GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 21. Ledna 2016

Důležité změny na Slovensku od roku 2016 – 2. část

Sdílet článek:

Daň z příjmu

Autorské honoráře

Od 1. 1. 2016 bude zavedena srážková daň při úhradách provedených na základě autorských smluv, což se nejvíce dotkne autorů a umělců. V praxi to bude znamenat, že firma nebo instituce (reklamní agentura, TV, divadlo apod.) vyplácející odměnu umělci, bude povinna z úhrady srazit 19% daň a odvést ji správci daně. Autor poté dostane svou odměnu v netto hodnotě a více tento příjem již nemusí uvádět v přiznání. Postup není povinný v případě, že se smluvní strany písemně dohodnou a vyplácející strana o tom bude písemně informovat správce daně. 

Osvobození při prodeji cenných papírů

Za účelem rozvoje kapitálového trhu se od 1. 1. 2016 osvobozuje příjem z prodeje cenných papírů přijatých k obchodování na regulovaném trhu, pokud doba mezi nabytím a prodejem přesáhne jeden rok. Osvobození se týká i cenných papírů nabytých od roku 2004.

Další změnou v této oblasti je i osvobození od příjmů z cenných papírů, opcí a derivátů plynoucích z dlouhodobého investičního spoření, které je definováno v § 7 odst. 11 Zákona o cenných papírech a to za podmínek, že maximální suma investic je 3 000 € ročně a portfolio je zřízeno minimálně na 15 let. Ani jedno z výše uvedených osvobození se netýká cenných papírů, které byly zahrnuty do obchodního majetku poplatníka.

Změny ve zdaňování zdravotnických pracovníků a zařízení

Od 1. 1. 2015 zavedl zákonodárce do Zákona o dani z příjmů nové mechanizmy ve zdaňování peněžních i nepeněžních příjmů poskytovatelům zdravotní péče, pokud jim plynuly od tzv. „farma firem“. Od 1. 1. 2016 se osvobozuje od daně strava poskytnutá například lékaři nebo sestřičce na jakékoliv odborné vzdělávací akci, v souladu se Zákonem o lécích (tzv. akreditované akce), pouze ale do výše diet, na které by jim vznikl nárok podle Zákona o cestovních náhradách. Od 1. 1. 2016  oznamovací povinnost při poskytnutí nepeněžních plnění vůči finančnímu úřadu, i vůči lékařům nebudou farma firmy plnit 4 krát za rok, ale pouze jednou, a to vždy do 15. ledna, po skončení kalendářního roku. Zároveň se v zákoně upřesňuje, že pokud nepeněžní příjmy poskytla farma firma prostřednictvím třetí osoby, oznamovací povinnost plní tento zprostředkovatel, kterým může být například reklamní nebo cestovní agentura. Zákon však dává možnost smluvním stranám písemně se domluvit i na jiném postupu. 

Dokumentace převodních cen od 1. 1. 2015 pro tuzemské závislé osoby

Závislé osoby definuje Zákon o dani z příjmů hlavně jako osoby blízké, nebo ekonomicky (vzájemná podílová účast), personálně (statutární orgány) nebo jinak propojené. Příkladem mohou být dvě společnosti, se stejným jednatelem nebo společníkem, přičemž může jít i o nepřímý vztah a různé kombinace v rámci skupin společností. Zákon o dani z příjmů v rámci transakcí mezi těmito osobami klade důraz na to, aby dohodnuté ceny byly na úrovni tržních cen. Důvodem je zabránění umělého přesouvání zisků z jedné společnosti do druhé přes fiktivní transakce nebo nadhodnocené ceny, za účelem daňové optimalizace. Nejčastěji se takováto optimalizace děje mezi společnostmi, kdy jedna společnost sídlí v zemi s výhodnějším zdaněním, než ta druhá nebo mezi společnostmi, kdy jedna je ve ztrátě, popřípadě jedna čerpá úlevy na dani a druhá ne. Jako důkaz prokázání, že transakce mezi propojenými společnostmi byly na úrovni tržních cen, má pro správce daně sloužit tzv. dokumentace převodních cen, jejíž povinný obsah určilo Ministerstvo financí ve svém pokynu, a jejíž rozsah závisí na velikostních kritériích účetní jednotky. Zatímco do konce roku 2014 byla dokumentace povinností jen pro zahraniční vzájemně propojené osoby (tzn. jedna společnost byla ze Slovenska a druhá ze zahraničí), od 1. 1. 2015 se stává povinností i pro tuzemské vzájemné propojené osoby (tzn. pro dvě slovenské vzájemně propojené osoby). Povinnost předložení dokumentace správci daně je do 15 dnů ode dne doručení výzvy od správce daně.

Na co nezapomenout začátkem roku

Od roku 2015 se rozšiřuje okruh nákladů, které pro daňovou uznatelnost vyžadují úhradu do konce roku. Jde například o tyto náklady (uváděno pouze pro přiblížení):

  • Výdaje na nájemné za pronájem hmotného a nehmotného majetku (fyzickým i právnickým osobám);
  • Výdaje na marketingové a jiné studie a na průzkum trhu;
  • Výplaty (provize) za zprostředkování, maximálně však do výše 20% z hodnoty zprostředkovaného obchodu;
  • Výdaje na získání norem a certifikátů, přičemž do hodnoty 2 400 € se zahrnou do základu daně jednorázově, nad tuto hodnotu postupně během 36 měsíců;
  • Výdaje za právní, účetní a daňové poradenství a auditorské služby.

Nadále zůstává v platnosti ustanovení o tom, že poplatníci účtující v podvojném účetnictví jsou povinni zahrnout do základu daně a zdanit neuhrazené závazky po lhůtě splatnosti více než 360 dnů, které byly účtovány jako náklad, odepisovaný a neodepisovaný majetek, zásoby a finanční majetek. Tzn. pokud má poplatník v účetnictví závazky splatné ve lhůtě do 5. 1. 2015 a dříve – a to ať za služby, zboží, majetek, drobný nákup, ale i vystavené dobropisy bude jeho povinností zahrnout tyto závazky do daňového přiznání a zdanit v následující výši:

  • Pokud je závazek po lhůtě splatnosti více než 360 dnů zdaňuje se 20% závazku;
  • Pokud je závazek po lhůtě splatnosti více než 720 dnů zdaňuje se 50% závazku;
  • Pokud je závazek po lhůtě splatnosti více než 1 080 dnů zdaňuje se 100% závazku.

Nezdanitelná část pro rok 2016

Nezdanitelná část na poplatníka pro rok 2016 je 316,94 € / měsíčně, tj. 3 803,28 € ročně. Od výše ročního základu daně 19 809 € se nezdanitelná část postupně krátí, a při výši základu daně 35 022,32 € nárok zaniká úplně. Daňový bonus na diety pro rok 2016 je 21,41 € / dieta / rok.

Pracovní zdravotní služba

Na závěr upozorňujeme, že od 1. 1. 2015 se povinnost zaměstnavatele zřídit pracovně zdravotní službu rozšiřuje z kategorií prací 3 a 4 (což jsou rizikové kategorie), i na zaměstnance zařazené do kategorie 1 a 2 (což jsou kategorie bez rizika nebo bez předpokladu poškození zdraví).

V případě vašich dotazů k danému tématu jsme vám k dispozici ke konzultacím.