GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 7. Ledna 2016

Důležité změny na Slovensku od roku 2016 – 1. část

Sdílet článek:

Novela obchodního zákoníku

Na jaře tohoto roku byla ve zkráceném legislativním řízení v souvislosti s kauzou „Váhostav“ schválena novela slovenského Obchodního zákoníku. Obsahuje řadu poměrně významných opatření, z nichž některé uvádíme níže:

Společnost v krizi

Od 1. 1. 2016 se zavádí institut „společnost v krizi“. Společnost bude v krizi, jestliže:

  • hrozí úpadek, tzn. pokud je poměr vlastního kapitálu a závazků nižší než 8:100. V letech 2016 a 2017 bude tento poměr přechodně benevolentnější, pro rok 2016 platí 4:100 a pro rok 2017 poměr 6:100;
  • Je v úpadku, tzn. závazky společnosti přesahují velikost majetku (tzn. má záporný vlastní kapitál, je v předlužení), nebo pokud není schopna plnit alespoň dva své závazky více než 30 dnů po lhůtě splatnosti.

Během krize nebude moci společnost vyplácet vybranému okruhu osob (např. společníkovi s více než 5% podílovou účastí, členu statutárního orgánu, zaměstnanci v přímé řídící působnosti statutárního orgánu, tichému společníku, osobě blízké k takovýmto osobám podle Občanského zákoníku apod.)  plnění, která nahrazují tzv. vlastní zdroje. Takovými plněními se rozumí např. úvěry, půjčky a podobná plnění od takového okruhu osob. Tito věřitelé budou moci být uspokojováni, až tehdy, když společnost krizi překoná. V opačném případě budou povinni se zákona takové plnění do společnosti vrátit. 

Možnost soudu vydat rozhodnutí o vyloučení osoby z funkce v obchodní společnosti a zavedení seznamu „zakázaných jednatelů“

Od 1. 1. 2016 bude soud moci vydat rozhodnutí o vyloučení osoby z výkonu funkce v obchodní společnosti, a to ze dvou důvodů – porušení povinnosti podat včas návrh na vyhlášení konkurzu a rozhodnutí soudu v trestním řízení. V této souvislosti se zavádí tzv. registr diskvalifikací, ve kterém budou evidovány údaje o fyzických osobách, které byly na základě rozhodnutí soudu vyloučeny z výkonu funkce. Registr bude neveřejný.

Zákaz hotovostní půjčky pro společníka

Od 29. 4. 2015 společník společnosti nemůže poskytnout úvěr v hotovosti, pouze bezhotovostně.

V praxi se u menších společností stává, že společník hradí firemní výdaje ze soukromých financí. Pokud přinese hotovost účetní, často tyto – zaúčtované jako hotovost - dostanou „pokladnu“, do mínusu, protože společník nikdy peníze na tyto výdaje z firemního účtu nevybral. Účetní tento záporný stav v minulosti vykryla „fiktivní“ hotovostní půjčkou od společníka, vždyť o co jiného ve své podstatě při úhradě hotovostních výdajů šlo. Od dubna loňského roku je tento – v zásadě neškodný postup, v důsledku kauzy „Váhostav“ zakázaný. Od 1. 1. 2016 se okruh osob, které nemůžou poskytovat hotovostní půjčky do s.r.o. rozšiřuje o další osoby, například jednatele. V případě nízkého zůstatku v pokladně a úhradě hotovostních výdajů ze soukromých peněz společníka bylo důležité, aby si společník peníze na tyto výdaje vybral z účtu ještě před koncem roku 2015. 

Novela Zákona o DPH

Zavedení tzv. přenosu daňové povinnosti na stavební práce, dodání stavby a některé dodání zboží s montáží v této oblasti

Od 1. 1. 2016 se zavádí tzv. tuzemské samozdanění (neboli přenos daňové povinnosti) na stavební práce, na dodání stavby, nebo její části a také na některé dodání zboží s instalací a montáží z oblasti stavebnictví. Jde konkrétně jen o činnosti spadající do sekce F statistické klasifikace CPA, kterou je možné najít na stránkách statistického úřadu. Seznam je velmi rozsáhlý a pro správnou aplikaci je nutné ho podrobně nastudovat. Přenos daňové povinnosti se bude aplikovat pouze tehdy, pokud půjde o transakci mezi dvěma plátci DPH.  

Důvodem zavedení tohoto mechanismu je zamezení daňovým únikům v oblasti DPH a zlepšení peněžních toků podnikatelů. Pojem „samozdanění“ znamená, že se přenáší daňová povinnost odvést DPH z dodavatele na odběratele. Z tohoto důvodu dodavatel nebude k ceně dodaného zboží nebo služby na faktuře účtovat DPH, naopak, společnost, která je příjemcem plnění bude povinna tuto dopočítat ve svém daňovém přiznání a odvést ji. Zároveň bude mít při splnění určitých podmínek ve většině případů nárok na odpočet daně, čili výsledný efekt na daňovou povinnost bude nulový. 

Na závěr upozorňujeme, že přenos daňové povinnosti byl při některých tuzemských dodávkách zavedený do zákona již dříve, pro zopakování upozorňujeme, že jde zejména o tato plnění:

  • Dodání investičního zlata nebo kovového odpadu;
  • Okruh dodávek se rozšířil v roce 2012, kdy do seznamu přibyly opět specifické dodávky, jako převod emisních kvót skleníkových plynů;
  • V některých případech převodu nemovitosti, pokud byla dodána po 5 letech od první kolaudace;
  • Dodání zboží, které je předmětem záruky zabezpečující pohledávky věřitele;
  • Od 1. 1. 2014 – do seznamu vstupují zemědělské plodiny zařazené do kapitoly 10 – 12 celního sazebníku v nezměněném stavu, jako například obilniny, olejnatá semena a plody, různá zrna, semena, plody, sláma, krmné plodiny, průmyslové nebo léčivé rostliny. Dále sem patří také kovy a kovové předměty patřící do kapitoly 72 (železo a ocel), mobilní telefony, integrované obvody jako jsou mikroprocesory a centrální procesorové jednotky před jejich zabudováním do výrobku. Přenos daňové povinnosti se v těchto případech uplatňuje jen tehdy, pokud je cena na faktuře 5 000 € bez DPH a více.

Úhrada DPH po přijetí platby – tzv. cash accounting

Od 1. 1. 2016 zákon poskytuje možnost volby malým podnikatelům (pokud velikost jejich obratu za předcházející rok přesáhla 100 000 €) platit státu daň až po okamžiku přijetí platby. Na druhé straně má takovýto podnikatel nárok na odpočet daně z přijatých plnění až v momentě zaplacení faktur svým dodavatelům. Tento jeho postup ovlivní i jeho dodavatele, kteří budou moci uplatnit odpočet DPH z faktury vystavené takovýmto podnikatelům také až po úhradě. Plátce, který se rozhodne pro takovýto osobitý přístup, bude povinen uvádět na faktuře poznámku „daň se uplatňuje až na základě přijetí platby“. Zákon o DPH za nesprávnou aplikaci tohoto paragrafu, nebo neuvedení výše uvedené poznámky na faktuře dává povinnost, zaplatit správci daně pokutu v rozsahu až do výše 10 000 €. Vzhledem k administrativní náročnosti (např. ne každý účetní software bude zahrnovat DPH do přiznání až po úhradě, nebo problému při úhradách na přelomu měsíce, komplikovanější situace u dodavatele), samotní tvůrci zákona z ministerstva financí na školení nedoporučují se do takového postupu pouštět. Změnu v zákoně si prosadila vláda. 

Z dalších změn bychom rádi zmínili:

  • Zavedení snížené sazby DPH 10% na některé potraviny, jako je máslo, mléko, čerstvý chléb, chlazené maso, chlazené sladkovodní ryby apod.;
  • Zavedení přenosu daňové povinnosti pro zahraniční společnosti, které dodávají jinému podnikateli atd.

V příštím čísle našeho newsletteru se budeme věnovat hlavně změnám v oblasti daně z příjmů. V případě vašich dotazů k danému tématu jsme vám k dispozici ke konzultacím.