GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 3. Listopadu 2016

Dobrovolné poskytování informací aneb Výhody dobrovolného zdanění zatajených zahraničních příjmů

Sdílet článek:

Daňoví poplatníci, rezidenti zemí CEE (tj. Střední a Východní Evropy), podléhají dani z příjmu ze všech svých celosvětových příjmů. Obecně platí, že veškeré příjmy, zisky a výnosy jsou zdanitelné, pokud nejsou zákonem výslovně osvobozené od daně. V důsledku toho jsou daňoví rezidenti povinni přiznávat všechny své zahraniční příjmy včetně příjmů ze zaměstnání, dividend, kapitálových výnosů a úroků v zemi rezidence. V některých zemích je nutné přiznat zahraniční bankovní účet jako takový. To platí také v případě, kdy jedinec není přímým držitelem majetku nebo bankovního účtu, ale vlastní jej prostřednictvím právních struktur nebo prostředníka, který drží majetek na účet tohoto jedince.

Nesplnění povinnosti přiznat daňový příjem ze zahraničí a/nebo zahraniční bankovní účet je považováno přinejmenším za daňový delikt. Za určitých podmínek by mohla být také považována za daňový trestný čin a stát se předmětem trestního stíhání. V některých zemích mohou nepřiznané příjmy podléhat zvláštnímu zdanění včetně vyšších daňových sazeb a sankcí.

S cílem zabránit nebo alespoň výrazně zmírnit riziko možných postihů za porušení pravidel, nabízejí jednotlivé země programy dobrovolného poskytování informací. Ty jsou považovány za příležitost, kterou nabízejí finanční správy daňovým poplatníkům jako možnost napravit své prohřešky a záležitosti za přesně stanovených podmínek.

V našem článku naleznete stručný přehled promlčecích lhůt, možných důsledků při porušení a programů dobrovolného poskytování informací, které jsou k dispozici v konkrétních zemích CEE. Vzhledem ke složitosti programů dobrovolného poskytování informací doporučujeme touto záležitostí pověřit zkušeného daňového poradce / právníka a nechat se v těchto záležitostech zastoupit.

Česká republika

Promlčecí lhůty

 • Lhůta pro vyměření daně: 3 roky, nicméně za určitých podmínek může být přerušena a prodloužena až na 10 let.
 • Lhůta pro doměření: 3 roky.
 • Trestní stíhání: Od 5 do 15 let, nicméně za určitých podmínek může být přerušena a prodloužena.

Potenciální důsledky porušení

 • Vyměření daně a sankce: vyměřená daň, úroky z prodlení ve výši 14 % bodů + repo sazba (cca. 0,25 %) uložená centrální bankou České republiky, penále od 20 % až do 100 % (ve zvláštních případech) z doměřené daně, pokuta za opožděné tvrzení až 5 % stanovené daně (bylo-li daňové přiznání podáno po stanovené lhůtě).
 • Trestní stíhání: odnětí svobody až na 10 let, peněžitý trest, zabavení majetku získaného daňovými úniky, zákaz výkonu obchodní činnosti, likvidace společnosti. 

Program dobrovolného poskytnutí informací

Výhody:

 • Penále od 20 % až do 100 % (ve zvláštních případech) z doměřené daně není uloženo, pokud jsou informace dobrovolně poskytnuty před zahájením daňové kontroly.
 • Pokud daňový poplatník zaplatí všechny splatné daně, včetně úroků a případných sankcí, využije se institutu tzv. „účinné lítosti“ a poplatník se vyhne sankcím z trestního stíhání. Tzv. účinnou lítost lze uplatnit i v případě, pokud bylo trestní stíhání již zahájeno.

Důsledky:

 • Všechny nezaplacené daně musí být zaplaceny.
 • Úroky z prodlení jsou vyměřeny.
 • Může být uložena pokuta za nepodání daňového přiznání.

Maďarsko

Promlčecí lhůty

 • Lhůta pro vyměření daně: 5 let (prakticky vzato 6 let).
 • Lhůta pro doměření: 5 let (prakticky vzato 6 let).
 • Trestní stíhání: Od 5 let do 15 let.

Potenciální důsledky porušení

 • Vyměření daně: vyměřená daň, úroky z prodlení ve výši 200 % základní úrokové sazby maďarské centrální banky.
 • Daňový únik: pokuta od 50 % až do 200 % doměřené daně, pokuty za nesplnění povinností od 200 THUF až do 500 THUF (od 670 EUR do 1 675 EUR).
 • Trestní stíhání: odnětí svobody až na 10 let v závislosti na objemu daňových nedoplatků, zabavení majetku získaného daňovými úniky.

Program dobrovolného poskytnutí informací

Výhody:

 • Pokuty nejsou uloženy, jelikož nedojde ke vzniku daňového úniku.
 • Nedojde k trestnímu stíhání

Důsledky:

 • Všechny nezaplacené daně musí být zaplaceny.
 • Samovyměřený příplatek je splatný v základní úrokové sazbě (při opakovaných samovyměřeních, vynásobený 1,5) maďarské centrální banky; pokud již bylo podáno roční daňové přiznání. Pokud ne, je splatný úrok z prodlení ve výši 200 % základní úrokové sazby maďarské centrální banky.

Kromě všeobecného dobrovolného programu poskytnutí informací je v Maďarsku k dispozici také zvláštní prostředek, tzv. Stabilizační spořicí účet (SSU). Ten nabízí cosi jako daňovou amnestii na peníze nashromážděné v zahraničí, pokud je tato částka navrácena zpět do Maďarska. Částka vložená na SSU je považována za domácí příjem legálně získaný ke dni založení SSU. Jako obecné pravidlo platí, že čím déle je vložená částka držena na účtu SSU daňového poplatníka, tím nižší je uplatňovaný základ daně (až 50 % z 200 % ze zaplacené částky). Po uplynutí doby držby peněz na účtu 5 let nevzniká žádná daňová povinnost. Úroky z prodlení a sankce se neukládají. Mezi další výhody patří, že peníze vložené mezi 1. červencem 2015 a 1. červencem 2016 jsou zdaněny pouze 10 %, a to pokud jsou uloženy po dobu 1 roku. Z peněž na SSU nejsou placeny odvody na sociální zabezpečení. Je však nutné upozornit, že SSU neposkytuje plnou amnestii, a tudíž jeho využití vyžaduje maximální pečlivost.

Polsko

Promlčecí lhůta

 • Lhůta pro vyměření daně: 5 let.
 • Lhůta pro doměření: 5 let.
 • Trestní stíhání: Od 5 let do 10 let.

Potenciální důsledky porušení

 • Vyměření daně: vyměřená daň, úrok z prodlení se vypočítá jako součet 200 % lombardní sazby vydané Polskou národní bankou + přebytek ve výši 2 %; nicméně vypočtená sazba nemůže být nižší než 8% (v současné době je sankční úrok ve výši 8%).
 • Zvláštní daňový výměr: Speciální trestní sazba daně ve výši 75 % může být uložena na identifikované rozdíly mezi přiznanými příjmy a majetkem a/nebo výdaji poplatníka (považováno za nepřiznaný příjem)
 • Daňové úniky: Pokuta od 41 EUR do 8 334 EUR.
 • Trestní stíhání: Odnětí svobody až na 10 let, finanční sankce. 

Program dobrovolného poskytnutí informací

Výhody:

 • Pokuty nejsou uloženy, jelikož v podstatě nedojde ke vzniku daňového úniku.
 • V podstatě nedojde k trestnímu stíhání.
 • Zveřejněný příjem nemůže být předmětem zvláštního zdanění se speciální trestní sazbou daně ve výši 75 %.

Důsledky:

 • Všechny nezaplacené daně musí být zaplaceny.
 • Úroky z prodlení jsou vyměřeny ve snížené sazbě 75 % z běžné sazby úroků z prodlení (50 % od roku 2016 za předpokladu, že daňové přiznání je opraveno do šesti měsíců po uplynutí lhůty pro jeho podání).

Slovinsko

Promlčecí lhůta

 • Lhůta pro vyměření daně: 5 let (10 let pro zvláštní daňový výměr).
 • Lhůta pro doměření: 2 roky.
 • Trestní stíhání: Od 10 let do 30 let.
 • Konfiskace nezákonného majetku: Může být zahájena zpětně pro všechna trestní řízení zahájená po 1. lednu 1990 a dále. Konfiskační řízení může být zahájeno i v případě, že v trestním řízení nebylo přijato žádné konečné soudní rozhodnutí.

Potenciální důsledky porušení

 • Vyměření daně: vyměřená daň, úrok z prodlení se sazbou EURIBOR.
 • Zvláštní daňový výměr: Speciální trestní sazba daně ve výši 70% může být uložena na zjištěné rozdíly mezi ohlášenými příjmy a majetkem a / nebo spotřebou poplatníka (považováno za nepřiznaný příjem).
 • Daňové úniky: Pokuta od 200 EUR do 15 000 EUR.
 • Trestní stíhání: Odnětí svobody až na 12 let, finanční pokuty, konfiskace majetku získaného z daňových úniků.
 • Konfiskace nezákonného majetku: Majetek, u něhož jedinec nemůže prokázat, že je financován z legálních zdrojů, je považován za nezákonný majetek a je zabaven.

Program dobrovolného poskytnutí informací

Výhody:

 • Pokuty nejsou uloženy, jelikož v podstatě nedojde k zahájení trestního daňového řízení .
 • Zveřejněný příjem nepodléhá zvláštnímu zdanění se speciální trestní sazbou daně ve výši 70 %.
 • I přesto, že trestní stíhání může být proti poplatníkům zahájeno, podle současné praxe se neukládá žádný trestní postih.

Důsledky:

 • Všechny nezaplacené daně musí být zaplaceny.
 • Úroky z prodlení jsou vyměřeny pomocí sazby EURIBOR zvýšené o tzv. trestní úrokovou přirážku ve výši od 1% do 4% v závislosti na době, která uplynula mezi dobrovolným poskytnutím informací a původní lhůtou pro podání daňových přiznání.

Fučík & partneři s.r.o. ve spolupráci s LeitnerLeitner
ff@fucik.cz