GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Lenka Kočerová | Jaroslava Půtová | 30. Května 2023

Milostivé léto pro dlužníky na daních a sociálním pojištění

Sdílet článek:

Daňové milostivé léto

Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů a předložila jej Senátu. Cílem návrhu je dát daňovým dlužníkům možnost zbavit se dosud neuhrazených dluhů na penále, úrocích a jiném příslušenství daně a rovněž bagatelních nedoplatků. Tzv. daňové milostivé léto by mělo probíhat po dobu 5 měsíců od předpokládaného nabytí účinnosti zákona, tj. od 1. července do 30. listopadu 2023.

Zákon se vztahuje na daně, poplatky nebo jiná obdobná peněžitá plnění spravovaná orgány Finanční či Celní správy ČR, popřípadě Ministerstvem financí a dále soudy a Vězeňskou službou (tzv. justiční poplatky). Rozhodne-li tak obec, resp. kraj svým usnesením, zákon se použije i na místní poplatky nebo odvody za porušení rozpočtové kázně, které jsou v jejich správě. Zákon se naopak nevztahuje na nedoplatky na cle a jeho příslušenství.

Koho se odpuštění týká?

O odpuštění příslušenství daně mohou požádat všechny fyzické osoby (podnikatelé i nepodnikatelé).

Čeho se odpuštění týká?

Mimořádný zánik odpuštěním se bude týkat určeného příslušenství daně, a to:

 • úroku z prodlení nebo jeho obdoby podle jiného zákona,
 • úroku z posečkané částky,
 • penále,
 • pokuty za opožděné tvrzení daně,
 • nákladů řízení včetně exekučních nákladů.

Podmínkou dále je, že určené příslušenství daně:

 • dosud nebylo uhrazeno (již uhrazené příslušenství daně se nevrací),
 • se váže k nedoplatkům na dani vzniklým do 30. září 2022 (tzv. rozhodný den), dle důvodové zprávy nedoplatek musí vzniknout do rozhodného dne pravomocně.

Odpuštění je naopak vyloučeno u příslušenství daně, které je vymáháno soudním exekutorem nebo podle zákona o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek.

Jaké jsou podmínky odpuštění?

K zániku příslušenství dojde při kumulativním splnění dvou podmínek:

 • Stěžejní podmínkou pro odpuštění je úhrada dlužné jistiny daně nejpozději v termínu do 30. listopadu 2023.

Zákon alternativně počítá s možností rozložení úhrady nedoplatku na dvanáct měsíčních splátek (první splátka splatná již k 30. listopadu 2023) při splnění následujících podmínek:

 • podání žádosti o rozložení na splátky během rozhodného období,
 • jednotlivý nedoplatek, o jehož splátkování je žádáno, musí být vyšší než 5 000 Kč,
 • nejedná se o nedoplatek, v jehož případě již bylo povoleno posečkání nebo splátkování standardním způsobem dle daňového řádu,
 • nejedná se o nedoplatek na záloze na daň.
 • Druhou podmínkou je formální podání žádosti o mimořádné odpuštění příslušenství. Žádost je potřeba podat v období od července 2023 do 30. listopadu 2023 (tzv. rozhodné období). Podání žádosti bude možné učinit všemi standardními způsoby, též je zvažována možnost podat žádost prostřednictvím e-mailu, jak se již v praxi osvědčilo u kompenzačního bonusu.

Automatický zánik bagatelních nedoplatků

Ke dni nabytí účinnosti zákona je dále počítáno s automatickým zánikem drobných nedoplatků na dani nebo na příslušenství daně u všech daňových dlužníků (tedy nejen fyzických osob, ale i právnických osob) v případě, že:

 • se jedná o nedoplatek vzniklý do rozhodného dne 30. září 2022;
 • jednotlivý nedoplatek v době účinnosti zákona nedosáhne 200 Kč, resp. v případě nedoplatků na dani z nemovitých věcí nebo jejím příslušenství 30 Kč;
 • součet jednotlivých nedoplatků evidovaných u téhož správce daně nesmí přesáhnout výši 1 000 Kč.

Pojistné milostivé léto

Do Senátu byl postoupen také návrh zákona o mimořádném odpuštění penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a exekučních nákladů. V souvislosti s dluhy na sociálním pojištění bude platit podobný systém jako v případě daňových nedoplatků.

 • Podmínkou odpuštění penále a exekučních nákladů bude uhrazení dlužného pojistného účetně evidovaného OSSZ ke dni 30. září 2022, a to nejpozději ve lhůtě do 30. listopadu 2023 (do konce rozhodného období) nebo lze požádat o splátkový režim.
 • Pokud ke dni 30. září 2022 není OSSZ účetně evidováno žádné dlužné pojistné, nebo pokud bude dlužné pojistné uhrazeno před začátkem rozhodného období (do konce června 2023), odpouští se neuhrazené penále a neuhrazené exekuční náklady ex offo (tj. ze zákona). Dlužník nemusí směrem k ČSSZ nic oznamovat.
 • Pokud je v rozhodném období (od 1. července 2023) evidováno dlužné pojistné (z období ke dni 30. září 2022), musí dlužník záměr uhradit dlužné pojistné a využít odpuštění penále a exekučních nákladů oznámit prostřednictvím ePortálu ČSSZ.
 • Odpuštění penále a exekučních nákladů se bude týkat všech plátců pojistného (fyzických i právnických osob).

Pokud máte pochybnosti, zda se akce Milostivé léto III. dotkne právě Vás, neváhejte se na nás obrátit, rádi Vaše dotazy zodpovíme.

Autor: Lenka Kočerová, Jaroslava Půtová