GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 9. Července 2015

Elektronizace finanční správy

Sdílet článek:

Povinnost podávat elektronickou evidenci tržeb pro vybrané subjekty s největší pravděpodobností již od 1. ledna 2016

Ministerstvo financí se nedávno vypořádalo s připomínkami k zákonu o evidenci tržeb. Tento zákon včetně hodnocení jeho dopadů Ministerstvo financí v nejbližších dnech předloží vládě České republiky.

Každá hotovostní tržba podnikatele bude v okamžiku zaplacení evidována prostřednictvím internetu v centrálním datovém úložišti finanční správy.  Povinnost ukládat takové tržby bude mít podnikatel sám. Po odeslání obdrží podnikatel zpět unikátní kód, který uvede na účtenku.  Tímto článkem bychom chtěli čtenáře seznámit s vybranými subjekty, které budou mít povinnost podávat elektronickou evidenci tržeb a to včetně nejdůležitějších povinností či případných sankcí, které je s největší pravděpodobností od roku 2016 v souvislosti s novým zákonem o evidenci tržeb budou čekat.

Zákon o evidenci tržeb (a z toho vycházející povinnost elektronické evidence tržeb) je jedním z hlavních nástrojů vládní koalice v boji proti daňovým únikům. Tento zákon by měl umožnit správci daně sledovat on-line tržby podnikatelů, kteří přijímají tržby v hotovosti, kartami, stravenkami nebo jinými nástroji nahrazující peníze. Od tohoto zákona si vládní koalice dále slibuje, že umožní narovnat konkurenční prostředí v České republice zejména v pohostinství, maloobchodu a jiných drobných službách. Tento zákona má umožnit Finanční správě zabránit negativnímu dopadu krácení tržeb u podnikatelů. Odpůrci zákona argumentují administrativní náročností a přenesením další povinnosti na podnikatele.

Kdo bude povinen elektronicky hlásit tržby finanční správě?

Povinnost elektronicky evidovat tržby budou mít podnikatelé – právnické a fyzické osoby, kteří přijímají tržby v hotovosti, kartami, stravenkami nebo jinými nástroji nahrazující peníze.

Kdy začne systém platit?

Harmonogram je nastaven takto:

  • 1. vlna – osoby poskytující ubytovací a stravovací služby od 1. ledna 2016;
  • 2. vlna – osoby podnikající ve velkoobchodě a maloobchodě od 1. dubna 2016;
  • Následně ostatní podnikatelé přijímají tržby v hotovosti – po zvážení a vyhodnocení dopadů 1. A 2. vlny

Povinnost elektronicky evidovat tržby by se měla u těchto subjektů dále vztahovat na všechny činnosti, s výjimkou nahodilých příjmů, příjmů, které nejsou předmětem daně z příjmů, příjmy, které jsou zdaňovány srážkovou daní, příjmy, které podléhají dani ze samostatného základu daně nebo z jiné činnosti než podnikání.

Dále z evidence tržby budou vyňati ti, jejichž příjem za předchozí zdaňovací období dle zákona o daních z příjmů nepřesáhl částku 2 000 000 mil. Kč a zároveň tržby, které by měly být evidovány, nepřesáhly 20% jeho celkových tržeb.

Zároveň zákon stanoví, které druhy tržeb jsou z evidování vyňaty. Mezi ně patří např. tržby uskutečňované do přidělení daňového identifikačního čísla a 10 dnů po jeho přidělení, tržby státu, bank, pojišťoven, penzijních společností a fondů, z podnikání podle energetického zákona, tržby z prodeje zboží přes automaty, tržby držitelů poštovní licence, tržby ze stravovacích a ubytovacích služeb studentům ve školských zařízeních nebo tržby z jízdného z veřejné dopravy.

Jak funguje on line evidence tržeb podle finanční správy?

  1. Podnikatel zašle datovou zprávu o transakci ve formátu XML finanční správě (PC, tablet, mobil, pokladna…).
  2. Finanční správa ze systému zašle potvrzení o přijetí s unikátním kódem účtenky.
  3. Podnikatel vytiskne účtenku (včetně unikátního kódu).
  4. Zákazník převezme účtenku.
  5. Evidenci dané tržby si zákazník může ověřit prostřednictvím webové aplikace finanční správy

Technické řešení vyžaduje zařízení, které dokáže elektronicky komunikovat přes internet (PC, tablet, mobil, pokladna, pokladní systém…) a připojení na internet v okamžiku přijetí platby. Je čistě na uvážení podnikatele, jaké pokladní zařízení a jaký pokladní software zvolí, pokud zajistí splnění povinnosti odeslat datovou zprávu a vydat účtenku.

Pokud například nebude fungovat internet podnikatel může vydat účtenku bez jejího elektronického ověření, ale je povinen do 48 hodin dodatečně odeslat údaje o takové transakci. V případech například stánků s občerstvením, které nelze připojit na internet, lze dodatečně odeslat evidenci účtenek do 5 dní.

Sankce a kompenzace

V případě úmyslného a závažného ztížení nebo zmaření správy evidence tržeb bude daňovému subjektu hrozit pokuta až do výše 500,000 Kč.

Zároveň bude hrozit pokuta do výše 500,000 fyzické nebo právnické osobě, která nezašle evidenci tržeb nebo nevystaví účtenka podle tohoto zákona. Další systém sankcí, který bude hrozit při porušení vybraných povinností tohoto zákona, je možnost kompetentního orgánu uzavřít provozovnu či pozastavení výkonu činnosti.

Jako částečnou kompenzaci za zvýšení administrativních nákladů hodlá vládní koalice prosadit sníženou sazbu DPH na poskytování stravovacích služeb ve výši 15 procent (vyjma alkoholových a tabákových výrobků) a zároveň hodlá zavést jednorázovou slevu na daň z příjmů ve výši 5,000 Kč a to pro všechny poplatníky, kteří budou mít v roce 2016 povinnost evidovat tržby podle tohoto zákona.

Ve vztahu k povinnostem zákazníka byla v rámci připomínkového řízení odstraněna ze zákona o evidenci tržeb povinnost převzetí účtenky. Dle sdělení Ministerstva financí bude upřednostněna tzv. pozitivní motivace zákazníka převzít si účtenku, kde Ministerstvo financí nebo jiný orgán finanční správy může uspořádat tzv. účtenkovou loterii.