GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Jaroslava Půtová | 14. Prosince 2021

Lhůtu pro podání dodatečného daňového přiznání na daň nižší posoudí rozšířený senát Nejvyššího správního soudu

Sdílet článek:

Dle ust. § 141 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů je daňový subjekt povinen podat dodatečné daňové přiznání na daňovou povinnost vyšší

  1. v subjektivní lhůtě, a to do konce měsíce následujícího po dni zjištění důvodů pro jeho podání
  2. přičemž tato povinnost podat přiznání trvá, dokud běží lhůta pro stanovení daně - objektivní lhůta.

Odst. 2 citovaného ustanovení daňového řádu pak stanoví, že ve stejné lhůtě je daňový subjekt oprávněn podat dodatečné daňové přiznání na daň nižší.

Otázkou posouzení subjektivní lhůty pro podání dodatečného daňového přiznání na daňovou povinnost nižší se již Nejvyšší správní soud (NSS) zabýval a dospěl k závěru, že subjektivní lhůta pro podání dodatečného daňového přiznání na daňovou povinnosti nižší je lhůtou propadnou, po jejímž uplynutí již dodatečné daňové přiznání nelze podat (rozhodnutí NSS č.j. 5 Afs 237/2018-41 ze dne 23. 11. 2020, č.j. 1 Afs 238/2014-52 ze dne 27. 8. 2015).

Od tohoto právního názoru se hodlá odchýlit druhý senát NSS, který v Usnesení č.j. 2 Afs 363/2019-39 ze dne         30. 11. 2021, jímž uvedenou otázku předložil k posouzení rozšířenému senátu NSS, konstatoval, že při bližším zkoumání dospěl k závěru, že důvody pro výše uvedený závěr NSS nejsou dostatečně přesvědčivé. Druhý senát NSS ve své podrobné argumentaci zohlednil mj. ust. § 144 odst. 2 daňového řádu, podle kterého v případě opožděného podání dodatečného daňového přiznání (není rozlišováno, zda se jedná o dodatečné přiznání na daň vyšší nebo nižší) dochází k doručení fiktivního platebního výměru ke dni pozdního podání dodatečného daňového přiznání. Přitom logicky opožděnost nemůže být spojována s uplynutím objektivní lhůty, neboť po jejím uplynutí daň nelze vyměřit.

Druhý senát v předmětném Usnesení uzavírá, že podle jeho názoru (podpořeného podrobnou argumentací uvedenou v Usnesení) jediným časovým omezením podat dodatečné daňové přiznání na daň nižší je objektivní lhůta spojená se lhůtou pro stanovení daně.

Je tedy na posouzení rozšířeného senátu NSS, zda se přikloní k právnímu názoru druhého senátu NSS nebo podpoří dosavadní judikaturu NSS v této věci.

O dalším vývoji vás budeme informovat.