GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Nejčastější otázky k odškodnění za prodělání onemocnění Covid-19 jako nemoci z povolání

Sdílet článek:

Během pandemie onemocnění covid-19 se objevila celá řada otázek s nejasnými odpověďmi. Některé z nich se týkaly právě i problematiky odškodnění za prodělání onemocnění covid-19 jako nemoci z povolání. Dlouhodobě nepřehledná situace se však postupem času vyjasnila a vy tak můžete níže najít krátké shrnutí odpovědí na nejčastější dotazy, které se s výše uvedenou problematikou pojí.

Kdy je možné onemocnění covid-19 označit jako nemoc z povolání?

Onemocnění covid-19 je možné označit jako nemoc z povolání, pokud budou splněny následující podmínky uvedené v Seznamu nemocí z povolání, viz nařízení vlády č. 290/1995 Sb. Konkrétně jde o tzv. hygienickou podmínku, kdy je nutné, aby se v daném případě jednalo o práci, během níž může dojít k přenosu nákazy. Druhou je potom podmínka klinická, kdy musí být průběh onemocnění covid-19 spojen s jeho typickými příznaky a potvrzen příslušným laboratorním nálezem. V případě bezpříznakového průběhu onemocnění tak není klinická podmínka pro uznání nemoci z povolání naplněna.

Kdo může požádat o odškodnění za onemocnění covid-19 jako nemoci z povolání?

Požádat o posouzení onemocnění covid-19, jakožto nemoci z povolání může obecně každý zaměstnanec, který splní výše uvedené klinické a hygienické podmínky. Samotný proces posuzování zahajuje obvykle ošetřující lékař, který o posouzení zažádá. Žádat o posouzení však může i sám zaměstnanec nebo samotný zaměstnavatel. Uznání covidu-19 jako nemoci z povolání je pak již výhradně v gesci místně příslušného poskytovatele pracovnělékařských služeb v oboru pracovního lékařství se speciálním povolením Ministerstva zdravotnictví ČR.

Jaké profese mají typicky na odškodnění nárok?

Splnění požadovaných podmínek pro uznání nároku na odškodnění lze předpokládat zejména u zdravotníků nebo zaměstnanců v sociálních službách, hasičů, policistů a dále také například u pedagogických pracovníků. Naopak u jiných profesí jako je například administrativní pozice či práce ve výrobních závodech, je za předpokladu dodržování základních protiepidemických opatření pravděpodobnost šíření nákazy nízká a tím pádem i splnění hygienické podmínky málo pravděpodobné.

Na co přesně má zaměstnanec nárok?

Nejobvyklejším právem zaměstnance při uznání onemocnění covid-19, jakožto nemoci z povolání bude právo na náhradu ztráty na výdělku po dobu pracovní neschopnosti, dále může vzniknout právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s léčením nebo na náhradu věcné škody. V případě závažnějšího průběhu onemocnění, které zanechá trvalé následky, je možné nárokovat si i bolestné nebo ztížení společenského uplatnění. Při úmrtí zaměstnance následkem nemoci z povolání mají pozůstalí nárok na náhradu nákladů na výživu, jednorázové odškodnění a na náhradu věcné škody.

Výše odškodnění je vždy závislá na více faktorech, jako například na povaze a rozsahu poškození zaměstnancova zdraví, průběhu a náročnosti léčby samotného onemocnění a také na výši výdělku zaměstnance.

Kdo bude hradit zaměstnanci přiznané odškodnění?

V případě, že je onemocnění covid-19 uznáno jako nemoc z povolání, je povinností zaměstnavatele dotyčnému zaměstnanci poskytnout příslušnou náhradu. Dobrou zprávou pro zaměstnavatele je, že výše uvedené nároky jsou hrazeny pojišťovnou v rámci zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele. Nemusí tomu však být vždy, a to například v situacích, kdy se prokáže, že zaměstnavatel nedodržoval některá z povinných opatření. Naštěstí pro zaměstnavatele však nedodržování opatření, která jsou dle soudních rozhodnutí neplatná pro rozpor se zákonem, takto sankcionovat nelze a jsou tak stále kryti pojistkou.

Jak postupovat při podávání žádosti o uznání onemocnění covid-19 jako nemoci z povolání?

Nejprve je nutné, aby si zaměstnanec zajistil potřebnou dokumentaci k onemocnění (tzn. zprávu od ošetřujícího lékaře a potvrzení o pozitivním testu), dále musí zaměstnanec podat žádost k místě příslušnému poskytovateli pracovnělékařských služeb se speciálním povolením uznávat nemoci z povolání. Následně se ve spolupráci s hygienickou stanicí provede šetření u zaměstnavatele, kde se bude zkoumat zejména za jakých podmínek zaměstnanec práci vykonával, jakými ochrannými prostředky byl vybaven apod.

Jakmile bude zaměstnancova žádost uznána, stanoví společně se zaměstnavatelem výši škody a zaměstnavatel ji postoupí příslušné pojišťovně. Nakonec pojišťovna vyplatí odškodění přímo zaměstnanci, kterému bylo onemocnění covid-19 uznáno jako nemoc z povolání.

Autor: Veronika Odrobinová, Jessica Vaculíková