GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 4. Srpena 2010

Diskuze o zavedení IFRS pro malé a střední podniky

Sdílet článek:

Evropská komise (dále jen EK) zveřejnila analýzu, zabývající se možností zavedení Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (dále jen IFRS) pro malé a středné podniky (dále jen SME). EK se rozhodla zjistit názor na danou tématiku. Obdržela 208 odpovědí z 25 členských zemí Evropské unie a 4 zemí nespadajících do Evropské unie. Názory dotázaných respondentů se různily.

Během diskuse se řešily otázky typu zda by bylo vhodné zavést výkaznictví dle IFRS pro celou Evropu, výhody a nevýhody zavedení IFRS pro vykazující společnosti a pro uživatele jejich účetních závěrek, vliv na obchodní vztahy a další.

Zastánci zavedení IFRS pro SME se shodli na tom, že pro určitou skupinu podniků by vykazování podle IFRS mohlo být prospěšné. Jednalo by se hlavně o skupiny mezinárodních podniků, které vykazují podle IFRS. Pro tyto společnosti by vykazování dle IFRS vedlo ke snížení nákladů při přípravě a ověřování konsolidovaných účetních závěrek. Výhodou jednotného vykazování by bylo hlavně rozšíření mezinárodních obchodních vztahů a zjednodušení procesu přeshraničních fúzí a akvizic. Harmonizace účetnictví a finančního výkaznictví by jistě přinesla také výhody pro investory, věřitele a obchodní partnery. Pro uživatele účetních závěrek by bylo také výhodné, kdyby mohli srovnat účetní závěrky společností z různých zemí a díky tomu se snáze rozhodnout o umístění investic.  Podle názoru některých respondentů srovnatelnost výkaznictví zabezpečí zjednodušení provedení finančních analýz, zajistí snížení chybovosti a vyloučí další nejasnosti. Jednotnost standardů by byla také výhodná pro auditory a účetní, kteří by byli díky této skutečnosti schopní poskytovat své služby v rámci celé Evropy.

Odpůrci zavedení IFRS pro SME tvrdí, že současný stav srovnatelnosti účetního výkaznictví je dostatečný a není potřeba ho měnit. Proces zavedení IFRS výkaznictví pro malé a střední podniky vidí odpůrci jako velmi složitý. Pro akcionáře je srozumitelnější řídit se podle lokálních pravidel, na která jsou již zvyklí. Komplikovanost IFRS v určitých oblastech zapříčiní, že uživatelé nebudou schopni porozumět finančním výkazům. Padla také vyjádření, že IFRS pro SME by nepřinesly žádné výhody pro společnosti, které obchodují pouze na lokálním trhu. Někteří odpůrci však připouštějí, že pro konsolidované účetní závěrky by použití těchto standardů mohlo být přínosem. Kvůli zavedení standardů pro SME respondenti očekávají, že se zvednou nároky na administrativu a náklady na přípravu auditu při ověřování účetních závěrek individuálních společností. Zpřísnění podmínek by vedlo ke konkurenční nevýhodě společností, které nemají v současnosti tak přísná pravidla pro vykazování. Zavedení IFRS by vyvolalo další náklady na přetvoření interních procesů a seznámení zaměstnanců s novým účetním systémem. Neznalost výkazů IFRS by byla spojená s nutností konzultace s poradenskými společnostmi a potažmo opět dalšími náklady. V případě, že by se IFRS pro SME novelizovaly, hrozily by společnostem další dodatečné náklady.

Někteří zastánci zavedení IFRS pro SME by dali uživatelům možnost si zvolit zda je chtějí používat, jiní jsou názoru, že by bylo vhodné zakotvit jejich používání v rámci té které národní legislativy. Možnost volby by podle některých respondentů však mohla být skutečnou nevýhodou. Odpůrci tvrdí, že když se přijmou tyto IFRS je nutné, aby se přijaly jednotně přinejmenším pro výkaznictví konsolidujících účetních jednotek.

Jednoznačná odpověď na otázku, zda zavést vykazování dle IFRS pro malé a střední podniky, zatím není známa. Je určitě otázkou, zda je vhodné IFRS pro malé a střední podniky skutečně zavést jako povinné. Možná by bylo mnohem lepší nechat společnosti si vybrat. Ony samotné jsou nejlépe schopné posoudit, zda je tato možnost pro ně ta pravá. Na druhé straně ponechat společnostem možnost výběru by mělo za následek nesrovnatelnost a nesoulad v harmonizaci v rámci Evropské Unie. Na základě těchto informací EK prozatím nedospěla k žádnému závěru, ale můžeme očekávat, že toto téma se v budoucnosti ještě určitě řešit bude.

Zdroj: http://www.nur.cz/media/Evropska_komise.pdf