GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 24. Dubna 2014

Nárok na odpočet DPH při výrobě elektřiny ve fotovoltaických elektrárnách

Sdílet článek:

Od 1. 1. 2013 nastala pro výrobce elektřiny ve fotovoltaických elektrárnách (dále jen „Výrobci“), kteří si zvolili jako formu státní podpory výroby energie z obnovitelných zdrojů tzv. zelený bonus, změna v uplatňování daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Tato změna nastala z důvodu nabytí účinnosti zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, který nahradil zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů. Vzhledem k četným dotazům veřejnosti byla počátkem roku 2014 vydána Generálním finančním ředitelstvím (dále jen „GFŘ) Informace k uplatňování nároku na odpočet DPH při výrobě elektřiny ve fotovoltaických elektrárnách.

Zásadní změnou je, že do konce roku 2012 byl zelený bonus považován za úplatu za služby ekologického způsobu výroby elektrické energie, jelikož existoval přímý smluvní vztah mezi Výrobci a provozovateli regionální distribuční soustavy nebo přenosové soustavy (dále jen „Provozovatelé“). Výrobce poskytoval službu výroby ekologické energie Provozovateli, za níž od něj dostával zelený bonus (finanční částka na podporu výroby elektřiny, tepla a biometanu z obnovitelných, druhotných a ostatních zdrojů). Poskytovaná služba tak byla zdanitelným plněním podléhajícím dani na výstupu.

Od 1. 1. 2013 došlo k zásadní změně celého systému poskytování podpory Výrobcům a ke změně rolí jednotlivých účastníků systému, která výrazně ovlivnila uplatňování DPH. Zcela novou roli v systému podpory zaujímá společnost OTE, a. s., jež je vlastněná státem a plní povinnosti operátora trhu. Pod tím rozumíme, že celý systém nyní provozuje a „přerozděluje“ prostředky určené pro podporované zdroje energie mezi jednotlivými účastníky trhu a státním rozpočtem. Na rozdíl od Provozovatelů společnost OTE žádnou službu od Výrobců nepřijímá, nespotřebovává ani jinak nevyužívá pro svou vlastní ekonomickou činnost, a tak ani s Výrobci neuzavírá smluvní vztahy. Zelené bonusy společnost OTE vyplácí přímo Výrobci, ovšem na rozdíl od Provozovatelů společnost OTE neobdrží žádné plnění, k němuž by zelený bonus představoval protiplnění tak, aby byly naplněny znaky poskytnutí služby za úplatu jako nezbytného předpokladu k uplatnění DPH. Zelený bonus tak od roku 2013 není předmětem DPH. Tato změna se pochopitelně promítne i při uplatňování nároku na odpočet DPH. Níže uvádíme závěry z výše zmíněné informace GFŘ, dle kterých by se mělo při uplatňování nároku na odpočet postupovat.

Nárok na odpočet daně u Výrobce

  1. Fotovoltaická elektrárna pořízena a nárok na odpočet DPH uplatněn před 1. 4. 2011

    Pokud Výrobce při pořízení fotovoltaické elektrárny uplatnil plný nárok na odpočet DPH, uplatňuje se u vyrobené elektrické energie spotřebované pro soukromou spotřebu nebo u bezúplatného dodání elektřiny do sítě fikce dodání zboží podle § 13 odst. 4) písm. a) a odst. 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“), a to bez ohledu na skutečnost, že od 1. 1. 2013 zelený bonus není již předmětem DPH, a proto nepodléhá dani na výstupu. Základ daně se v případě použití fikce dodání zboží stanoví dle § 36 odst. 6 písm. a) ZDPH ve výši ceny, za kterou lze elektřinu nakoupit od dodavatele ze sítě.

    V případě, že byl odpočet daně při pořízení fotovoltaické elektrárny uplatněn pouze v poměrné výši odpovídající použití pro ekonomickou činnost, dodanění dle § 13 odst. 4) písm. a) a odst. 5 ZDPH by se u soukromé spotřeby a bezúplatného dodání vyrobené elektřiny neprovádělo, a to ani před ani po 1. 1. 2013. Zároveň by se neprováděla ani úprava odpočtu daně původně uplatněného jen v poměrné části odpovídající rozsahu použití pro ekonomickou činnost (samozřejmě pokud by nedošlo ke změně použití ve vazbě na uskutečněná plnění s nárokem na odpočet a osvobozená plnění bez nároku na odpočet).

  2. Fotovoltaická elektrárna pořízena a nárok na odpočet DPH uplatněn po 1. 4. 2011

    V návaznosti na právní úpravu odpočtu daně dle § 75 a § 78 ZDPH ve znění platném od 1. 4. 2011 se neprovádí dodanění soukromé spotřeby vyrobené elektřiny ani jejího bezúplatného dodanění prostřednictvím fikce dodání zboží (§ 13 odst. 4) písm. a) a odst. 5 ZDPH). Rozsah spotřeby, která nesouvisí s ekonomickou činností plátce, je promítána do úpravy odpočtu daně prováděné ve lhůtě pro úpravu odpočtu daně prostřednictvím změn v poměrném koeficientu každého jednotlivého roku. Fakt, že zelený bonus není od 1. 1. 2013 úplatou za poskytnutou službu, neznamená ztrátu nároku na odpočet DPH od úplného počátku, pokud byl uplatněn před 1. 1. 2013. V případě, že je provozování fotovoltaické elektrárny jedinou činností plátce, musí plátce po 1. 1. 2013 provádět úpravu odpočtu dle § 78 ZDPH a v důsledku změny poměrného koeficientu od roku 2013 vracet každý rok po dobu lhůty pro úpravu odpočtu (10 let u nemovitostí, 5 let u ostatního dlouhodobého majetku) částku odpovídající 1/10 popř. 1/5 DPH uplatněné na vstupu. Toto platí s ohledem na to, že už plátce neposkytuje zdanitelnou službu ekologické výroby elektřiny. V případě, že je provozování fotovoltaické elektrárny skutečně jedinou činností plátce, nevykonává již od 1. 1. 2013 ekonomickou činnost a může tak zrušit svoji registraci k DPH. Při „odregistraci“ je nutné splnit podmínky § 79a a §78d ZDPH, tj. zejména jednorázově vrátit poměrnou část DPH uplatněné na vstupu při pořízení majetku.

Celá Informace Generálního finančního ředitelství, obsahující i vzorové příklady, je k dispozici pod následujícím odkazem:  

http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/Informace_k_uplatneni_naroku_na_odpocet_u_fve.pdf

V případě vašeho zájmu o konzultaci ohledně tohoto tématu jsme vám rádi k dispozici.