GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Lenka Kočerová | Jaroslava Půtová | 24. Ledna 2023

Dodatek č. 9 k Pokynu GFŘ-D-29 o prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení

Sdílet článek:

Ve Finančním zpravodaji č. 18/2022 vyšel dodatek č. 9 k pokynu GFŘ-D-29 č.j. 111096/16/7100-20116-050484 vydanému Generálním finančním ředitelstvím k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení (dále jen „Pokyn“). O poslední změně Pokynu dodatkem č. 8 jsme vás informovali v našem článku.

Dodatek č. 9 k Pokynu přináší následující změny:

 • V článku I. – Obecná ustanovení byl v návaznosti na novelu zákona o DPH pro rok 2023 (zákonem č. 366/2022 Sb.) přidán nový odstavec upravující poloviční výši pokuty, který zní:

„V souladu s ustanovením § 101h odst. 2 zákona o DPH ve znění od roku 2023 je výše pokut podle § 101h odst. 1 písm. b) až d) ZDPH poloviční, pokud je:

 • plátce fyzickou osobou,
 • ke dni, ve kterém vznikla povinnost uhradit tuto pokutu (tj. došlo k porušení povinnosti ve vztahu ke kontrolnímu hlášení), zdaňovacím obdobím plátce kalendářní čtvrtletí (tj. právnické osoby se čtvrtletním zdaňovacím obdobím), nebo
 • plátce je společností s ručením omezeným, která má jednoho společníka, přičemž tento společník je fyzickou osobou; pro účely posouzení splnění těchto podmínek je rozhodným dnem:
 1. první den kalendářního čtvrtletí, ve kterém vznikla povinnost uhradit tuto pokutu (tj. došlo k porušení povinnosti ve vztahu ke kontrolnímu hlášení), nebo
 2. den vzniku této společnosti, pokud tato skutečnost nastane po rozhodném dni podle bodu 1.“
 • Pokyn dále zpřesňuje rozhodný okamžik pro posouzení splnění podmínek pro vyloučení možnosti prominutí podle § 259c odst. 2 daňového řádu, a to pro jednotlivé dílčí situace.
 • Došlo k aktualizaci textu odkazujícího na původní Pokyn GFŘ-D-47 ze dne 8. 3. 2021 k promíjení příslušenství daně č.j. 15921/21/7700-10123-050167, a to jeho nahrazením odkazem na nový Pokyn GFŘ-D-58 ze dne 23. 11. 2022 č.j. 49837/22/7700-10123-050167, o jehož vydání jsme vás rovněž informovali
 • Pokud jde o meritorní posouzení rozsahu prominutí pokuty, dochází ke sjednocení postupu s pokynem GFŘ-D-58 k promíjení příslušenství daně, kdy dodatek č. 9 rovněž reaguje na judikaturní závěry vyslovené rozšířeným senátem Nejvyššího správního soudu v usnesení ze dne 26. 1. 2021, č.j. 1 Afs 236/2019-83, č. 4141/2021 Sb. NSS a zavádí je do aplikační praxe, tj:
  • V rámci posuzování rozsahu prominutí příslušenství daně je správce v souladu s recentní správní judikaturou oprávněn zohlednit při rozhodování také povahu, intenzitu či jiné okolnosti tzv. zdrojového jednání, tj. jednání, jež je skutkovým a právním základem příslušenství daně, o jehož prominutí je žádáno a které vznik příslušenství vyvolalo.
  • Shledá-li správce daně, že povaha, intenzita či jiné okolnosti zdrojového jednání (např. zneužití práva, daňové zastírání, vědomá účast na daňovém podvodu apod.) vylučuje prominutí pokuty, pak rozhodnutím žádost zamítne, i přesto, že by z pohledu podmínky podle § 259c odst. 2 a 3 daňového řádu bylo toto porušení irelevantní.
  • Správce daně je oprávněn tento závěr učinit mj. i s ohledem na zásadu, že nikdo nemůže mít prospěch ze své vlastní nepoctivosti.
  • Není-li na místě žádost zamítnout z důvodu závadného zdrojového jednání (viz výše), přistoupí správce daně k dalšímu posouzení žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení dle stávajících pravidel v Pokynu.

Lze tedy shrnout, že v případě doměření daně z důvodu zneužití práva, daňového zastírání, vědomé účasti daňového subjektu na daňovém podvodu apod. je třeba počítat s tím, že správce daně s takto doměřenou daní související pokutu nepromine.

V tabulce „Ospravedlnitelných důvodů“ pak jde pouze o tyto dílčí změny: 

 • V případě ospravedlnitelného důvodu souvisejícího s funkčností daňového portálu (bod č. 10 tabulky „Ospravedlnitelný důvod“) byl za slovní spojení „Finanční správa ČR nebo Ministerstvo vnitra ČR nefunkčnost vzniklou na jejich straně oznámily“ přidán text v závorce ve znění „třeba i zpětně“.
 • V bodech 15 a 16 tabulky „Ospravedlnitelný důvod“ „2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 a 2022 (přičemž se posuzuje zvlášť období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016, od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 a od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022)" je nahrazen aktuálním textem zajišťujícím automatickou časovou posloupnost využití tohoto bodu ospravedlnitelných důvodů ve znění: „počínaje rokem 2016 a v následujících kalendářních letech (přičemž se posuzuje zvlášť období od 1. 1. do 31. 12. každého kalendářního roku)."

Aktualizovaný Pokyn GFŘ-D-29 ve znění všech jeho 9 dodatků naleznete na stránkách finanční správy.

V případě, že momentálně řešíte, zda je možné pokutu, kterou vám vyměřil finanční úřad, prominout, a nevíte si rady, obraťte se na nás, rádi pomůžeme.