GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 24. Září 2010

Mzda při zapůjčení zaměstnance

Sdílet článek:

Pokud nemá zaměstnavatel pro své zaměstnance dočasně práci, nemusí je propouštět nebo jim proplácet náhradní volno. Existuje účinné řešení, kterým je dočasné přidělení (pronájem) zaměstnance. Podmínky pro postup zaměstnavatelů upravuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce („ZP“) a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti („ZOZ“). Podmínkou pro vystupování zaměstnavatele jako zprostředkovatele práce je povolení Ministerstva práce a sociálních věcí. Zaměstnavatel pronájmem zaměstnance řeší výrobní nebo odbytové potíže, nedostatek práce v určitém období či ztrátu zakázky, tedy krátké období, kdy pracovní potenciál zaměstnance může dočasně využít jiný zaměstnavatel.

Podle § 308 ZP musí zaměstnavatel, který dočasně přiděluje zaměstnance k výkonu práce k jinému zaměstnavateli (uživateli) uzavřít písemnou dohodu, kde musí být uvedeny zejména informace o pracovních a mzdových podmínkách. Zaměstnavatel a uživatel musí zabezpečit, aby podmínky byly srovnatelné s ostatními zaměstnanci uživatele (§ 309 odst. 5 ZP, rovnost zacházení). Srovnatelným zaměstnancem se pro tyto účely rozumí zaměstnanec, který pracuje na pracovním místě stejném nebo podobném tomu, na kterém pracuje nebo bude pracovat přidělený zaměstnance, s přihlédnutím k postavení, kvalifikaci a dovednostem.

Zaměstnavatel přiděluje svého zaměstnance k dočasnému výkonu práce u uživatele na základě písemného pokynu, který obsahuje zejména: název a sídlo uživatele, místo výkonu práce u uživatele, dobu trvání dočasného přidělení, určení vedoucího zaměstnance uživatele oprávněného předělovat zaměstnanci práci a kontrolovat ji, informaci o pracovních a mzdových podmínkách srovnatelného zaměstnance uživatele.

Pokud by po dobu výkonu práce pro uživatele byly mzdové podmínky dočasně přiděleného zaměstnance horší, je přidělující zaměstnavatel povinen na základě žádosti tohoto zaměstnance zajistit rovné zacházení. Tato povinnost je tedy na straně „mateřského“ zaměstnavatele. Ten by pak musel doplatit tomuto svému zaměstnanci, kterého dočasně přidělil, dlužné mzdové nároky. Jestliže zaměstnavatel, který zaměstnance dočasně přidělil k výkonu práce u uživatele, uhradil zaměstnanci škodu, která mu vznikla při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním u uživatele, má nárok na náhradu této škody vůči tomuto uživateli, pokud se s uživatelem nedohodne jinak. Vzhledem k tomu, že odvody pojistného na sociální zabezpečení i zdravotní pojištění provádí zaměstnavatel, má tuto povinnost zaměstnavatel, který zaměstnance dočasně přidělil. V dohodě mezi ním a uživatelem může být sjednáno, že výši odvodů zpětně uhradí zaměstnavateli uživatel.