GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Kontrola pracovních podmínek ukrajinských uprchlíků ze strany inspekce práce

Sdílet článek:

V uplynulém roce Státní úřad inspekce práce České republiky (dále jen „inspektorát práce“) nad rámec plánovaných kontrol zahájil přes 500 kontrol zaměřených na dodržování pracovních podmínek ukrajinských uprchlíků, kteří po příchodu na naše území nastoupili do zaměstnání. Inspektorát práce se při zmíněných kontrolách zaměřoval především na potírání nelegálního zaměstnávání ukrajinských uprchlíků, jejich pracovního zneužívání či případného vykořisťování.

Konkrétně šlo pak ze strany inspektorátu práce o kontrolu dodržování právních předpisů při odměňování, dodržování pracovní doby a doby odpočinku a také principů rovného zacházení, zákazu diskriminace a v neposlední řadě také dodržování BOZP.

Z uvedených více jak 500 zahájených kontrol bylo zjištěno porušení zákonů v 330 případech, tedy ve více jak polovině. Jedním z nejčastěji zjištěných porušení bylo umožnění výkonu nelegální práce (celkem u 65 držitelů dočasné ochrany z Ukrajiny). Zde je nutné dodat, že například v případě plánovaných kontrol nelegálního zaměstnávání došlo v uplynulém roce k poklesu počtu nelegálně pracujících osob, kdy dle inspektorátu práce je důvodem zejména úprava přístupu ukrajinských uprchlíků s dočasnou ochranou na český pracovní trh. Ukrajinští uprchlíci, kteří jsou držiteli dočasné ochrany, se totiž považují za cizince s trvalým pobytem a nepotřebují tak povolení k zaměstnání nebo zaměstnaneckou kartu. Právě v předešlém roce bylo jedním z cílů inspektorátu práce napomoci řádnému a legálnímu začlenění držitelů dočasné ochrany v rámci tuzemského trhu práce.

Mezi další nejčastěji zjištěná porušení patřilo také tzv. zastřené zprostředkování zaměstnání, což je situace, kdy fakticky dochází k agenturnímu zaměstnávání, avšak nejsou dodrženy jeho zákonné podmínky (celkem u 467 držitelů dočasné ochrany z Ukrajiny). Dále byly v mnoha případech zjištěny také pochybení v oblasti agenturního zaměstnávání, kdy nebyly dodrženy stejné mzdové podmínky dočasně přidělených zaměstnanců jako u srovnatelných zaměstnanců (celkem u 119 držitelů dočasné ochrany z Ukrajiny), a v oblasti příplatků za práci v sobotu a v neděli (u 108 držitelů dočasné ochrany z Ukrajiny) nebo za noční práci (u 98 držitelů dočasné ochrany z Ukrajiny), které nebyly řádně vypláceny. Často bylo také odhaleno porušení povinnosti v oblasti řádného vedení evidence pracovní doby (u 453 držitelů dočasné ochrany z Ukrajiny).

U již dokončených kontrol bylo uděleno dohromady 44 pokut v celkové výši 5 422 000 Kč. Za méně závažná porušení právních předpisů – zejména nesplnění informační a evidenční povinnost při zaměstnávání cizích státních příslušníků nebo chybějící kopie dokladů prokazujících existenci pracovního vztahu na pracovišti zaměstnavatele – bylo současně zaměstnavatelům vydáno 73 příkazů na místě (blokových pokut) v celkové výši 291 000 Kč.

Z výše uvedeného je patrné, že inspektorát práce nad rámec svých plánovaných kontrol rovněž věnuje zvýšenou pozornost dodržování povinností při zaměstnávání ukrajinských uprchlíků. Jejich zaměstnavatelé by tak měli být v tomto ohledu ostražití a řádně nastavit veškeré zaměstnanecké procesy a podmínky.