GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Elektronické uzavírání smluv podle novely zákoníku práce: otázky a odpovědi

Sdílet článek:

Jednou z nejvíce očekávaných změn obsažených v novele zákoníku práce je zákonné zakotvení praxe elektronického uzavírání smluv. Tuto novinku ocení zejména zaměstnavatelé ve sféře IT, kde dnes výrazně převládá práce na dálku, včetně dokonce tzv. „full remote“ práce, kdy se někteří zaměstnanci a zaměstnavatelé nikdy nesetkají fyzicky. Tento článek vás ve formátu otázek a odpovědí komplexně provede problematikou elektronického uzavírání smluv – a napříště budete vědět, jak uzavřít pracovní smlouvu třeba i přes LinkedIn.

Které pracovněprávní smlouvy lze uzavřít elektronicky?

Ustanovení § 21 zákoníku práce o elektronickém uzavírání smluv se výslovně vyjadřuje k možnosti elektronického uzavření pracovní smlouvy, dohody o provedení práce („DPP“), dohody o pracovní činnosti („DPČ“), dohod o jejich změně či o rozvázání pracovněprávních vztahů jimi založených. To ovšem neznamená, že by využití elektronických komunikací pro uzavření jiných pracovněprávních smluv nebylo možné.

Výše uvedené ustanovení zavádí dodatečná pravidla chránící zaměstnance v případě uzavírání těch nejzákladnějších pracovněprávních smluv. Co se týče ostatních smluv upravených v zákoníku práce (včetně např. dohody o práci na dálku, dohody o srážkách z příjmů, dohody o odpovědnosti za svěřené hodnoty aj.), uplatní se zde zásada smluvní volnosti: i tyto smlouvy je možné uzavřít elektronicky a zákoník práce s jejich uzavřením nespojuje žádné dodatečné formality.

Jaké prostředky elektronické komunikace lze využít k uzavření smlouvy?

Zákonodárce ponechal na smluvních stranách, jaké prostředky elektronické komunikace k uzavření smlouvy využijí. V úvahu tak připadají datová schránka či email, ale také inovativnější prostředky jako např. sociální sítě, aplikace pro elektronickou komunikaci či recruitment portály.

Jaký elektronický podpis lze využít k podepsání smlouvy?

Otázku podepisování zákon neupravuje. Zaměstnanec i zaměstnavatel tak teoreticky mohou použít prostý elektronický podpis. Z důvodu právní jistoty však zaměstnancům i zaměstnavatelům nadále doporučujeme používání alespoň zaručeného elektronického podpisu, pokud jím smluvní strana disponuje.

Jaká jsou specifika uzavírání smluv na dálku?

V případě elektronického uzavření pracovní smlouvy, DPP, DPČ, dohod o jejich změně či o rozvázání pracovněprávních vztahů jimi založených novela zavádí dodatečnou povinnost zaměstnavatele zaslat zaměstnanci vyhotovení uzavřené smlouvy na elektronickou adresu zaměstnance. Musí se jednat o soukromou adresu zaměstnance (ať už e-mail či např. cloud uložiště), kterou zaměstnanec zaměstnavateli pro tyto účely písemně sdělil.

Zda pro vyhovění výše uvedenému požadavku postačí, když zaměstnavatel zpřístupní zaměstnanci uzavřenou smlouvu ke stažení, např. prostřednictvím elektronického portálu zaměstnavatele, ukáže až soudní praxe. Z textu zákona však vyplývá, že zákonodárce byl v této oblasti spíše konzervativní a tuto relativně rozšířenou praxi recruitment/HR portálů nezohlednil.

Je zaměstnanec chráněn před neuváženým rozhodováním v online prostředí?  

Zaměstnanec může od pracovní smlouvy, DPP, DPČ nebo dohody o jejich změně písemně odstoupit ve lhůtě 7 dnů ode dne dodání jejich vyhotovení na elektronickou adresu zaměstnance. Zaměstnanec tedy může tohoto práva využít kdykoliv v době, po kterou zaměstnavatel nesplnil svoji povinnost doručit tuto smlouvu na elektronickou adresu zaměstnance.

Právo na odstoupení zaniká dnem, kdy zaměstnanec začal plnit dle uzavřené smlouvy, tedy např. dnem nástupu do práce nebo dnem, kdy zaměstnanec začal vykonávat práci v souladu s dodatkem ke smlouvě.

Autor: Veronika Odrobinová, Tatiana Rabinovič