GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 28. Srpena 2011

Konsolidovaná účetní závěrka

Sdílet článek:

Pro mnoho společností skončilo v červnu období sestavení individuální účetní závěrky. Pro některé tak začalo období sestavení konsolidované účetní závěrky. Rádi bychom proto krátce shrnuli podmínky sestavení konsolidované účetní závěrky a upozornili na novinky v této oblasti v roce 2011.

Podmínky a povinnosti sestavení konsolidované účetní závěrky upravuje zejména zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku má účetní jednotka, která je obchodní společností a je ovládající osobou, s výjimkou ovládajících osob, které vykonávají společný vliv. Ovládající osobou je osoba, která fakticky nebo právně vykonává přímo nebo nepřímo rozhodující vliv na řízení nebo provozování podniku jiné osoby – ovládané osoby. Rozhodujícím vlivem se rozumí uplatňování více než 50% hlasovacích práv dceřiného podniku nebo prokazatelné ovládání operativních a strategických politik podniku i při nižší než 50% účasti. Společným vlivem se rozumí takový vliv, kdy osoba v konsolidačním celku spolu s jednou nebo více osobami nezahrnutými do konsolidačního celku ovládají jinou osobu, přičemž osoba vykonávající společný vliv samostatně nevykonává rozhodující vliv v této jiné osobě. Povinnost podrobit se sestavení konsolidované účetní závěrky má osoba bez ohledu na její sídlo, pokud je:

  • ovládanou osobou
  • osobou, ve které konsolidující nebo konsolidovaná účetní jednotka vykonává společný vliv
  • osobou, ve které konsolidující účetní jednotka vykonává podstatný vliv (významný vliv, který není rozhodující ani společný - dispozice nejméně 20% hlasovacích práv).

Tyto společnosti spolu s konsolidující účetní jednotkou tvoří konsolidační celek.

Konsolidující účetní jednotka není povinna sestavit konsolidovanou účetní závěrku, pokud ke konci účetního období, za nějž se konsolidovaná účetní závěrka sestavuje, nesplnily na základě svých řádných účetních závěrek konsolidovaná a konsolidované účetní jednotky společně alespoň dvě z následujících kritérií:

  • aktiva celkem činí více než 350 000 000 Kč
  • roční úhrn čistého obratu činí více než 700 000 000 Kč
  • průměrný přepočtený stav zaměstnanců činí v průběhu účetního období více než 250.

Účetní jednotky, které jsou bankami nebo provozují pojišťovací nebo zajišťovací činnost nebo jsou emitentem cenných papírů přijatých k obchodování na regulovaném trhu cenných papírů se sídlem v členském státě Evropské unie, sestavují konsolidovanou účetní závěrku i pokud nesplní dvě z výše uvedených kritérií.

Od povinnosti sestavit konsolidovanou účetní závěrku je osvobozen mateřský podnik, který je zároveň dceřiným podnikem zahrnutým do konsolidačního celku jiného mateřského podniku.

Mateřský podnik může rozhodnout, že do konsolidace nevstupují dceřiné, přidružené a společné podniky:

  • u nichž je podíl na konsolidačním celku nevýznamný (pokud je ale takových podniků více a jejich podíl v součtu je významný, musí být do konsolidace zahrnuty)
  • výjimečně, pokud by při získání informací pro konsolidaci vznikly nepřiměřené náklady nebo velké zpoždění (tyto důvody musí být prokazatelné a zdůvodněné)
  • jestliže mateřský podnik drží podíl výhradně za účelem prodeje
  • výjimečně, jestliže podnik vykonává tak odlišnou činnost, že by jeho zahrnutím do konsolidačního celku došlo k porušení věrného a poctivého obrazu (informace o tomto podniku budou uvedeny v příloze ke konsolidované účetní závěrce).

Konsolidující účetní jednotka je povinna včas sdělit konsolidovaným účetním jednotkám, že budou zahrnuty do konsolidačního celku. Zároveň jim musí sdělit, které účetní záznamy a ostatní dokumenty jsou tyto účetní jednotky povinny pro sestavení konsolidované účetní závěrky poskytnout.

Konsolidující účetní jednotky, které jsou emitentem cenných papírů přijatých k obchodování na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie, použijí pro sestavení konsolidované účetní závěrky mezinárodní účetní standardy. Ostatní konsolidující účetní jednotky si mohou mezinárodní účetní standardy pro sestavení konsolidované účetní závěrky zvolit.

Od roku 2011 je možnost sestavení individuální účetní závěrky podle mezinárodních účetních standardů pro některé společnosti. Tuto možnost mají účetní jednotky, pokud jsou ovládanou osobou nebo osobou pod společným vlivem a lze předpokládat, že k rozvahovému dni budou povinny se podrobit sestavení konsolidované účetní závěrky za použití mezinárodních účetních standardů. Stejně tak společnost, která je ovládající osobou a lze předpokládat, že k rozvahovému dni bude sestavovat konsolidovanou účetní závěrku podle mezinárodních účetních standardů, může k sestavení individuální účetní závěrky použít mezinárodní účetní standardy. V obou případech podléhá rozhodnutí o použití mezinárodních účetních standardů pro sestavení individuální účetní závěrky schválení nejvyšším orgánem účetní jednotky.

Na závěr bychom rádi připomněli, že i pro konsolidovanou účetní závěrku a výroční zprávu platí povinnost zveřejnění ve sbírce listin obchodního rejstříku do konce bezprostředně následujícího účetního období po účetním období, za které se konsolidovaná účetní závěrka sestavuje.