GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 11. Března 2011

Jak na opravy DPH od 1. dubna 2011? - 1. část

Sdílet článek:

V 20. čísle minulého ročníku jsme Vás informovali o připravovaných změnách v oblasti „oprav DPH“ ve vládním návrhu novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“ nebo „ZDPH“). Od publikace tohoto článku již uplynuly skoro tři měsíce, během nichž novela prošla celým legislativním procesem.

Tak snadné, jak se na první pohled může zdát, to však nebylo. Poslanecká sněmovna ČR schválila k novele některé pozměňovací návrhy. Za nejvýznamnější pozměňovací návrh Poslanecké sněmovny lze však označit posunutí účinnosti novely zákona z 1. ledna na 1. duben 2011. I v oblasti „oprav DPH“ došlo k určitým změnám, zejména k upřesnění textace zákona. K novele se vyjádřil i Senát ČR, který pozměňovacím návrhem chtěl plátcům umožnit nárok na odpočet u tuzemských zdanitelných plnění i v případě, kdy byl doklad doručen ve lhůtě pro podání daňového přiznání. Bohužel poslanecká sněmovna schválila novelu zákona v původním znění, tj. bez promítnutí uvedeného pozměňovacího návrhu Senátu ČR.

Cílem tohoto článku je uvést čtenáře do nové úpravy oprav DPH od 1. dubna 2011, tedy dnem účinnosti novely. Tento článek bude publikován v několika částech, které komplexněji pokryjí jednotlivé oblasti oprav DPH upravované zákonem o DPH. Tato část se týká oprav základu daně a výše daně podle § 42 ZDPH.

Režim oprav základu daně a výše daně bude upraven ve stejném § 42 ZDPH jako v zákoně ve znění do 31. března 2011. Týká se i stejných skutečností jako doposud, a to u oprav v těchto případech:

  • zrušení nebo vrácení celého nebo části zdanitelného plnění (např. z důvodu špatné kvality zboží),
  • snížení, popřípadě zvýšení základu daně, ke kterému dojde po dni uskutečnění zdanitelného plnění (např. sleva, dodatečné navýšení ceny),
  • vrácení spotřební daně při pořízení zboží z jiného členského státu,
  • nedojde k dodání zboží nebo převodu nemovitosti po finančním leasingu, ze kterého plátce odvedl DPH,
  • přijatá úhrada, ze které plátce musel přiznat daň, je použita na úhradu jiného plnění, a
  • vrácení úplaty, ze které plátce musel přiznat daň, pokud zdanitelné plnění nebylo poskytnuto.

Oprava základu daně a výše daně dle § 42 je vždy samostatným zdanitelným plněním, tedy plátce při tomto druhu opravy nepodává dodatečné daňové přiznání, ale opravu provede v řádném daňovém přiznání.

Shrnutí postupu provedení opravy dle současného znění zákona o DPH

Současné znění zákona o DPH rozlišuje, zdali se oprava základu daně a výše daně provádí pro plátce nebo neplátce. Pro neplátce se vždy vystavuje „doklad o opravě základu daně a výše daně“ s náležitostmi dle § 42 odst. 6 ZDPH. Dále není podstatné, zdali při opravě základu daně a výše daně pro neplátce dochází ke snížení nebo zvýšení základu daně. U tohoto dokladu se také nemusí prokazovat doručení v případě snížení základu daně a výše daně. Oprava se provede záznamem v daňové evidenci (záznamní povinnost) řádného daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém je oprava provedena.

U opravy základu daně a výše daně prováděného pro plátce se vždy musí rozlišovat, zdali při opravě je vystaven daňový dobropis nebo daňový vrubopis. Zatímco při opravě daňovým dobropisem lze snížit daň na výstupu téměř ve všech případech až v momentě doručení daňového dobropisu plátci, pro kterého se zdanitelné plnění uskutečnilo, tak v případě daňového vrubopisu se oprava provádí záznamem v daňové evidenci (záznamní povinnost) řádného daňového přiznání.

Na závěr je třeba ještě zmínit, že v současné době plátce není povinen snížení základu daně pro účely DPH provést. Jedná se pouze o možnost. Z tohoto je dovozováno, že daňový dobropis nemusí vystavovat. Pokud by se však dobrovolně rozhodl, že opravu základu daně z titulu jeho snížení chce provést, musí tak učinit na základě daňového dobropisu.

Následující tabulka přehledně shrnuje výše uvedené:

Pro koho je oprava prováděna?

Doklad dle zákona o DPH?

Kdy se oprava uvede v přiznání k DPH?

V jakém přiznání k DPH?

Neplátce

doklad o opravě základu daně a výše daně

ve zdaňovacím období, ve kterém oprava byla provedena

řádné daňové přiznání

Plátce

daňový dobropis

dnem doručení daňového dobropisu plátci až na výjimky

řádné daňové přiznání

daňový vrubopis

ve zdaňovacím období, ve kterém oprava byla provedena

řádné daňové přiznání

Shrnutí postupu provedení opravy dle nového znění zákona o DPH

Novinkou, která zasáhne téměř každého plátce, je změna v oblasti druhu vystavovaných daňových dokladů při opravě základu daně a výše daně. Nově je daňový dobropis a daňový vrubopis nahrazen opravným daňovým dokladem. Mezi náležitosti opravného daňového dokladu budou patřit náležitosti původního daňového dokladu, včetně evidenčního čísla, důvodu opravy a rozdíl mezi opraveným a původním základem daně nebo úplatou a výší daně.

Nově již také zákon o dani z přidané hodnoty nebude rozlišovat možnost a povinnost plátce opravit základ daně. Nová textace § 42 ZDPH již dává plátci povinnost základ daně opravit (ať už při snížení nebo zvýšení základu daně). Tímto striktním ustanovením již možnost vystavovat finanční dobropisy (bez dopadu na základ daně a daň) nebude připadat v úvahu.

Přesto je však nutno podotknout, že Ministerstvo financí České republiky připravuje k novele zákona o DPH metodickou informaci. Očekává se, že bude obsahovat i pravidla pro případné využití finančních bonusů a skont.

Změnou však prošel i postup určení způsobu provedení opravy základu daně a výše daně. Nově se již prvotně neptáme „pro koho je oprava provedena?“, nýbrž je třeba odpovědět na otázku, zdali plátce měl povinnost vystavit daňový doklad. Pokud plátce měl povinnost vystavit daňový doklad, má povinnost vystavit do 15 dnů ode dne zjištění skutečností rozhodných pro provedení takové opravy opravný daňový doklad. V případě, že plátce neměl povinnost vystavit daňový doklad, pak opravu provede ve stejné lhůtě (tedy do 15 ode dne zjištění skutečností rozhodných pro provedení opravy) v daňové evidenci (záznamní povinnosti).

Kdy plátce má povinnost vystavit daňový doklad? Tuto povinnost upravuje § 26 odst. 1 ZDPH. Plátce je povinen vystavit daňový doklad, pokud přijme úplatu nebo poskytne plnění zdanitelné nebo osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně pro osobu povinnou k dani nebo právnickou osobu, která není založena nebo zřízena za účelem podnikání.

Jaký má tato změna praktický dopad? Dopad plyne ze skutečnosti, že množina osob povinných k dani nebo právnických osob nezaložených nebo nezřízených za účelem podnikání je širším pojmem než dříve užitý pojem plátce. Například pokud plátce nově provede zdanitelné plnění pro fyzickou osobu podnikatele a neplátce daně z přidané hodnoty v rámci jeho předmětu podnikání (myšleno té fyzické osoby), pak pro něj při opravě základu daně z titulů uvedených v § 42 ZDPH (viz výše) musí vystavit opravný daňový doklad (původně doklad o opravě základu daně a výše daně). V případě opravného daňového dokladu na snížení základu daně může provést opravu až dnem obdržení opravného daňového dokladu touto osobou (viz dále – v současném znění zákona se oprava zaznamená pouze do daňové evidence za zdaňovací období, ve kterém je oprava provedena, a doručení nemá vliv na okamžik uvedení v řádném daňovém přiznání).

U oprav základu daně a výše daně v případech, kdy plátce neměl povinnost vystavit daňový doklad (zejména u běžných spotřebitelů), se oprava základu daně provádí stejně jako doposud až na to, že zákon nově nestanovuje jakým dokladem se oprava má provést. Říká pouze, že oprava se provede v daňové evidenci (záznamní povinnost) ve zdaňovacím období, ve kterém byla oprava provedena. U oprav základu daně a výše daně v případech, kdy plátce měl povinnost vystavit daňový doklad, zůstane postup stejný jako doposud až na jinak pojmenovaný doklad. Následující tabulka přehledně shrnuje nově postup při opravě základu daně a výše daně:

Měl plátce povinnost daňový doklad vystavit?

Dopad na základ daně?

Doklad dle zákona o DPH?

Kdy se oprava uvede v přiznání k DPH?

V jakém přiznání k DPH?

Ne

snížení i zvýšení základu daně

doklad ZDPH neupraven

ve zdaňovacím období, ve kterém oprava byla provedena

řádné daňové přiznání

Ano

snížení základu daně

opravný daňový doklad

dnem obdržení opravného daňového dokladu

řádné daňové přiznání

zvýšení základu daně

opravný daňový doklad

ve zdaňovacím období, ve kterém oprava byla provedena

řádné daňové přiznání

Shrnutí změn

Je třeba upozornit, že novelou zákona o dani z přidané hodnoty nedošlo pouze k přejmenování daňových dobropisů a daňových vrubopisů na opravné daňové doklady. Novela způsobila i faktickou změnu rozšířením skupiny osob, u kterých se musí prokazovat doručení (dle zákona „obdržení“) opravného daňového dokladu při snížení základu daně a výše daně. Dle znění zákona účinného do 31. března 2011 může plátce uplatnit nárok na snížení daně z titulu dobropisu až dnem doručeníplátci. V novém znění musí prokazovat doručení (dle zákona obdržení) i v případě osob povinných k dani (např. fyzická osoba podnikatel neplátce, právnická osoba neplátce atd.) a u právnických osob, která nejsou založeny nebo zřízeny za účelem podnikání.

V případě, že Vás toto téma zaujalo, jsme Vám k dispozici a rádi Vám podáme podrobnější informace.