GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 23. Června 2014

Jak na sestavení přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2013?

Sdílet článek:

Stejně tak jako jsme vás v jednom z předchozích čísel informovali o sestavení daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob, v tomto čísle se zaměříme na právnické osoby. V případě, že jste poplatník, který má uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nebo poplatník, kterému zpracovává a podává daňové přiznání daňový poradce nebo advokát (plná moc udělená daňovému poradci nebo advokátovi byla uplatněna u místně a věcně příslušného správce daně před uplynutím lhůty pro podání daňového přiznání, tj. do 31.3.2014) podáváte daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob v zákonné lhůtě do šesti měsíců po uplynutí zdaňovacího období tj. do 1.7.2014.

V následujícím textu se zaměříme na porovnání formuláře daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob aktuálního zdaňovacího období roku 2013 s formulářem platným pro minulé zdaňovací období (zdaňovací období roku 2012). Formulář za zdaňovací období roku 2013 č. 25 5404 – vzor č. 24 je například dostupný na stránkách Finanční správy pod následujícím odkazem. 

Změny ve formuláři

I. ODDÍL daňového přiznání – údaje o poplatníkovi

 • v souvislosti s rozšířením poplatníků daně z příjmů právnických osob o poplatníky, kteří nejsou právnickou osobou, došlo k úpravě následujících položek:
  • úprava názvu položky 05 – Název poplatníka (dříve název právnické osoby)
  • úprava názvu položky 06 – Sídlo (pod vysvětlivkou č. 10, kterou naleznete na 8. straně formuláře, je doplněno, že sídlo se řídí § 17 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“).
 • došlo k podstatné změně názvu i věcné náplně položky č. 12, která v minulém období zněla „Spojení se zahraničními osobami“. Nový název položky č. 12 zní „Transakce uskutečněné se spojenými osobami“, kdy je v pokynech k přiznání uvedeno, že poplatník zde uvede, zda uskutečnil či neuskutečnil transakce s  kapitálově spojenou osobou podle §23 odst. 7 písm. a) ZDP či jinak spojenou osobou podle § 23 odst. 7 písm. b) ZDP.

II. ODDÍL daňového přiznání – daň z příjmů právnických osob

 • v tomto oddíle nedošlo ke změnám, ovšem poznamenejme, že změny se odehrály v dílčích pokynech k vyplnění tohoto oddílu. Jednou ze změn je, že došlo k upřesnění výčtu zdaňovacích období, za která byla vyměřena daňová ztráta, kterou lze uplatnit jako položku odčitatelnou od základu daně na řádku 230.
 • tiskopis Přílohy č. 1 II. oddílu
  • tiskopis Přílohy zůstal stejně jako II. oddíl nezměněn. Změny se i zde odehrály v dílčích pokynech, a to zejména:
   • příklad výpočtu slev na dani při zaměstnávání zaměstnanců se zdravotním postižením byl aktualizován pro rok 2013 (viz tabulka H. Rozčlenění celkového nároku na slevy na dani, který lze uplatnit na ř. 300),
   • rozšíření věcné náplně ř. 9 tabulky B. Odpisy hmotného a nehmotného majetku o odpisy hmotného majetku využívaného k výrobě elektřiny ze slunečního záření dle § 30b ZDP.

III. ODDÍL daňového přiznání – neobsazeno

 • nedošlo ke změnám, oddíl zůstává neobsazen.

IV. ODDÍL daňového přiznání – dodatečné daňové přiznání

 • nedošlo ke změnám.

V. ODDÍL daňového přiznání – placení daně

 • nedošlo k změnám.

Z výše uvedeného můžeme shrnout, že oproti předchozímu formuláři se formulář k dani z příjmů právnických osob pro zdaňovací období započatá v roce 2013 nijak výrazně nezměnil. Za jedinou „varovnou“ změnu lze považovat uvádění údaje o tom, zda se v daném období uskutečnily transakce mezi spojenými osobami. Odtud již zbývá jen krůček k vykazování typů transakcí a jejich objemu, které byly v daném období uskutečněny mezi spojenými osobami, tak jak je tomu například u našich sousedů na Slovensku. Doporučujeme tedy na tuto oblast zaměřit zvýšenou pozornost a prověřit, zda má vaše společnost zpracovánu řádnou transfer pricingovou dokumentaci.

A pokud se vám nepodaří splnit své povinnosti včas, jistě vás potěší, že sankce pro opozdilce budou mírnější než v předchozích letech. U pokuty za opožděné podání daňového přiznání došlo ke změnám ve prospěch daňových poplatníků. Pokuta je standardně stanovena ve výši 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení (maximálně 5 % stanovené daně), popř. 0,01 % stanovené daňové ztráty (maximálně 5 % stanovené daňové ztráty). Ustanovení § 250 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád bylo s účinností od 1.1.2014 doplněno o odstavec 7, ve kterém je uvedeno, že výše pokuty za opožděné tvrzení daně je poloviční, pokud:

 1. daňový subjekt podá řádné nebo dodatečné daňové tvrzení do 30 dnů od marného uplynutí lhůty pro jeho podání a
 2. v daném kalendářním roce nebylo správcem daně u daňového subjektu v době vydání platebního výměru zjištěno jiné prodlení při podání řádného nebo dodatečného tvrzení.

V případě, že budou obě tyto podmínky splněny, správce daně musí snížit pokutu za opožděné podání daňového přiznání na polovinu, to znamená, že daňový subjekt o toto snížení pokuty nemusí žádat.

V případě, že je vaše daňová povinnost nulová a ani jste nevykázali daňovou ztrátu, neměla by vám v případě pozdního podání daňového přiznání finančním úřadem být vyměřena žádná minimální sankce. Jinak je tomu však v případě, kdy daňový subjekt se správcem daně nespolupracuje, zde zůstává zachována známá „pětistovka“. Jedná se zejména o případy, kdy k podání daňového přiznání nedošlo vůbec, a to ani po výzvě správce daně k podání daňového přiznání.

V případě, že vás toto téma zaujalo, neváhejte nás prosím kontaktovat.