GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Michal Kováč | Petra Stumpfová | 25. Července 2023

Finanční a operativní leasing

Sdílet článek:

Účetní jednotka průběžně v rámci své obchodní činnosti mimo jiné prověřuje „zdraví“ svých financí, pohyby v cashflow a hledá nové zdroje financování, a to vlastní nebo cizí. Na trhu existuje mnoho druhů financování a jedním z nich je i leasing, který si dnes představíme.

Definice pojmů

Právní rámec leasingu můžeme najít v zákoně o účetnictví č. 563/1991 Sb. (dále jen „ZoÚ“); leasing upravuje i zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. (dále jen „ZDP“); je zachycen také v Českých účetních standardech. Pro operativní leasing se dále uplatňuje § 2201 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, naproti tomu pro finanční leasing není vymezen žádný smluvní typ v občanském zákoníku, a proto se uzavírá jako nepojmenovaný.

Pojem leasing nemusíme dlouho představovat. Jedná se o druh financování z cizího kapitálu. Zjednodušeně můžeme říct, že se jedná o určitý druh nájmu, a to s možností/povinností odkupu či bez odkupu na konci sjednané doby nájmu. Pomáhá nám zejména snižovat kapitálovou náročnost investice, vzhledem k malým výdajům na počátku leasingu. Nejčastěji se na leasing pořizují služební automobily, výrobní linky, stroje, vybavení apod. V České republice se mezi nejrozšířenější druhy leasingu řadí leasing finanční a operativní. Existují však i jiné druhy leasingu např. zpětný leasing, o kterém si řekneme více někdy příště.

Finančním leasingem rozumíme podle § 28 odst. 3 ZoÚ “poskytnutí majetku za úplatu do užívání, jestliže je uživatel oprávněn nebo povinen v průběhu užívání nebo po jeho ukončení nabýt vlastnické právo k poskytnutému majetku.“ Typickým příkladem je pořízení nového automobilu, který splácíme pravidelnou splátkou po stanovenou dobu (např. 3 roky) a poté si za sjednanou cenu vůz odkoupíme (staneme se jeho majitelem). V ZDP je definice finančního leasingu následující - „Finančním leasingem se rozumí přenechání hmotného majetku vlastníkem k užití uživateli za úplatu“.

Mezi základní charakteristiky finančního leasingu patří:

  • po ukončení leasingu možnost/povinnost odkoupení předmětu leasingu,
  • převzetí veškeré odpovědnosti a povinností za aktivum pořízené na leasing.

Podle ZDP musí finanční leasing mimo jiné splňovat následující podmínky:

  • doba trvání leasingu nemůže být kratší, než minimální doba odepisování daného hmotného majetku,
  • kupní cena musí být vyšší, než daňová zůstatková cena majetku při rovnoměrném odepisování.

Specifické podmínky jsou uvedeny v § 21 ZDP. Pokud tyto podmínky nejsou splněny, je takové plnění klasifikováno jako standardní nájem.

Operativní leasing představuje poskytnutí aktiva za úplatu do užívání bez předpokladu následného odkupu. Jinými slovy po ukončení leasingové smlouvy se majetek vrací leasingové společnosti, majitelem daného plnění je tedy po celou dobu pouze leasingová společnost. Hlavní výhodou pro nájemce je skutečnost, že zaplatí pouze reálně amortizovanou část ceny nájmu, tedy rozdíl mezi cenou pořizovací a zůstatkovou.

Mezi základní charakteristiky operativního leasingu patří:

  • po ukončení leasingu není možný odkup najaté věci,
  • pronájem je „obohacený“ o nabízené služby spojené s najatou věcí – servis, údržba, uskladnění, pojištění, administrativa (vždy definováno v uzavřené smlouvě).

Leasing a účetnictví

Aktivum, které máme financované prostřednictvím leasingu v České republice podle českých účetních standardů je zařazeno a odepisováno pouze u jeho vlastníka, v tomto případě tedy u leasingové společnosti, a to i s ohledem na to, že veškerá odpovědnost a povinnosti spojené s užíváním aktiva mohou být přenesena na uživatele (v případě finančního leasingu).

V účetnictví se nám tedy promítne jednak zaplacená akontace (pokud je sjednána), tak i pravidelné měsíční splátky. Úplaty, které jsou hrazeny předem (akontace) se časově rozlišují přes účet 381 – Náklady příštích období. Pravidelné měsíční splátky leasingu jsou součástí nákladů toho období, se kterým časově a věcně souvisejí. Ostatní evidence leasingu je pouze na podrozvahových účtech.

V této souvislosti je vhodné upozornit, že náklady na finanční leasing musí být účtovány rovnoměrně po dobu trvání leasingové smlouvy. Pokud tedy v průběhu trvání leasingové smlouvy dojde ke změně smluvních podmínek, musí se jednotlivé položky nově propočíst (výše akontace i průběžných splátek), aby bylo nadále zachováno rovnoměrné zachycení nákladů leasingu v účetnictví v jednotlivých období.

V praxi se můžeme mimo jiné setkat se situací, kdy bude doba trvání leasingové smlouvy odlišná od splátkového kalendáře. Příkladem může být uzavřená leasingová smlouva na výrobní stroj, kde splátky (podle splátkového kalendáře) jsou stanoveny po dobu 60 měsíců, s nízkou akontací, ale leasingová smlouva je uzavřena na 120 měsíců. Na počátku leasingového vztahu proto může dojít k situaci, že účetní jednotka (nájemce) bude povinna účtovat o výdajích příštích období (účet 383), aby byla zajištěna rovnoměrnost nákladů finančního leasingu v jednotlivých účetních období využití daného leasingu.

Náklady na operativní leasing jsou účtovány podle „poskytnutých služeb ze strany leasingové společnosti“ v daném období a jsou zachyceny přímo do nákladů běžného období účetní jednotky. Obvykle se používá nákladový účet 518.

Při účtování o finančním leasingu, jak bylo zmíněno již výše, je využíván i účet Nákladů příštích období z důvodu nutnosti platby předem (akontace). Příklad účtování je uveden níže:

 

Má dáti

Dal

1.     Akontace

DPH (pokud jsme plátce)

 

381 – Náklady příštích období

343 - DPH

321 - Dodavatelé

2.     Předpis splátky leasingu

DPH

 

518 – Ostatní služby

343 - DPH

321 - Dodavatelé

3.     Postupné zúčtování časového rozlišení

518 - Ostatní služby

381 - Náklady příštích období

4.     Úhrada splátky

321 - Dodavatelé

221 – Bankovní účty

*Body 2 až 4 se v účetnictví zachycují pravidelně (měsíčně/čtvrtletně) dle sjednaných splátek leasingu.

Ačkoliv není předmět leasingu (operativního/finančního) součástí rozvahy (v aktivech ani pasivech) účetní jednotky, má být jeho evidence a související informace (např. výše leasingové splátky – celkem evidované/uhrazené/splatné v budoucnosti) uvedena v příloze v účetní závěrce.

Co říci na závěr

Leasingy jsou v obchodních vztazích hojně využívány především kvůli snížení kapitálové zátěže investic a rozmělnění výdajů v průběhu jednotlivých období. Oproti úvěrům jsou sice vázány na konkrétní aktivum, ale je mnohem snazší a administrativně méně náročné leasing získat. Ačkoliv z právního pohledu jsou operativní a finanční leasingy rozdílné, z účetního hlediska (českých účetních předpisů) mezi nimi není podstatný rozdíl. Naproti tomu mohou být evidovány rozdíly v oblasti daně z příjmů zejména z důvodu, že na operativní leasing je pohlíženo jako na standardní přijatou službu, naproti tomu finanční leasing musí v rámci daňové uznatelnosti nákladů splnit stanovené podmínky.

Problematika leasingu v jakékoliv podobě je komplexní záležitostí, proto pokud si nevíte rady, nebo si nejste jistí, s leasingy, ať už jako leasingová společnost, nebo uživatel leasingu, neváhejte se na nás obrátit.

Autor: Michal Kováč, Petra Stumpfová