GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 22. Července 2013

Leasing na automobil z daňového pohledu

Sdílet článek:

Před obstaráním nového automobilu je vždy nejprve nutné učinit rozhodnutí, jakou formou bude automobil pořízen. Na výběr se nabízí několik variant, přičemž každá z nich skýtá výhody i nevýhody oproti ostatním formám. S ohledem na své konkrétní možnosti a potřeby může společnost zvolit mezi koupí automobilu „za hotové“, na úvěr anebo na leasing. V tomto článku se budeme zabývat výhodami a nevýhodami jednotlivých forem se zaměřením zejména na účetní a daňové souvislosti obstarání automobilu formou leasingu.

Druhy leasingu - výhody a nevýhody oproti ostatním formám

Základním rozdílem mezi leasingem na jedné straně a ostatními formami obstarání automobilu na straně druhé, je skutečnost, že v případě leasingu nepřechází vlastnické právo k automobilu na obstaravatele. Po dobu trvání leasingu je obstaravatel automobilu pouze v postavení nájemce.

Při obstarání automobilu formou leasingu nepotřebuje společnost na rozdíl od pořízení za hotové vynaložit na počátku tak vysoký jednorázový výdaj a volné peněžní prostředky může použít efektivněji v rámci svého podnikání. Oproti pořízení automobilu na úvěr je pak výhodou leasingu, že obstarání automobilu nevede z účetního hlediska k zadlužení společnosti. O závazcích z leasingu se dle českých účetních předpisů účtuje pouze v podrozvahové evidenci, zatímco přijatý úvěr je společnost povinna vykazovat v rozvaze jako položku zvyšující cizí zdroje. Další výhodou pořízení automobilu formou leasingu je jeho snazší dostupnost a menší administrativní náročnost při sjednávání leasingu než při sjednávání úvěru. Tím, že nepřechází vlastnické právo k automobilu na nájemce, jsou splátky leasingu z pohledu pronajímatele zajištěny samotným předmětem leasingu – automobilem.

Naopak nevýhodou leasingu je zejména skutečnost, že nájemce není oprávněn s automobilem libovolně disponovat. Ke všem úpravám, technickým zhodnocením, postoupení apod. potřebuje souhlasu pronajímatele. Významnou nevýhodou leasingu jsou dále striktní podmínky pro daňovou uznatelnost nákladů vynaložených v souvislosti s leasingem.

V rámci leasingu rozlišujeme dva základní druhy. Finančním leasingem se rozumí pronájem automobilu, kdy nájemce po skončení sjednané doby nájmu automobil odkupuje do svého vlastnictví. Operativním leasingem se rozumí pronájem, po jehož skončení dochází k vrácení najatého automobilu jeho pronajímateli.

Účetní a daňové řešení leasingu

Účetní postupy a daňové povinnosti společnosti se liší v závislosti na zvolené formě pořízení automobilu. V případě obstarání automobilu na leasing jsou navíc zásadní rozdíly v daňovém posouzení finančního a operativního leasingu.

Jak již bylo uvedeno, pořízení automobilu za hotové nebo formou úvěru znamená přechod vlastnictví k automobilu na jeho nabyvatele. Do daňových nákladů je nutné v obou případech rozpouštět pořizovací cenu automobilu po zákonem stanovenou dobu a v zákonem stanovené výši. Zákonem stanovená doba činí 5 let a konkrétní výše závisí na pořizovací ceně a volbě metody odpisování, přičemž česká legislativa umožňuje volbu mezi rovnoměrnými a zrychlenými odpisy. Uvedené aspekty podtrhují daovou neefektivnost koupě automobilu za hotové, neboť jednorázový vysoký výdaj si společnost nemůže uplatnit do daňových nákladů v roce jeho vydání, ale postupně po dobu pěti let. V případě pořízení automobilu na úvěr jsou daňovým nákladem úroky z úvěru a poplatky za vedení úvěrového účtu.

Pozor na časové rozlišení

Při obstarání automobilu formou leasingu jsou účtování a daňové dopady jednodušší u operativního leasingu. Nájemné hrazené nájemcem u operativního leasingu je daňově uznatelným nákladem za splnění obecných daňových podmínek (náklad je prokazatelný a slouží za účelem dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů). Pouze je potřeba dát si pozor na povinnost časového rozlišení v případě, že by částky nájemného nebyly rozloženy po dobu trvání nájmu rovnoměrně. Například pokud je operativní leasing sjednán na dobu přesahující jedno období a pokud by nájemce zaplatil na počátku doby nájmu zálohu pokrývající nájemné i v dalším zdaňovacím období, bylo by nutné nájemné časově rozlišit.

Podmínka časového rozlišení nákladů se samozřejmě vztahuje i na pořízení automobilu formou finančního leasingu s následnou koupí najatého automobilu. Na počátku finančního leasingu bývá první zvýšená splátka poměrně obvyklá.

Tato zvýšená první splátka může představovat jednak zálohu na nájemné, jak je popsáno výše. Vedle toho může být zvýšená první splátka ve smlouvě formulována jako mimořádná leasingová splátka. V takovém případě je nutné tuto částku časově rozlišit a do nákladů rozpouštět rovnoměrně po celou dobu trvání nájmu.

Třetím typem zvýšené první splátky může být záloha na kupní cenu automobilu. Zálohu na kupní cenu nelze v průběhu trvání leasingu vůbec zohlednit v daňových nákladech. Záloha slouží k úhradě kupní ceny po skončení doby leasingu, a vstupuje tak do pořizovací ceny automobilu po jeho odkoupení nájemcem. V daňových nákladech se tedy projeví až následně po skončení leasingu a odkoupení automobilu prostřednictvím daňových odpisů majetku.

Další podmínky pro daňovou uznatelnost a následek jejich porušení

K podmínce časového rozlišení první zvýšené splátky přistupuje při pořízení automobilu formou finančního leasingu řada dalších podmínek, které musejí být splněny, aby uhrazené nájemné bylo daňovým nákladem.

Doba nájmu automobilu musí činit alespoň 54 měsíců. Tato doba nájmu se počítá ode dne, kdy byl automobil nájemci předán k užívání, nikoliv ode dne podepsání smlouvy.

  • Po ukončení doby nájmu následuje bezprostředně převod vlastnických práv k automobilu na nájemce. Nesmí vzniknout žádná časová prodleva.
  • Kupní cena automobilu nesmí být vyšší než zůstatková cena vypočtená ze vstupní ceny automobilu evidované u pronajímatele, kterou by měl automobil při rovnoměrném způsobu odpisování k datu prodeje. Tato podmínka neplatí v případě, že by byl automobil k datu prodeje již u pronajímatele zcela odepsán. Potom by sjednaná částka kupní ceny mohla být v libovolné výši.  
  • Porušení některé z výše uvedených podmínek by vedlo ke změně původně daňově uznatelných nákladů na náklady daňově neuznatelné. Ve zdaňovacím období, ve kterém došlo k porušení podmínek, je nutné o daňově neuznatelné nájemné uhrazené v předchozích letech zvýšit základ daně z příjmů.

Daňové dopady při předčasném ukončení finančního leasingu z důvodu prodeje automobilu nájemci

V praxi se stává, že se pronajímatel s nájemcem dohodnou na předčasném ukončení smlouvy o finančním leasingu s tím, že nájemce automobil odkoupí dříve. Tím je porušena podmínka trvání nájmu alespoň 54 měsíců. Daňovou uznatelnost nájemného uhrazeného do okamžiku ukončení smlouvy je však možné zachovat po splnění další podmínky – kupní cena automobilu nesmí být nižší než zůstatková cena automobilu zjištěná pomocí rovnoměrných daňových odpisů za dobu, po niž mohl být automobil odpisován u pronajímatele.

Pokud by byla kupní cena nižší, než takto zjištěná zůstatková cena, bylo by nutné postupovat tak, jak je uvedeno výše a nájemné dodanit v roce předčasného ukončení smlouvy o finančním leasingu.

Negativní daňový dopad porušení uvedených podmínek je částečně kompenzován tím, že o daňově neuznatelné nájemné lze zvýšit vstupní cenu automobilu u nájemce po jeho odkoupení a alespoň v budoucnu promítnou uhrazené nájemné do daňových nákladů prostřednictvím daňových odpisů automobilu.

Leasing a DPH

Nájemné hrazené v rámci operativního leasingu a nájemné hrazené v rámci finančního leasingu, po jehož skončení má nájemce možnost (nikoliv povinnost) odkoupit pronajímaný automobil, se považuje za tzv. dílčí plnění. To znamená, že DPH podléhají jednotlivé splátky nájemného k datu uvedenému ve smlouvě či ve splátkovém kalendáři (tzv. den uskutečnění zdanitelného plnění).

V případech finančního leasingu, ve kterých má nájemce povinnost odkupu automobilu po skončení doby nájmu, je DPH zatížena celé hodnota leasingové smlouvy (celková suma všech splátek za pronájem a částky představující kupní cenu automobilu, za kterou má být automobil odkoupen po skončení doby pronájmu) již ke dni vzniku práva užívat automobil nájemcem (den uskutečnění zdanitelného plnění).

Vedle toho je nutné pamatovat na pravidlo, že plátce je povinen přiznat DPH také v případě přijetí úplaty před dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Základem daně je částka platby snížená o daň. Toto pravidlo se uplatní zejména na první zvýšenou splátku.

Závěr

Daňová problematika leasingu je poměrně široká a komplikovaná, a proto Vám před uzavřením leasingové smlouvy na automobil doporučujeme vyhledat spolupráci daňového poradce.