GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 7. Května 2015

Lékaři na Slovensku mají od 1.1.2015 - nové daňové povinnosti. Je nové ustanovení diskriminační?

Sdílet článek:

Co je nového v zákoně od 1.1.2015?

Jak se již stalo dobrým zvykem, každý rok připraví i Ministerstvo financí u našich slovenských sousedů balíček opaření, kterými "vylepší" daňové zákony, aby zajistilo vyšší tok peněz do státního rozpočtu, chránilo státní příjmy, či zpřísnilo pravidla pro, touto dobou již dost zkoušené, podnikatele. Jinak tomu není ani v tomto roce. Jedním z opatření, které bylo původně do zákona vsunuto snad s účinným a spravedlivým záměrem, avšak v konečném důsledku s poměrně diskriminačním dopadem na určitou skupinu poplatníků, jsou nová „vylepšená“ pravidla pro zdanění příjmů zdravotnických pracovníků a poskytovatelů zdravotní péče, příp. jejich zaměstnanců, pokud plynou od tzv. farmaceutických firem (dále „farma firmy“).

Pozn.: "Farma firmy" zákon definuje jako držitele registrace léků, držitele povolení k velkodistribuci léků, držitele povolení k výrobě léků, farmaceutické společnosti, výrobce zdravotnických pomůcek, výrobce dietetických potravin nebo třetí osoby, pokud se jejich prostřednictvím zdanitelné příjmy vyplácejí.

Povinnost zdaňovat příjmy peněžní i nepeněžní, které zdravotničtí pracovníci (dále „lékaři“) přijímají od farma firem, zavedl zákonodárce do zákona už koncem roku 2011. Záměrem bylo zdanění marketingových, reklamních a sponzorských plnění, které lékařům poskytují farma firmy. Jde hlavně o bezplatné účasti na konferencích, školeních, předplacenou stravu, ubytování, dopravu, dárky a drobné pozornosti, oběd s lékařem apod. Lékaři na základě oznámení farma firmy, musí tyto příjmy zahrnout do daňového přiznání a zdanit. Jelikož podle vyjádření Ministerstva financí se tak v praxi nedělo, a ustanovení v zákoně lékaři více méně ignorovali, přistoupil zákonodárce k tvrdšímu opatření a zavedl na tyto druhy příjmů tzv. srážkovou daň, která funguje následovně:

  • Peněžní plnění – tzn. z určitého důvodu farmy firmy zaplatí lékaři nebo zdravotnickému zařízení v hotovosti nebo na účet peněžní prostředky. Princip zdanění je jednoduchý. Před odesláním platby na účet lékaře popřípadě zdravotnického zařízení srazí farma firma 19% daň, kterou odvede na účet správce daně, a lékaři přijde na účet již zdaněná položka.
  • Nepeněžní plnění – farma firma pozve na kongres lékaře a odborníky z dané oblasti, aby odprezentovali vybrané produkty, poučili o jejich způsobu použití, účincích na pacientech, popř. si lékaři vyměnili zkušenosti s jejich aplikací. V rámci kongresu hradí nejen prostory na přednášku, a odborné lektory, ale pozvaným hradí ubytování, dopravu a stravu. Pro lékaře takováto marketingová vymoženost představuje nepeněžní plnění, ze kterého si stát nárokuje daň. Mechanizmus zdanění je od 1.1.2015 zajištěn tím, že vždy do 15. dne po ukončení čtvrtletí, je farma firma povinna oznámit lékaři výši nepeněžního příjmu, který musí lékař do konce tohoto měsíce přiznat daňovému úřadu na předepsaném tiskopise a zdanit 19% sazbou daně. Farma firma je zároveň povinna ve stejném termínu oznámit správci daně jmenovitě, kterému lékaři, nemocnici, ambulanci atd. a v jaké výši nepeněžní plnění poskytla, aby správce daně mohl provést křížovou kontrolu.

Teoreticky jasný a srozumitelný princip, který však v praxi přináší určité znevýhodnění pro uvedený okruh poplatníků. Paragrafy, které zdanění v zákoně řeší, totiž nehovoří pouze o příjmech v souvislosti s marketingovými a sponzorskými podtituly, jak to bylo možná původním záměrem, ale řeší komplet všechny peněžní i nepeněžní toky plynoucí od farma firem lékařům a zdravotnickým zařízením. To znamená, ve smyslu výkladu finanční správy, že srážkovou daní má být zdaněno ve vztahu „farma firma – lékař“ jednoduše všechno – tzn. i odměna lékařů, za přednášku na kongresu, za překlad odborného textu; platbu faktury nemocnici za všechny možné služby, jako může být například pronájem prostor nebo pronájem reklamního panelu na chodbě, preventivní prohlídky svých zaměstnanců; dar poskytnutý nemocničnímu oddělení; dohoda o provedení práce uzavřená s lékařem apod. Na výklad Finančního ředitelství, který řeší uvedené ustanovení se čekalo, zřejmě z  důvodu rozporuplnosti zákona, až do 17.2.2015. To je poměrně dlouhá doba vzhledem k tomu, že příjmy měly podléhat zdanění už od začátku ledna. Pominout nelze ani fakt, že administrativní zabezpečení procesu zdaňování ve farma firmách též není záležitost „jednoho pondělního mítingu“.

V čem je postup při zdanění lékařů diskriminační?

Jak bylo výše uvedeno, srážkovou daní se mají zdaňovat všechny příjmy plynoucí lékařům od farma firem. Pokud by šlo jen o marketingové plnění a formu vybrané daně, která by byla odlišná od ostatních poplatníků, nevznikl by problém. Srážková daň je však druh daně, u kterého není možné uplatňovat výdaje.

V praxi to potom pro srovnání vypadá asi takto:

Příklad: Lékař jako samostatně výdělečná osoba

Lékař vykoná na základě smlouvy podle autorského zákona odbornou přednášku, za kterou má dohodnutou odměnu 1 000 €. Farma firma srazí 19% daň (190 € ), lékař dostane na účet zdaněných 810 €. Pokud dostane na konferenci bezúplatně poskytnutou stravu, bude povinný si toto plnění uvést do čtvrtletního hlášení a zdanit.

Pro srovnání: Zaměstnanec ministerstva financí na základě stejné formy smlouvy přednáší pro vzdělávací agenturu o novele zákona, za kterou má dohodnutou odměnu 1 000 €. Jeho příjem nepodléhá srážkové dani, a tak dostane na účet od agentury 1 000 €. Tuto položku je povinný si zahrnout do daňového přiznání, přičemž mu však zákon dává určité možnosti snížení základu daně. Má například nárok na uplatnění buď 40% „paušálních“ výdajů nebo uplatnění skutečných výdajů, případně nezdanitelné částky na poplatníka, a ve specifických případech i na manželku. Jeho daň tak bude maximálně 114 €, čistě teoreticky se může blížit nule. Pokud dostane bezúplatně poskytnutou stravu, měl by si ji zahrnout do daňového přiznání. Vzhledem k tomu, že neexistuje žádná evidence nebo oznamovací povinnost vzdělávací agentury, nevěřím, že se tak skutečně stane.

Obdobný případ jsou odměny za všechny možné činnosti; pokud služby poskytne lékař farma firmě, zdaní bez aplikace jakýchkoliv práv na „odpočty“ 19% příjmu. Pokud dosáhne příjem jakákoliv jiná samostatně výdělečná osoba, má možnost uplatnit odčitatelné položky, tak jako v případě lektora z ministerstva.

Příklad: Dary právnickým osobám

Obecně platí, že v případě poskytnutí daru právnické osobě na základě darovací smlouvy nejsou takové příjmy předmětem daně a nedaní se. Já osobně se domnívám, že toto ustanovení platí plošně a dary právnickým osobám žádným způsobem nemohou podléhat dani. Vzhledem k širokému a neohraničenému kontextu paragrafu řešícího zdanění příjmů zdravotnických zařízení od farma firem však finanční ředitelství přistoupilo k výkladu, že dary poskytnuté konkrétně zdravotnickým zařízením podléhají srážkové dani.

Podívejme se na následující příklady. Nemocniční oddělení dostane od farma firmy na základě darovací smlouvy stejnokroje pro lékaře a sestřičky v hodnotě 300 €. Farma firma je povinna vhodným způsobem oznámit nemocnici výši daru a ta musí tento nepeněžitý příjem zahrnout do čtvrtletního hlášení a zdanit, přičemž daň bude činit 57 € ( 19 % ).

Soukromá firma poskytne sportovnímu klubu na základě darovací smlouvy dresy pro hráče. Dar nebude předmětem daně a sportovní klub nebude nic zdaňovat. Nejedná se o vztah „zdravotnické zařízení – farma firma“, můžeme tedy použít ustanovení o tom, že dar není předmětem daně a nebude podléhat zdanění. Obdobně dar nebude předmětem daně u žádné jiné právnické osoby, ať už půjde o podnikatelský nebo nepodnikatelský subjekt. Samozřejmě kromě zdravotnického zařízení.

Neumím posoudit, zda takové znění a aplikace zákona byla záměrem nebo možná trestem za to, že lékaři svoje marketingové a sponzorské příjmy nezdaňovali, nebo jen něco, co zákonodárce nedotáhl do konce. Jisté je však, že za celou dobu své praxe nepamatuji ustanovení, které by určité profese stavělo do jiného rámce zdanění, než ty ostatní. Pokud jde o druhou možnost, zbývá jen věřit, že znění zákona bude v těchto bodech upravené.

Co lékaře čeká v nejbližší době?

Skončilo první čtvrtletí a každý lékař, který přijal od farma firmy nepeněžní plnění, měl dostat od této firmy do 15.4.2015 potvrzení o výši těchto příjmů, předpokládám, že v písemné formě. Potom do konce dubna byl povinen vyplnit tiskopis, který je možné najít v odkazu https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/VzoryTlaciv/OZN43Av15.pdf (www.financnasprava.sk / napravo - daňové a colné tlačivá / katalóg vzorov tlačív / správa daní / daň vyberaná zrážkou / Oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanou zrážkou z nepeňažných plnení ). Tiskopis se odevzdává správci daně podle místa sídla nebo trvalého pobytu lékaře a v tomto termínu měla být daň i zaplacena. V tiskopisu se uvádí příjmy od všech farma firem, které lékaři plnění v prvním čtvrtletí poskytly. Pokud vypočítaná daň činí 10 € a méně, není povinnost ji uhradit. Pro úplnost dodávám, že od daně jsou osvobozena nepeněžní plnění poskytnutá v souvislosti se soustavným vzděláváním na základě Zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovatelích zdravotní péče (tzv. kreditové akce). Tyto akce (kromě stravy, ubytování, dopravy, pokud byli v souvislosti s tímto poskytnuty) by se neměly na potvrzení od farma firmy objevit.

V případě, že Vás toto téma zaujalo a máte zájem se dozvědět více, jsem k dispozici ke konzultacím.