GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 13. Prosince 2011

Mezinárodní účetní standardy – IFRS – úvodní slovo

Sdílet článek:

Mezinárodní účetní standardy, pro které je i u nás používána zkratka IFRS – z angl. International Financial Reporting Standards, se pomalu dostávají do povědomí širší účetní veřejnosti.

Rádi bychom Vás, jako čtenáře našeho časopisu, seznámili se základy vykazování dle mezinárodních účetních standardů, kterým bude věnován soubor článků vydávaných od počátku roku 2012. Před vlastním popisem dílčí problematiky jednotlivých standardů zaměříme dnešní článek zejména na informace, které nám pomohou se v systému mezinárodních účetních standardů snáze zorientovat. 

Co jsou IAS/IFRS

Historickými předchůdci standardů IFRS jsou standardy označované jako IAS – International Accounting Standards. Tyto standardy byly vydávané v letech 1973 – 2001 Výborem pro mezinárodní účetní standardy (IASC – International Accounting Standards Committee). V prvním polovině roku 2001 byl výbor nahrazen Radou pro mezinárodní účetní standardy (IASB – International Accounting Standards Board), která pokračuje ve vydávání účetních standardů pod novým označením IFRS. Některé z původních standardů IAS zůstávají i nadále v platnosti, takže se v praxi setkáváme v současnosti s oběma označeními IAS i IFRS. Tato původní znění však budou v budoucnu postupně nahrazována novelizovanými IFRS.

Standardy postupně prochází revizemi a úpravami a vznikají také standardy zcela nové. V současné době je v platnosti 29 standardů IAS a dále 8 standardů IFRS. K některým standardům jsou také vydány výkladyVýboru pro výklad mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRIC, dříve vydávané byly označovány jako SIC), které mají objasnit možné výkladové nejasnosti.

Proces tvorby IFRS

Proces tvorby nového standardu je velmi obsáhlý, neboť cílem standardů je přiblížit a harmonizovat jednotlivé národní úpravy.

V prvé řadě identifikují zaměstnanci IASB veškeré body, které se vztahují k dané problematice. Dalším krokem je studium národních účetních předpisů a praxe, nezbytná je také výměna názorů na problém s tvůrci národních účetních úprav. Po základním zmapování problematiky přichází konzultace s Poradním sborem o vhodnosti přidání problému k agendě IASB.

V případě, že je přidání schváleno, dochází k vytvoření poradní skupiny, která dává doporučení Radě v rámci daného projektu. Následuje vypracování materiálu, který je předkládán k veřejné diskusi a k připomínkám. Tento materiál musí však být nejprve schválen stanoveným počtem členů IASB a musí také obsahovat všechny nesouhlasné názory členů IASB. V rámci zveřejněného návrhu dochází také k publikování zdůvodnění závěrů.

Po uplynutí předem dané lhůty, dochází k posouzení všech komentářů a připomínek, které byly k dané problematice z řad veřejnosti doplněny. Zvažuje se také, zda není vhodné provést veřejné slyšení či ověření v praxi. V poslední fázi dochází ke schválení standardu a publikování zdůvodnění závěrů a vysvětlení jednotlivých kroků procesu tvorby a způsobu, jak IASB zacházela s komentáři a připomínkami veřejnosti.

IFRS a Evropská unie

Evropská unie prostřednictvím Evropské komise přebírá znění standardů vydaných Radou pro mezinárodní účetní standardy. Do znění IFRS může včlenit své připomínky, takže IFRS vydané IASB a IFRS adoptované EU nebudou totožné.

Od roku 2005 jsou společnosti kotované na regulovaném trhu kteréhokoli členského státu povinny používat při sestavování svých účetních závěrek Mezinárodní účetní standardy přijaté Evropskou unií – osvojení IFRS bylo zajištěno nařízením Evropské komise.

Obchodování s cennými papíry ve vztahu k IFRS

Jak je již výše naznačeno, IFRS používají povinně pro sestavení účetní závěrky zejm. společnosti, jejichž akcie jsou obchodovány na burzách cenných papírů. Tato povinnost účetních jednotek zajišťuje srovnatelnost vykazovaných údajů v mezinárodním měřítku. Burza cenných papírů Praha je členem Federace evropských burz cenných papírů (FESE). FESE zajišťuje, aby společnosti, jejichž cenné papíry byly přijaté k obchodování na evropských burzách, splňovaly požadavky na zveřejňování informací dle účetních standardů stanovených právním rámcem Evropské unie – tedy, aby jejich účetní závěrky byly sestaveny v souladu s IFRS a také, aby tyto účetní závěrky byly ověřeny nezávislým odborníkem – auditorem, podle mezinárodních auditorských předpisů.

IFRS v České republice

Překlad Mezinárodních účetních standardů zajišťují specialisté z řad účetních odborníků ve spolupráci s Ministerstvem financí České republiky.

Zákonem o účetnictví byla možnost sestavovat účetní závěrku dle IFRS přiznána od roku 2011 nově také účetním jednotkám, které se podrobují sestavování konsolidované účetní závěrky za použití mezinárodních účetních standardů (do roku 2011 sestavovaly účetní závěrku dle IFRS povinně pouze společnosti jejichž akcie byly registrovány na regulovaném trhu cenných papírů v Evropské unii). Základ daně těchto společností však musí nadále vycházet z hospodářského výsledku stanoveného  za postupu dle českých účetních předpisů.

Protože postupně dochází k rozšiřování možností využití mezinárodních účetních standardů v českém účetnictví, věříme, že pro Vás soubor článků k této tématice bude přínosem. Uvítáme Vaše reakce i dotazy, případně podněty, které Vás zajímají. Těšíme se na Vás s dalším článkem počátkem nového roku 2012.