GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Není předkupní právo jako předkupní právo

Sdílet článek:

Nejvyšší soud ve svém předvánočním rozsudku 26 Cdo 2923/2022 opět o něco zřetelněji objasnil povahu předkupního práva k jednotce podle § 1187 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (OZ). Dosavadní judikatura se k tomuto institutu vyjadřovala již několikrát a dotvářela jeho podobu k obecné úpravě předkupního práva z § 2140 an. Například v rozhodnutí č. 26 Cdo 3862/2015 Nejvyšší soud judikoval, že v případě porušení předkupního práva k jednotce ze strany prodávajícího se oprávněný může domoci svých práv obranou dle obecné úpravy v § 2144 OZ. Znamená to, že pokud dosavadnímu nájemníkovi nově vzniklé jednotky nebude vůbec učiněna nabídka ke koupi a jednotka bude prodána někomu třetímu, může se nájemce domáhat převedení jednotky z nového vlastníka na sebe.

Předmětný rozsudek zvolil v daném případě výklad podle smyslu zákona, kterému dal přednost před přílišným formalismem. Žalobkyně byla nájemkyní jednotky, která vznikla rozdělením domu a pozemků. Podle zákona jí bylo nabídnuto, aby si jednotku odkoupila za stanovenou cenu. Žalobkyně s cenou nesouhlasila a ani v následné korespondenci shoda nenastala. Původní vlastník tedy byt prodal žalovaným za cenu, za kterou jej nabídl žalobkyni. Ta se pak koupě jednotky začala domáhat až poté, kdy ji žalovaní po téměř roce dali z nájmu výpověď. Žalobkyně tvrdila, že nabídka k odkupu jí nebyla učiněna podle zákonné úpravy v § 2140 an., protože jí nebyla předložena kupní smlouva předtím, než byla uzavřena s kupujícími. U soudu se tedy domáhala nahrazení projevu vůle žalovaných uzavřít s ní smlouvu o převodu jednotky. 

Nejvyšší soud na argumentaci žalobkyně nepřistoupil a postup původního vlastníka označil za dostatečný. Ten nabídku učinil a prodej realizoval za tutéž cenu, za kterou ji nabídl žalobkyni, a to v době, kdy už žalobkyni uběhla lhůta k přijetí nabídky. Smyslem ustanovení § 1187 OZ podle soudu není zisk, ale uspokojení bytových potřeb fyzických osob, které dřívější nájemní byty jako jejich nájemci dlouhodobě užívali. Přesný postup podle obecné úpravy předkupního práva nedává smysl, pokud by nabídka byla činěna až ve chvíli, kdy se chystá uzavření smlouvy s koupěchtivými. Už jen požadavek na šestiměsíční lhůtu pro stávajícího nájemce by případné koupěchtivé velmi pravděpodobně odradil. Žalobkyně měla dost času svůj zájem o jednotku vyjádřit.