GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Pavla Kabelková | 12. Ledna 2021

Daňový balíček a daně z příjmů

Sdílet článek:

V prosinci 2020 jsme Vás informovali o chystané novele zákona o dani z příjmů, která s sebou přináší mnoho významných změn. Během turbulentního legislativního procesu koncem roku 2020 došlo ke schválení této novely a schválený zákon byl 31.12.2020 zveřejněn ve Sbírce zákonů. Tímto se stal účinným od 1.1.2021, přičemž některé změny bude možné, dle přechodných ustanovení, aplikovat již od 1.1.2020. Níže Vám proto přinášíme aktualizovaný přehled změn vyplývající z novelizovaného zákona o dani z příjmů.

Daň z příjmů fyzických osob

Omezení osvobození příjmů fyzických osob z prodeje cenných papírů

V novele byl navržen limit pro osvobození příjmů plynoucích fyzickým osobám z úplatného převodu cenných papírů a příjmů připadajících na podílové listy při zrušení podílového fondu ve výši 20 milionů Kč v rámci jednoho zdaňovacího období. Tento návrh však nebyl přijat, a i nadále tedy pro osvobození příjmů z úplatného převodu cenných papírů platí pouze tříletý (v případě kmenových listů pětiletý) časový test.

Osvobození výnosů z dluhopisů

Ruší se osvobození úroků plynoucích daňovým nerezidentům z dluhopisů vydávaných v zahraničí poplatníky se sídlem v České republice (tzv. eurobondů). Dle přechodných ustanovení se však pro eurobondy emitované v období od 1.1.2021 do 31.12.2021 použije původní režim osvobození.

Namísto původního osvobození eurobondů jsou nově osvobozeny příjmy daňových rezidentů i nerezidentů plynoucí z výnosů dluhopisů podle zákona upravujícího dluhopisy a příjmy plynoucí z práva na splacení dluhopisů vydaných členským státem Evropské unie nebo státem tvořícím Evropský hospodářský prostor.

Paušální daň

Nově je zaváděna paušální daň pro poplatníky s příjmy ze samostatné činnosti splňující zákonné požadavky, která ruší, respektive nahrazuje, dosavadní uplatnění daně stanovené paušální částkou, o které nebyl mezi poplatníky velký zájem. Podnikatelé mají možnost využít tohoto režimu, ve kterém můžou reportovat své povinnosti vůči státu na jednom formuláři a odvádět jednu platbu. Nebudou muset podávat daňové přiznání ani přehledy na sociální a zdravotní pojištění ani platit každou povinnost zvlášť.

Režim mohou využít OSVČ s příjmy do 1 000 000 Kč, které nevykonávají závislou činnost a nemají další příjmy vyšší než 15 000 Kč, nejsou plátci DPH (ani nemají registrační povinnost k DPH) a nejsou společníky veřejné obchodní společnosti ani komplementáři komanditní společnosti. Při využití paušální daně ale nebude možné uplatňovat daňové odpisy majetku, přičemž odpisy se nepřerušují, ale propadají. Podnikatel využívající režim paušální daně také nemůže využít žádné odpočty a slevy na dani ani rozdělit svoje příjmy a výdaje na spolupracující osobu (zároveň také nemůže přejímat příjmy a výdaje jako spolupracující osoba). Rozhodne-li se OSVČ pro paušální daň, je třeba to oznámit správci daně do 10. dne rozhodného zdaňovacího období. Pro zdaňovací období kalendářního roku 2021 tedy uplynul termín dne 11.1.2021.

Zrušení superhrubé mzdy a solidárního zvýšení daně

Novelou zákona o dani z příjmů došlo ke zrušení superhrubé mzdy. Dílčím základem daně z příjmů ze závislé činnosti jsou tedy pouze příjmy ze závislé činnosti. Zároveň bylo zrušeno solidární zvýšení daně. Nově jsou však zavedeny dvě sazby daně z příjmů fyzických osob ve výši 15 % (pro část základu daně do 48násobku průměrné mzdy) a 23 % (pro část základu daně přesahující 48násobek průměrné mzdy).

Opět byl zaveden samostatný základ daně podléhající 15% sazbě daně pro vybrané příjmy fyzických osob, které těmto osobám plynou ze zdrojů v zahraničí (například některé typy příjmů z kapitálového majetku dle § 8 zákona o dani z příjmů).

Zvýšení slevy na dani

Po bouřlivé diskusi nakonec došlo ke zvýšení slevy na poplatníka na 27 840 Kč pro zdaňovací období 2021. Pro úplnost dodáváme, že pro zdaňovací období 2022 byla novelou schválena výše slevy na poplatníka v částce 30 840 Kč.

Zároveň byl zrušen limit 60 300 Kč pro výplatu daňového bonusu. Zrušení zastropování výplaty daňové bonusu taktéž platí již pro zdaňovací období 2021.

Společná ustanovení pro daň z příjmů fyzických i právnických osob

Peněžní příspěvek na stravování zaměstnanců

Návrh na zvýhodnění peněžního příspěvku zaměstnavatele na stravování zaměstnanců byl přijat beze změny. Jak jsme již dříve avizovali, znamená to, že pro zaměstnavatele bude hodnota peněžního příspěvku daňově uznatelná podle § 24 odst. 2 písm. j) bodu 4 zákona o dani z příjmů, a to bez omezení jeho výše. V případě poskytování stravenek se u zaměstnavatele stále bude jednat o daňově uznatelný náklad až do výše 55% hodnoty stravenky, maximálně však do výše 70 % horního limitu stravného při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin stanoveného pro zaměstnance odměňovaného platem.

Na straně zaměstnance pak bude hodnota peněžního příspěvku osvobozena dle § 6 odst. 9 písm. b) zákona o dani z příjmů, avšak pouze do výše 70 % horního limitu stravného při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin stanoveného pro zaměstnance odměňovaného platem. Osvobozený příjem na straně zaměstnance nepodléhá ani povinným odvodům sociálního a zdravotního pojištění. Dosavadní osvobození od daně z příjmů fyzických osob aplikované na stravování poskytované jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti, nebo v rámci stravování zajišťovaného prostřednictvím jiných subjektů zůstalo v § 6 odst. 9 písm. b) zákona o dani z příjmů zachováno.

Daňově uznatelné náklady vynaložené na darování v souvislosti s koronavirem

Poplatníci mají možnost snížit svůj základ daně o výdaj vynaložený na bezúplatné nepeněžité plnění poskytnuté v období 1.3.2020 – 31.12.2020 v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2 na účely vymezené v § 15 a § 20 zákona o dani z příjmů. Jedná se například o šití a dodávání roušek, výrobu a distribuci ochranných štítů, darování potravin či drogistického zboží. Snížení základu daně lze provést buď ponecháním souvisejícího nákladu přímo v daňově uznatelných nákladech, nebo uplatněním prostřednictvím odčitatelné položky (daru) od základu daně.

Zvýšení hranice pro daňové odpisování hmotného majetku a jeho technického zhodnocení

Dosavadní hodnotová hranice 40 000 Kč pro zařazení do kategorie hmotného majetku i pro technické zhodnocení se zvyšuje na 80 000 Kč. Zvýšená hranice se uplatní na hmotný majetek pořízený ode dne nabytí účinnosti zákona a na technické zhodnocení dokončené a uvedené do užívání ode dne nabytí účinnosti zákona, tj. od 1. 1. 2021. Nicméně přechodná ustanovení umožňují použít novou právní úpravu i pro hmotný majetek pořízený od 1.1.2020 a technické zhodnocení dokončené a uvedené do užívání od 1. 1. 2020.

Mimořádné odpisy majetku v 1. a 2. odpisové skupině

V souvislosti s podporou ekonomiky zasažené pandemií koronaviru lze u majetku zařazeného do 1. a 2. odpisové skupiny, který byl pořízen (zařazen do užívání) v období 1. 1. 2020 – 31. 12. 2021, uplatnit tzv. mimořádné odpisy. Majetek v 1. odpisové skupině (například počítače, tiskárny) bude možné odepsat rovnoměrně bez přerušení do výše 100 % vstupní ceny za 12 měsíců (standardní doba odpisování majetku v 1. odpisové skupině činí 3 roky). Majetek ve 2. odpisové skupině (například automobily) bude možné odepsat bez přerušení za 24 měsíců, přičemž za prvních 12 měsíců odpisování se uplatní 60 % vstupní ceny a za dalších 12 měsíců se uplatní 40 % vstupní ceny (standardní doba odpisování majetku v 2. odpisové skupině činí 5 let). Opět přechodná ustanovení novely umožňují uplatnit mimořádné odpisy již za zdaňovací období 2020.

Zrušení daňového odpisování nehmotného majetku

U nehmotného majetku pořízeného po 1.1. 2021 již nebudou kalkulovány daňové odpisy podle § 32a zákona o dani z příjmů. Toto ustanovení bylo novelou kompletně zrušeno. V daňovém pojetí kategorie „nehmotného majetku“ přestane existovat. Nadále se bude hovořit jen o „nehmotném majetku podle právních předpisů upravujících účetnictví“ a bude se plně řídit úpravou zakotvenou v účetních předpisech. Výdaje na pořízení nehmotného majetku budou daňově uznatelným nákladem dle novelizovaného § 24 odst. 2 písm. v) zákona o dani z příjmů dle účetních pravidel. Daňové odpisování nehmotného majetku tedy bude nastaveno na úrovni odpisů účetních. V souladu s přechodnými ustanoveními lze novou právní úpravu aplikovat již na nehmotný majetek pořízený od 1. 1. 2020.

Změny ve zdanění příjmů z dluhopisů

Podle novelizovaného zákona o dani z příjmů bude poplatníkům daně z příjmů fyzických osob (bez ohledu na to, zda se jedná o daňového rezidenta či nerezidenta) a také poplatníkům daně z příjmů právnických osob, kteří jsou daňovými nerezidenty, daň příjmů z držby dluhopisů ze zdrojů na území České republiky srážena zvláštní sazbou daně.

Nově bude v obecném základu daně zdaňován příjem z dluhopisu určený jako rozdíl mezi jmenovitou hodnotou a cenou, za kterou poplatník dluhopis nabyl. Zároveň, pokud bude příjemcem poplatník, který není daňovým rezidentem členského státu Evropské unie ani jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, bude aplikováno zajištění daně ve výši 1% z částky vyplacené při splatnosti dluhopisu.

U poplatníků daně z příjmů právnických osob, kteří jsou daňovými rezidenty České republiky, se zdaňování příjmů souvisejících s dluhopisy nijak nemění, a i nadále se vychází z jejich účetního zachycení.

Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí dle § 38da zákona o daních z příjmů

Bylo schváleno zvýšení limitní částky pro oznamování příjmů plynoucích do zahraničí na 300 000 Kč, do níž se osvobozené příjmy nebo příjmy, které nepodléhají zdanění v České republice, nemusí oznamovat správci daně. Nově také platí, že pokud osvobozené příjmy nebo příjmy, které nepodléhají zdanění v České republice, překročí 300 000 Kč, nebudou se oznamovat za daný měsíc, ale pouze jednou ročně, a to do konce ledna následujícího roku. Oznamovací povinnost se naopak nevztahuje na příjem, který má daňový subjekt povinnost oznámit správci daně podle zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní.

Zpřísnění pravidel pro zdanění ovládané zahraniční společnosti (CFC pravidla)

Nově dochází ke stanovení fikce, že všechny příjmy z činností a z nakládání s majetkem ovládané zahraniční společnosti, která je rezidentem (nebo stálou provozovnou) v jurisdikci uvedené na EU seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti, se považují za příjmy z činností a z nakládání s majetkem uskutečněné přímo ovládající společností na území České republiky.