GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 7. Května 2011

Některé změny v daňovém řádu přijaté novelou s účinností od 1.3.2011

Sdílet článek:

Zákonem č. 30/2011 byl s účinností od 1.3.2011 novelizován zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, a některé další zákony. V dalším textu stručně zmíníme změny, které se týkají či mohou týkat každodenní komunikace se správcem daně.

Prokurista

K první změně dochází v kategorizaci osob jednajících za osoby zúčastněné na správě daní. Prokurista společnosti byl do účinnosti novely uveden jako zástupce osoby zúčastněné na správě daní v ustanovení § 25 daňového řádu. Novelou byl doplněn text ustanovení § 24 odst. 3 takto: „Prokurista právnické osoby je při správě daní oprávněn jednat jejím jménem, může-li podle udělené prokury jednat samostatně.“ Novelizovanou úpravou již v případě prokuristy nejde o jednání zástupce, ale o přímé jednání právnické osoby. To platí pouze za předpokladu, že je podle udělené prokury prokurista oprávněn jednat samostatně. Prokurista jednající samostatně byl v rámci správy daní postaven na roveň statutárnímu orgánu právnické osoby.

Plná moc

V rámci úpravy plných mocí dochází k těmto změnám:

V ustanovení § 27 odst. 2 dochází ke zrušení povinnosti dokládat přijetí plné moci zmocněncem. Tato úprava respektuje zmocnění jako jednostranný právní úkon.

Další změnou je zjednodušení ve věci vypovídání plných mocí. Nově ustanovení § 28 odst. 4 zní. „Zvolí-li si zmocnitel nového zmocněnce, platí, že okamžikem uplatnění nové plné moci u správce daně vypověděl plnou moc dosavadnímu zmocněnci v rozsahu, ve kterém byla udělena plná moc novému zmocněnci.“ Platí tedy, že bez dalšího je vůči správci daně účinná poslední podaná plná moc v té věci. Není nutné dřívější plnou moc vypovídat či případně měnit rozsah zmocnění. V případě, že zmocnění v nově podané plné moci bude vymezeno úžeji než v plné moci dřívější, zmocnění původního zmocněnce zůstane zachováno, a to pouze v rozsahu, ve kterém není zmocněn nový zmocněnec.

Lhůty

V ustanovení § 36 odst. 3 se mění text věty první a nově tato věta zní: „Nevydá-li správce daně rozhodnutí do doby, o niž má být lhůta podle žádosti prodloužena, nebo nevydá-li rozhodnutí do 30 dnů ode dne, kdy žádost obdržel, platí, že žádosti bylo vyhověno.“ Nová úprava zavádí pro správce daně omezení v případě žádostí o prodloužení lhůty delší než 30 dnů. V takovém případě musí správce daně rozhodnout o případném nepovolení prodloužení do 30 dnů ode dne, kdy obdržel žádost. Pokud v této lhůtě rozhodnutí nevydá, lhůta je prodloužena, tak jak je požadováno.

V souvislosti se žádostí o prodloužení lhůty je dobré zmínit i to, že s účinností od 1.3.2011 došlo ke změně zákona o správních poplatcích a žádost o prodloužení lhůty již správnímu poplatku nepodléhá. Správnímu poplatku ve výši 300 Kč podléhá pouze žádost o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání, hlášení nebo vyúčtování.

Platby daní

Pořadí úhrady daně stanovené v ustanovení § 152 odst. 1 daňového řádu ve vazbě na ustanovení § 153 odst. 1 daňového řádu, který definuje co se rozumí nedoplatkem mohlo v případě platby v den splatnosti daně znamenat, že částka takto uhrazená nebyla použita na úhradu splatné daně, ale byla použita na úhradu nedoplatků na dani. To proto, protože podle ustanovení §153 odst. 1 není splatná daň v den splatnosti nedoplatkem. Novelou zákona byl tento stav odstraněn a částka uhrazená v den splatnosti bude použita na úhradu splatné daně.