozumí a tento pojem je dále detailně vymezen právě ve zmiňované Informaci GFŘ. Za závažné porušení se tak považuje:

  1. Vyměření resp. doměření daně DPH správcem daně podle pomůcek v minimální výši 500 tis. Kč.
  2. Provádění činností nebo zapojení se do obchodů, u nichž existuje obava neuhrazení DPH, pokud správce daně vydal zajišťovací příkaz, který nebyl ve lhůtě uhrazen.
  3. Je evidován kumulativní nedoplatek na DPH po dobu nejméně 3 kalendářních měsíců po sobě jdoucích a to ve výši 10 mil. Kč (platí pro nedoplatky vzniklé před 1. 10. 2014) a dále ve výši 500 tis. Kč (platí pro nedoplatky vzniklé po 1. 10. 2014).
  4. Neuznání plátcem uplatňovaného nároku na odpočet daně a vyměření, resp. doměření daně odlišně od daňového přiznání a to ve výši minimálně 500 tis. Kč, pokud plátce takto stanovenou daň ve stanovené lhůtě neuhradí.
  5. Opakované vyměření nebo doměření daně správcem podle pomůcek, pokud k tomu správce přistoupil alespoň ve dvou ze šesti po sobě jdoucích zdaňovacích období.
  6. Neposkytování požadované součinnosti plátce, tj. nereagování na výzvy správce daně.
  7. Opakované nepodávání daňových přiznání, hlášení nebo výpisu z evidence. Za naplnění opakovanosti se považuje, pokud táto situace nastala alespoň dva krát ve dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců.
  8. Uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů k registraci DPH.

Do nového znění Informace správce doplnil situace uvedené pod body e) až h), při
jejichž konstrukci vycházel rovněž ze svých dosavadních zkušeností s plátci DPH.

Správce daně informuje plátce DPH o tom, že byl označen jako nespolehlivý, rozhodnutím, ve kterém uvede skutková východiska, které ho vedli k přidělení tohoto statusu a své rozhodnutí odůvodni. Proti tomuto rozhodnutí se může plátce daně ve lhůtě 15 dnů od doručení odvolat (podané odvolání má odkladný účinek). Plátce se stane nespolehlivým nabytím právní moci tohoto rozhodnutí. Ve velice výjimečných případech může rozhodnutí o nespolehlivost nabýt právní moci již při doručení. To se bude týkat případů, kdy bude docházet k významnému ohrožení veřejného zájmu na výběru daní.

Plátce DPH může po uplynutí jednoho roku podat žádost o změnu statusu. Správce daně však jeho žádostí vyhoví pouze, pokud plátce po dobu 1 roku závažně neporušil své povinnosti.

Zdaňovací období nespolehlivého plátce je vždy měsíční (nelze zvolit čtvrtletní).

Obchodní aktivity s plátce, o kterém bylo zveřejněno, že je nespolehlivý, přináší se sebou riziko ručení. Příjemce zdanitelného plnění, které mu poskytl nespolehlivý plátce, se stává ručitelem za DPH z tohoto plnění. Vyhnout se ručení lze, pokud příjemce uhradí DPH z tohoto plnění přímo na účet příslušného Finančního úřadu. Ověřit si, jestli byl Váš dodavatel označen za nespolehlivého, můžete na webu finanční správy (http://adisreg.mfcr.cz/cgi-bin/adis/idph/int_dp_prij.cgi?ZPRAC=FDPHI1&poc_dic=2).

Jak je vidět z výše uvedeného, je dobré s ohledem na zpřísnění podmínek od 1. 10. 2014 věnovat větší pozornost plnění vlastních povinností na dani z přidané hodnoty, ale i doporučení obezřetnosti, zda neobchodujete s nespolehlivým plátcem (riziko ručitele). V případě jakýchkoliv dotazů jsme k dispozici

Zpracoval: Jan Tahal
jan.tahal@fucik.cz