GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Je to tady - Zákon o ochraně oznamovatelů byl přijat

Sdílet článek:

Senát dne 1. 6. 2023 projednával vládní návrh zákona o ochraně oznamovatelů, k němuž nakonec nepřijal žádné usnesení. Tímto došlo k marnému uplynutí třicetidenní lhůty pro projednání návrhu zákona Senátem, a tudíž platí, že návrh zákona je přijat a nyní poputuje k podpisu prezidentem.

Účinnost zákona o ochraně oznamovatelů je stanovena na první den druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení. Za předpokladu, že bude vyhlášen v průběhu června, nabude účinnosti dne 1. 8. 2023. Mnoho času ke splnění povinností dle tohoto zákona tak povinným subjektům již nezbývá.

Zákon o ochraně oznamovatelů umožňuje podávání oznámení o možném protiprávním jednání (tj. trestné činy, závažnější přestupky, porušení zákona o ochraně oznamovatelů a porušení jiných právních předpisů nebo předpisů Evropské unie ve specifických oblastech) a poskytuje oznamovateli, kterým může být např. zaměstnanec, uchazeč o zaměstnání, obchodní partner nebo člen orgánu právnické osoby, ochranu před případnými odvetnými opatřeními (např. rozvázání pracovního poměru, snížení mzdy, výpověď nebo odstoupení od smlouvy) ze strany povinných subjektů, tedy zaměstnavatelů s 50 a více zaměstnanci, vybraných orgánů veřejné moci a zadavatelů veřejných zakázek.

Mezi povinnosti, které musí povinný subjekt nyní splnit, spadá zejména následující:

  • zavedení vnitřního oznamovacího systému – povinné subjekty zaměstnávající 250 a více zaměstnanců tak musí učinit nejpozději s účinností zákona, tj. do 1. 8. 2023, a povinné subjekty s 50 až 249 zaměstnanci nejpozději do 15. 12. 2023;
  • určení příslušné osoby, která bude mít agendu oznamování na starosti – zejména bude přijímat a posuzovat důvodnost oznámení, navrhovat opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu, postupovat nestranně, zachovávat mlčenlivost;
  • zajištění možnosti oznamovatele podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému písemně, ústně nebo na žádost i osobně;
  • uveřejnění stanovených informací způsobem umožňujícím dálkový přístup – zejména informací o způsobech oznamování, označení příslušné osoby s jejím telefonním číslem a adresou elektronické pošty nebo jiné adresy pro doručování;
  • poučení příslušné osoby o jejích právech a povinnostech dle zákona o ochraně oznamovatelů a sepsat o tom záznam.

Pokud povinný subjekt nesplní své povinnosti dle zákona o ochraně oznamovatelů, vystavuje se riziku uložení pokuty do výše až 1 000 000 Kč.  

V případě zájmu s Vámi rádi budeme správné nastavení oznamovacího systému konzultovat, příp. Vám rádi pomůžeme se zajištěním takového systému, včetně splnění všech zákonných povinností a zajištění funkce příslušné osoby.