GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 11. Srpena 2016

Doručení plné moci udělené daňovému poradci pro odklad termínu pro podání daňového přiznání

Sdílet článek:

Každý daňový subjekt má možnost prodloužit si termín pro podání daňového přiznání do šesti měsíců po uplynutí příslušného zdaňovacího období, pokud má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nebo pokud jeho daňové přiznání zpracovává a podává daňový poradce.

Finanční správa v současné době zastává a prakticky uplatňuje ten názor, že plná moc pro odklad termínu podání daňového přiznání je platná, pouze pokud je poslední den lhůty doručena věcně příslušnému správci daně. Na přístupu finanční správy bohužel nezměnil nic ani loňský rozsudek Nejvyššího správního soudu („NSS“), v němž soud jednoznačně konstatoval, že: lhůta je zachována, je-li nejpozději v poslední den lhůty podána u provozovatele poštovních služeb poštovní zásilka obsahující podání adresovaná věcně a místně příslušnému správci daně“.[1] Proč se finanční správa daným rozsudkem v praxi neřídí, odůvodňuje tím, „že se jedná o ojedinělé soudní rozhodnutí, v důsledku čehož odvolací orgán setrvává při posuzování předmětné plné moci na dosavadní správní praxi, tj. že plná moc musí být ve lhůtě pro podání daňového přiznání uplatněna u místně příslušného správce daně.“

Uvedený přístup finanční správy je dle našeho názoru příliš formalistický - v praxi činí problémy a vede ke zbytečným sporům.

V rámci připravované novelizace daňového řádu („DŘ“), vznesla Komora daňových poradců („KDP“) v uvedené věci návrh na změnu zákona, a to ve dvou variantách. První (progresivnější) de facto implementuje citované rozhodnutí NSS. Pokud by byla v praxi přijata, daňovým subjektům by to přineslo výraznou pomoc, neboť k zachování lhůty by postačilo plnou moc podat 1. dubna daného roku k poštovní přepravě. Tato varianta nicméně byla finanční správou jednoznačně odmítnuta.

KDP tedy přišla ještě s variantou konzervativnější, která zakotvuje možnost uplatnit plnou moc u jakéhokoliv věcně příslušného správce daně. V této variantě by tak stačilo plnou moc do 1. dubna doručit na jakýkoliv finanční úřad. I když finanční správa i tuto variantu ve výsledku zamítla, je možné, že k ní v budoucnu svolí, neboť k vypořádání této připomínky k novele DŘ uvedla, že „Danou poptávku po věcné změně nicméně Ministerstvo financí bere na vědomí a bude s ní konfrontovat aplikační praxi.“

Protože i akceptace této druhé varianty by znamenala pro daňové poplatníky výrazné ulehčení, věřme, že se (alespoň) k této variantě v blízké budoucnosti posuneme. Pokud ne, je potřeba počítat s tím, že plnou moc je potřeba poslat včas poštou, nebo ji doručit prostřednictví datové schránky či v nejhorším případě ji doručit osobně, nejpozději 1.4.

[1] Celý rozsudek viz Rozsudek NSS ze dne 15.05.2015 č.j. 4 Afs 68/2015 – 35