GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 24. Dubna 2013

Návrh zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva hmotného – část II.

Sdílet článek:

Ve Finančním managementu č. 4 jsme Vám přinesli informaci, že Ministerstvo financí České republiky předložilo do mezirezortního připomínkového řízení nový návrh zákona, jehož účelem je zejména novelizovat daňové zákony v souvislosti s rekodifikací soukromého práva hmotného. Jak jsme již v minulém článku uvedli, hlavním cílem nového návrhu zákona je zejména (i) přizpůsobit daňové zákony rekodifikaci soukromého práva hmotného a (ii) realizovat I. fázi jednotného inkasního místa. Předpokládaná účinnost zákona je 1.1.2014 spolu s rekodifikovanými předpisy.

Dále uvádíme některé vybrané změny, které návrh zákona přináší. Upozorňujeme, že jde zatím o návrh, který může doznat ještě řady změn. Zejména když vezmeme v potaz nedávná prohlášení představitelů Vlády ČR (např. RNDr. Petra Nečase, předsedy vlády ČR) ohledně plánované stabilizace daňového prostředí v České republice. Součástí návrhu zákona jsou totiž i změny nevynucené rekodifikací či realizací první fáze jednotného inkasního místa.

Změny v zákoně o daních z příjmů

Terminologické změny

Přijetí rekodifikace soukromého práva hmotného vyvolalo nutnost přistoupit k terminologickým změnám v daňových zákonech. Důvodová zpráva k zákonu deklaruje, že nová úprava v zásadě přejímá stávající věcná řešení.

Zrušení některých osvobození

Návrh obsahuje zrušení některých osvobození od daně z příjmů v návaznosti na „audit výjimek“ provedený Ministerstvem financí (např. hodnota přechodného ubytování, nejde-li o ubytování na pracovní cestě, do 3 500 Kč měsíčně, odchodné u vojáků z povolání a příslušníků bezpečnostních sborů, odpočet zaplacených členských příspěvků odborové organizaci, odpočet z titulu úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání, příjmy dlužníka v reorganizaci, komplexní úprava v oblasti členských příspěvků).

Osvobození dividend a podílů na zisku

Jde o poměrně významnou změnu. Návrh obsahuje osvobození dividend a veškerých podílů na zisku pro fyzické i právnické osoby od 1.1.2014 vyplácené mezi tuzemskými poplatníky a poplatníky EU, Švýcarska, Norska a Islandu.

Změny v oblasti osvobození příjmů z prodeje cenných papírů

Navrhuje se prodloužení lhůty pro osvobození příjmů fyzických osob z prodeje cenných papírů z 6-ti měsíců na 3 roky. Dále dochází k zavedení ročního limitu 100 000 Kč pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů, které nejsou součástí obchodního majetku.

Odčitatelná položka: úroky z hypotéčních úvěrů

Snížení limitu pro odpočet úroků z hypotečních úvěrů a z úvěrů ze stavebního spoření z 300 000 Kč na domácnost na 80 000 Kč.

Dary

Dochází ke zvýšení maximálního limitu pro odpočet darů na veřejně prospěšné účely ze základu daně sníženého podle § 34 zákona o daních z příjmů u fyzických osob z 10 % na 15 % a u právnických osob sjednocení limitu na 10 %.

Omezení možnosti uplatnění daňových úlev u nerezidentů

U fyzických osob – českých daňových nerezidentů dochází k omezení možnosti uplatnění některých daňových úlev. Toto omezení se netýká rezidentů EU, Norska a Islandu. Jinými slovy daňový rezidenti jiných států než členských států EU, Norska a Islandu si nemohou některé daňové úlevy vůbec uplatnit, i kdyby splnili ostatní podmínky pro poskytnutí takové úlevy (např. odpočet úroků z hypotéčního úvěru na bytovou potřebu, sleva na dani na manželku s příjmy nižšími než 68 tis. Kč atd.).

Omezení uplatnění základní slevy na dani

Dochází ke zrušení možnosti uplatnění základní slevy na dani ve výši 24 840 Kč ročně, pokud základ daně příslušné osoby přesáhl 48 násobek průměrné hrubé mzdy. Jinými slovy, pokud zaměstnanec pobírá příjem vyšší než 4 násobek průměrné měsíční mzdy, nemůže si uplatnit základní slevu na dani.

Zaměstnanecké zvýhodnění

V rámci návrhu se ruší zaměstnanecké zvýhodnění zavedené zákonem č. 458/2011 Sb. Tento institut doposud není účinný (tedy je zrušen před možností uplatnění v praxi).

Daňové přiznání a srážková daň z příjmu ze závislé činnosti

Návrh zavádí možnost u daňového rezidenta vypořádat svou roční daňovou povinnost podáním daňového přiznání i v případě příjmu ze závislé činnosti zdaněného zvláštní sazbou daně.

Způsob zdanění kolektivního investování

Návrh zavádí nulovou sazbu daně z příjmů právnických osob u vybraných investičních fondů. Nově budou důsledně zdaněny výplaty ze systému kolektivního investování včetně podílů na zisku. V návaznosti na nový zákon o investičních společnostech a investičních fondech návrh mění terminologii.

Super hrubá mzda a změna sazby

Dochází ke zrušení výpočtu daně u závislé činnosti z tzv. superhrubé mzdy. V důsledku toho se mění sazba daně z příjmů fyzických osob z 15 % na 19 %.

Další vybrané změny

  • Návrh si klade za cíl zjednodušit tvorbu opravných položek k pohledávkám.
  • Aktualizace přílohy zákona o daních z příjmů sloužící pro zatřídění majetku do odpisových skupin ve vazbě na platné číselníky ČSÚ.
  • Rozšíření definice příjmů ze zdrojů na území ČR u daňových nerezidentů (např. příjmy z prodeje obchodního závodu).

Změny v daňovém řádu

Pokuta za opožděné podání daňového přiznání

Návrh přináší možnost uložit pokutu za opožděné podání daňového přiznání v poloviční výši v případě, kdy (i) je před uložením této pokuty daňové tvrzení podáno, (ii) jedná se o první pochybení tohoto druhu v daném kalendářním roce a (iii) dotyčný nemá evidován nedoplatek.

Pokuta za nesplnění nepeněžité povinnosti

Návrh obsahuje novou sankci pro daňové subjekty. Nově navrhuje zavést pokutu za nesplnění povinností nepeněžité povahy. Pokutu lze uložit až do výše 500 000 Kč. Na okraj uvádíme, že dosavadní pořádková pokuta neumožňuje sankcionovat nesplnění registrační, oznamovací, ohlašovací či záznamní povinnosti.

Úrok z prodlení na straně správce daně

Návrh oslabuje současnou pozici daňového subjektu při neoprávněném jednání správce daně. Navrhuje totiž snížit úrok, který je správce daně povinen hradit, coby „paušalizovanou náhradu škody“ za to, že neoprávněně zadržoval prostředky daňového subjektu, na úroveň nařízení vlády o úroku z prodlení podle občanského zákoníku.

Další vybrané změny

  • Možnost platit vybrané daně inkasem či prostřednictvím SIPO (např. daň z nemovitosti, zálohy na dani z příjmů).
  • Rozšíření přístupu do Daňové informační schránky – vedle stávajícího přístupu prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu bude umožněn přístup prostřednictvím datové schránky.
  • Zajišťovací příkaz bude moci vedle uhrazovacího způsobu zajištění připouštět rovněž blokační způsob zajištění (dojde k blokaci peněžních prostředků na příslušném bankovním účtu).
  • Úprava umožňující zavedení elektronických dražeb.

Zrušení zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí a integrace daně dědické a darovací do zákona o daních z příjmů

Zrušení daně dědické a darovací

Daň dědická a daň darovací budou vtěleny do zákona o daních z příjmů. Tím se na tyto druhy příjmů bude vztahovat zákon o dani z příjmů. Návrh zákona obsahuje široké osvobození v této oblasti. Například veškeré příjmy fyzických a právnických osob z nabytí dědictví nebo odkazu je navrhováno osvobodit od daně z příjmů.

Nahrazení daně z převodu nemovitostí

Daň z převodu nemovitostí bude nahrazena daní z nabytí nemovitých věcí. Tato daň bude upravena samostatným, novým zákonem o dani z nabytí nemovitých věcí. Tento zákon přináší zásadní změnu v osobě poplatníka této daně, jíž má být zásadně nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci (v současné době platí daň z převodu nemovitostí prodávající).

Novela stávajícího zákona o dani z nemovitostí

Nahrazení zákona o dani z nemovitostí

Navrhuje se přijetí nového zákona o dani z nemovitých věcí, jehož předpokládaná účinnost nastane v průběhu roku 2014. Daň z nemovitých věcí podle nového zákona však bude poprvé stanovena až na zdaňovací období roku 2015. V roce 2014 se navrhuje vybrat daň ještě podle současného zákona o dani z nemovitostí. Za tímto účelem se proto navrhuje pro zdaňovací období roku 2014 rozhodný den pro stanovení daně z nemovitostí přesunout z 1. ledna 2014 na 31. prosince 2013. Tím bude docíleno stavu, že rekodifikace soukromého práva hmotného neovlivní stanovení daně z nemovitostí na zdaňovací období roku 2014 a lze daň stanovit podle současného zákona o dani z nemovitostí.

V případě, že Vás toto téma zaujalo, jsme Vám k dispozici k případným konzultacím.