GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Klára Honzíková | 27. Září 2012

IAS 24 Zveřejnění spřízněných stran

Sdílet článek:

Po letní odmlce se opět vracíme k našemu seriálu o mezinárodních účetních standardech. Pro dnešní pokračování jsme vybrali standard IAS 24 - Zveřejnění spřízněných stran.

Spřízněná strana

Spřízněnou stranou je pro účetní jednotku vždy mateřská, dceřiná či sesterská společnost. Jinými slovy se jedná o ovládající, ovládanou či spoluovládanou účetní jednotku. Dále může jít i o tzv. přidružený podnik, tedy společnost, ve které má účetní jednotka sice podstatný, nikoliv však rozhodující vliv. Zatím je také za spřízněnou stranu považován společný podnik, ve kterém účetní jednotka figuruje jako spoluvlastník.

Z pohledu „Společnosti“ je A mateřský podnik, B sesterský podnik a C dceřiný podnik. D je pro „Společnost“ přidruženým podnikem, jestliže „Společnost“ vlastní podíl na D ve výši 20-50 %.

Za spřízněnou stranu může být považován také člen vrcholového managementu účetní jednotky nebo jejího mateřského podniku, blízký člen rodiny některé z předchozích možných uvedených spřízněných stran apod.

Transakcí mezi spřízněnými stranami se rozumí převod zdrojů, služeb nebo závazků a to bez ohledu na to, zda je účtována cena.

Zveřejnění

Pro uživatele účetní závěrky je beze sporu důležité vědět, kdo je mateřským podnikem či konečnou ovládající stranou. Proto mají účetní jednotky povinnost tuto informaci zveřejnit bez ohledu na to, zda mezi společnostmi v daném období došlo či nedošlo k transakcím. Dále se zveřejňují informace o uskutečněných transakcích se spřízněnými stranami. Tyto informace v podstatě upozorňují uživatele účetní závěrky, že dosažené výsledky a celkové hospodaření společnosti může být existencí spřízněných stran ovlivněno. Ať už se tedy jedná o nákupy a prodeje zásob, služeb nebo jiného majetku či financování v podobě úvěrů, zvyšování vlastního kapitálu nebo jiné transakce, uživatel musí být informován o částce transakce, nevyrovnaného zůstatku, zárukách apod. v členění dle typů spřízněných stran uvedených výše.

V případech kdy se jedná o transakce mezi společností a klíčovým managementem, zveřejňují se zaměstnanecké požitky dle kategorií požadovaných standardem. Zaměstnaneckým požitkům je věnován samostatný standard IAS 19. Jde o všechna plnění poskytovaná zaměstnancům výměnou za jejich služby (odměny, podíly na zisku, zboží či služby se slevou nebo zdarma, životní pojištění, požitky při předčasném ukončení pracovního poměru apod.).

Standard dále řeší podmínky možného osvobození od zveřejnění, pokud účetní jednotku ovládá orgán veřejné správy.

Česká legislativa

Většinu výše uvedených informací uvádí v rámci českých předpisů společnost ve zprávě o vztazích, která je sestavována v souladu s požadavky obchodního zákoníku. Zprávu o vztazích mají povinnost sestavit účetní jednotky, na jejichž řízení nebo provozování se podílí jiná osoba, nebyla-li uzavřena ovládací smlouva. Ovládající osobou je vždy většinový společník, osoba, která na základě dohody disponuje většinou hlasovacích práv nebo osoba, která může prosadit volbu, jmenování nebo odvolání většiny členů statutárního nebo dozorčího orgánu.

Ve zprávě o vztazích uvádí účetní jednotka své vztahy vůči propojeným osobám – tj. smlouvy, které byly v minulém období uzavřeny, přijatá plnění a protiplnění, jakožto všechny právní úkony a jiná opatření, která byla v zájmu nebo na popud těchto osob uskutečněna.

V příloze k účetní závěrce zveřejňují účetní jednotky zejména název ovládající osoby nebo osoby s podstatným vlivem a výši jejich vkladu v procentech. Ve vztahu k řídícím osobám se pak uvádí informace o vybraných zaměstnaneckých požitcích pro vedení společnosti nebo její statutární orgán.

Klára Honzíková
Klara.honzikova@fucik.cz