GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 27. Června 2023

Návrh nových pravidel pro srážkové daně v EU „FASTER“ zveřejněn

Sdílet článek:

V současné době mnoho členských států vybírá v případě přeshraničních investic srážkovou daň z dividend z držby akcií a z úroků z držby dluhopisů vyplácených investorům, kteří žijí v zahraničí. Investoři však musí ze stejných příjmů odvádět daň z příjmu také v zemi svého bydliště. Podle Mezinárodního měnového fondu měly cenné papíry držené zahraničními investory v Evropské unii v roce 2019 hodnotu 10,7 bilionu dolarů. Aby se zabránilo dvojímu zdanění, dohodlo se mnoho zemí na rozdělení práv na zdanění mezi zemí zdroje a zemí rezidence podepsáním smluv o zamezení dvojího zdanění. Tyto smlouvy mohou nerezidentské investory opravňovat k nižší sazbě srážkových daní nebo k osvobození od daně v zemi, kde jsou vybírány.

Problémem je, že tyto postupy vracení daní jsou často zdlouhavé, nákladné a těžkopádné, což způsobuje frustraci investorů a odrazuje od přeshraničních investic v rámci EU a do EU. V současné době se postupy srážkové daně uplatňované v jednotlivých členských státech velmi liší. Investoři musí v celé EU vyřizovat více než 450 různých formulářů, z nichž většina je k dispozici pouze v národních jazycích. Skandály Cum/Ex a Cum/Cum také ukázaly, jak mohou být postupy vracení daní zneužívány: daňové ztráty způsobené těmito praktikami byly pro roky 2000 - 2020 odhadnuty na 150 miliard EUR.

Co Evropská komise navrhla?

Klíčová opatření, která byla 19. 6. 2023 navržena, usnadní život investorům, finančním zprostředkovatelům a vnitrostátním daňovým orgánům, a jsou následující:

Společné digitální osvědčení o daňovém domicilu v EU urychlí a zefektivní postupy pro osvobození od srážkové daně. Investoři s diverzifikovaným portfoliem v EU budou například potřebovat pouze jedno digitální osvědčení o daňovém domicilu, aby mohli v témže kalendářním roce požádat o vrácení vícero daní. Digitální osvědčení o daňové rezidenci by mělo být vydáno do jednoho pracovního dne po podání žádosti. V současné době se většina členských států stále spoléhá na papírové postupy.

Dva zrychlené postupy, které doplňují stávající standardní postup pro vrácení daně: postup "osvobození od daně u zdroje" a systém "rychlé refundace", díky nimž bude proces vrácení daně rychlejší a harmonizovanější v celé EU. Členské státy si budou moci vybrat, který z nich budou používat - včetně kombinace obou.

  • V rámci postupu "osvobození od daně u zdroje" je sazba daně uplatňovaná v okamžiku výplaty dividend nebo úroků založena přímo na platných pravidlech ustanovení smlouvy o zamezení dvojího zdanění.
  • V rámci postupu "rychlého vrácení" se původní platba provede s přihlédnutím k sazbě srážkové daně členského státu, v němž jsou dividendy nebo úroky vypláceny, ale vrácení případného přeplatku na dani se provede do 50 dnů od data platby.

Odhaduje se, že tyto standardizované postupy ušetří investorům přibližně 5,17 miliardy EUR ročně.

Standardizovaná ohlašovací povinnost poskytne vnitrostátním daňovým správám nástroje nezbytné ke kontrole oprávněnosti pro sníženou sazbu a k odhalování případného zneužívání. Certifikovaní finanční zprostředkovatelé budou muset hlásit výplatu dividend nebo úroků příslušné daňové správě, aby ta mohla transakci vysledovat. Zejména velcí finanční zprostředkovatelé v EU budou muset vstoupit do národního registru certifikovaných finančních zprostředkovatelů. Tento registr bude rovněž otevřen pro finanční zprostředkovatele ze zemí mimo EU a menší finanční zprostředkovatele z EU na dobrovolném základě.  Daňoví poplatníci, kteří investují v EU prostřednictvím certifikovaných finančních zprostředkovatelů, budou mít prospěch z urychlených postupů srážkové daně a vyhnou se dvojímu zdanění výplat dividend. Čím více finančních zprostředkovatelů se zaregistruje, tím snazší bude pro daňové úřady vyřizování žádostí o vrácení daně bez ohledu na použitý postup.

Jaký to bude mít přínos pro investory?

Nový certifikát rezidenta umožní investorům podávat žádosti o vrácení srážkové daně digitálně, čímž se proces vrácení urychlí a zjednoduší. K uplatnění několika žádostí o vrácení daně během kalendářního roku bude zapotřebí pouze jedno digitální potvrzení o daňovém domicilu, čímž se v případě investora s diverzifikovaným portfoliem v EU zamezí vydávání více potvrzení o domicilu.

Celkově nový rámec srážkové daně umožní investorům přístup k urychleným postupům, zajistí jim daňová práva, na která mají nárok, a zamezí dvojímu zdanění.

Jaký to bude mít přínos pro vnitrostátní daňové orgány?

Evropské daňové orgány přicházejí každoročně o značné částky peněz kvůli zneužívání srážkové daně.

Nové oznamovací povinnosti budou znamenat, že daňové orgány budou mít plný přehled o finančním řetězci, aby mohly kontrolovat, zda investoři mají nárok na snížené sazby, a zajistit, že vrácení srážkové daně bude správně poskytnuto, a bojovat tak proti zneužívání daní.

Bude to pro finanční zprostředkovatele znamenat další zátěž?

Digitalizace osvědčení o daňovém domicilu a standardizace oznamovacích povinností a žádostí o vrácení daně by finančním zprostředkovatelům umožnila automatizovat jejich procesy, což by ušetřilo čas i peníze. Tím by se urychlil proces vracení daně a zároveň by se zvýšila bezpečnost postupů při srážce daně.

Jak Komise zajistí, aby finanční zprostředkovatelé měli zavedeny postupy náležité péče?

Podle návrhu budou členské státy vyžadovat, aby certifikovaní finanční zprostředkovatelé měli zavedeny odpovídající postupy, které zajistí, že daňoví poplatníci mají nárok na vrácení daně. Certifikovaní finanční zprostředkovatelé budou shromažďovat elektronické potvrzení o daňovém domicilu daňového poplatníka nebo příslušný doklad o pobytu v zemi mimo EU a ověřovat tyto informace ve svých vlastních záznamech. Dále budou muset shromáždit prohlášení, že daňový poplatník je skutečným vlastníkem cenného papíru a že se nezapojil do žádného finančního ujednání, které je spojeno s výplatou dividend nebo úroků z podkladových cenných papírů.

Po přijetí členskými státy by měl návrh vstoupit v platnost 1. ledna 2027.

Zdroj: https://taxation-customs.ec.europa.eu/taxation-1/corporate-taxation/faster-initiative_en

Autor: Jiří Zoubek