GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 26. Listopadu 2011

Navrhované změny v zákoně o daních z příjmů

Sdílet článek:

Novela zákona o daních z příjmů byla 9. 11. 2011 schválena poslaneckou sněmovnou ve 3. čtení pod tiskem č. 473 s názvem „Zákon o změně zákonů souvisejících se zřízením jednotného inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů“. V současné době návrh poputuje do senátu. Ve zmíněném tisku nenajdeme pouze navrhované změny pro oblast daní z příjmů, ale i např. navrhované změny v zákoně o loteriích, zákoně o spotřebních daních atd. Navrhované změny měly být původně účinné od 1. 1. 2013, poslanci však návrh přehodnotili a účinnost novely posunuli na 1. 1. 2014.  Ministr financí posunutí účinnosti reformy odůvodnil zachováním vazby na připravovaný kodex občanského práva. Podle něj je prodloužení účinnosti nezbytné proto, aby zákony byly provázané a aby došlo k zachování právní jistoty. Výjimkou jsou některé body, jako je např. zavedení loterijní daně, které by měly nabýt účinnosti už 1. 1. 2012. V našem článku si projdeme zásadní navrhované změny v daních z příjmů.

Změny u daní z příjmů fyzických osob

U fyzických osob jsou navrhovány následující změny:

 • Plánuje se zrušení současného osvobození příjmů z prodeje cenných papírů u fyzických osob (občanů – nepodnikatelů) po uplynutí časového testu 6 měsíců (v případě, že je fyzickou osobou držen podíl menší než 5% na základním kapitálu). Nově budou cenné papíry osvobozenyaž po 3 letech držby. 
 • Je plánováno zavedení osvobození příjmůz dividend a podílů na zisku i z podílů na likvidačním zůstatku či z vypořádacího podílu vyplácených společníkům obchodních společností či družstev. Mělo by se týkat až zisků dosažených po nabytí účinnosti novely, tj. po 1. 1. 2014.
 • Dojde ke zvýšení sazby daně z příjmů fyzických osob z 15 % na 19 %.

Navrhované změny v odpočtech a slevách na dani:

 • Maximální limit pro odpočet hodnoty daru od základu daně se zvýší z 10 na 15 % základu daně.
 • Od základu daně již nebude možné odečíst členský příspěvek odborům a úhradu na zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání.
 • Limit pro odpočet úroků z hypoték (nezdanitelná částka z titulu bytové potřeby) bude snížen ze současných 300 000 Kč na 80 000 Kč ročně u jedné domácnosti.
 • Bude zrušena základní sleva na poplatníka pro osoby s příjmy převyšujícími 48 násobek průměrné roční mzdy, respektive základu daně (měsíčně cca 96 000 hrubého, ročně cca 1 150 000 Kč).

U fyzických osob - zaměstnanců jsou navrhovány následující změny:

 • Dojde k redukci osvobození četných zaměstnaneckých benefitů. Zrušeno má být daňové zvýhodnění stravenek, bezplatné/zlevněné jízdné, kulturní, sportovní, vzdělávací a další akce a rekreace bude osvobozena jen v celkové hodnotě do 10 000 Kč za rok (v současné době je omezena pouze rekreace a to 20 000 Kč za rok), přechodné ubytování, různé nepeněžní dary k výročí apod.
 • Jako kompenzace k výše zmíněné redukci osvobozených benefitů se zavádí zaměstnanecké zvýhodnění ve výši 3 000 Kč ročně. Tato částka bude snižovat vypočtenou daňobdobně jako v případě daňového zvýhodnění/bonusu na dítě.
 • Zásadní změnou je zrušení institutu tzv. superhrubé mzdy. Daňz příjmů se bude opět počítat z hrubé mzdy.
 • Další zásadní změnou je, že dojde ke sjednocení základů daně z příjmů fyzických osob a základů povinných pojistných odvodů.
 • Samotné odvody na zdravotní pojištění za zaměstnance stoupnou z nynějších 4,5% na 6,5%, dojde tak ke sjednocení se sazbou sociálního pojištění – sociální pojištění srážené zaměstnanci ze mzdy zůstává ve výši 6,5%.
 • Odvody zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění nahradí odvodz úhrnu mezd na veřejná pojištění ve výši 32,4 %. Základem bude úhrn příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků. V porovnání ze stávající sazbou odvodů na sociální a zdravotní pojištění se jedná o pokles o 1,6%.
 • Všechny výše zmíněné odvody by měly být odváděny na tzv. jednotné inkasní místo. Prakticky by tedy mělo dojít ke sloučení výběrčích míst finančních úřadů, České správy sociálního zabezpečení, Celní správy a zdravotních a úrazových pojišťoven.

Pro představu, jak navrhované změny ve výpočtu daně z příjmů a odvodů na pojistné ovlivní čistou mzdu zaměstnance s hrubou mzdou ve výši 50 000 Kč, jsme provedli výpočet, který ukazují následující tabulky:

Výpočet měsíční čisté mzdy v roce 2011

Výpočet měsíční čisté mzdy v roce 2014

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá mzda

50 000

 

Hrubá mzda

50 000

Rozdíly

SP + ZP zaměstnavatel 34%

17 000

 

Odvody zaměstnavatel - SKUP 1 - 32,4%

16 200

-800

Základ DPFO - superhrubá mzda

67 000

 

Základ DPFO - hrubá mzda

50 000

-17 000

DPFO 15%

10 050

 

DPFO 19%

9 500

-550

SP 6,5%

3 250

 

SP 6,5%

3 250

0

ZP 4,5%

2 250

 

ZP 6,5%

3 250

1 000

Sleva na poplatníka

-1 970*

 

Sleva na poplatníka + zaměstnan. Sleva

-2 320*

-350

Odvody zaměstnanec

13 580

 

Odvody zaměstnanec

13 680

100

Odvody zaměstnavatel

17 000

 

Odvody zaměstnavatel

16 200

-800

Odvody celkem

30 580

 

Odvody celkem

29 880

-700

Čistá mzda

36 420

 

Čistá mzda

36 320

-100

 * 23 640/12

 

 

 * (24 840+3 000)/12

 

 

U fyzických osob – podnikatelů jsou navrhovány následující změny:

 • Zásadní změnou je, že vyměřovací základ pro výpočet výše pojistného stoupne z 50% na 100 % daňového základu.
 • Povinné odvody jak na zdravotní tak na sociální pojištění klesnou na jednotných 6,5 % ze základu daně.
 • Dojde ke zvýšení limitu pro osvobození od daně z příjmů z vedlejší činnosti (§ 10 ostatní příjmy), a to na 30 000 korun ročně -  nyní činí roční limit 20 000 Kč.

Pro představu, jak navrhované změny ve výpočtu odvodů na pojistné ovlivní čistý příjem podnikatele s hrubým měsíčním příjmem ve výši 100 000 Kč, uplatňujícím výdajový paušál ve výši 40%, jsme provedli výpočet, který ukazují následující tabulky:

Výpočet čistého příjmu OSVČ - paušál 40% 2011

Výpočet čistého příjmu OSVČ - paušál 40% 2014

 

 

 

 

 

 

Měsíční příjem

100 000

 

Měsíční příjem

100 000

Rozdíly

Základ SP+ZP

30 000

 

Základ SP+ZP

60 000

30 000

SP 29,2%

8 760

 

SP 6,5%

3 900

-4 860

ZP 13,5%

4 050

 

ZP 6,5%

3 900

-150

Základ DPFO - 60% příjmů

60 000

 

Základ DPFO - 60% příjmů

60 000

0

DPFO 15%

9 000

 

DPFO 19%

11 400

2 400

Sleva na poplatníka

-1 970*

 

Sleva na poplatníka

-2 070*

-100

Odvody celkem

19 840

 

Odvody celkem

17 130

-2 710

Čistý příjem

80 160

 

Čistý příjem

82 870

2 710

 * 23 640/12

 

 

 * zaměstnanecká sleva pouze pro §6

 

 

Změny u daní z příjmů právnických osob

Ve zdanění příjmů právnických osob nedochází ve srovnání s osobami fyzickými k tak četným změnám. Zásadní změny v této oblasti jsou následující:

 • Dochází ke zrušení některých druhů osvobození v § 19. Bude zrušeno osvobození zisků provozovatelů loterií a dalších obdobných her, tito poplatníci budou nově rovněž platit daň z příjmů. Ke změnám dále dojde u osvobození členských příspěvků u neziskových organizací.   
 • Obdobně jako u daně z příjmů fyzických osob dojde i zde k rozšíření osvobození příjmůz dividend, podílů na zisku, podílů na likvidačním zůstatku či z vypořádacího podílu vyplácených společníkům obchodních společností či družstev – právnickým osobám (v současné době je tyto možné osvobodit pouze při splnění podmínek pro vztah mateřské a dceřiné společnosti). Mělo by se rovněž týkat až zisků dosažených po nabytí účinnosti novely, tj. po 1. 1. 2014.
 • Návazně na zrušení osvobození stravenek u zaměstnanců si zaměstnavatelé budou moci i nadále odečítat příspěvky na stravování zaměstnanců, avšak budou zrušeny limity pro tyto uznatelné výdaje (v současné době 55% hodnoty oběda/stravenky).
 • Daňově uznatelným výdajem bude odvod z úhrnu mezd (viz výše), který nahrazuje odvody na sociální a zdravotní pojištění.
 • Ze 6. odpisové skupiny by měly být vyřazeny budovy s celkovou prodejní plochou 2 000 m2 a nižší.
 • Maximální limit pro odpočet hodnoty darů od základu daně se zvýší z 5 na 10% ze základu daně. Dále dojde k rozšíření podpory výzkumu a           vývoje.
 • Změn by měl doznat i zákon o rezervách a pravidla pro tvorbu zákonných opravných položek k pohledávkám. Nově by měla existovat již jen           dvě časová pásma po splatnosti pohledávky, a to 18 a 36 měsíců. V prvním případě bude možné vytvořit opravnou položku až do výše 50%         hodnoty pohledávky a v druhém 100% opravnou položku. U vlastních pohledávek (ne tedy pohledávek nabytých postoupením) by již nemělo         být podmínkou tvorby zákonných opravných položek zahájení soudního řízení, a to bez ohledu na rozvahovou hodnotu pohledávky.

Další vývoj legislativního procesu v této oblasti pro vás budeme i nadále sledovat a o jeho průběhu vás informovat v některém z budoucích čísel FM. V případě bližšího zájmu o tuto problematiku nás neváhejte kontaktovat.