GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Ivan Fučík | 9. Dubna 2014

Daňové zatížení v Holandsku 2013 - 2014 – 1. část

Sdílet článek:

Z pohledu zahraničních investorů jsou stále populární holandské holdingy a holandské finanční společnosti v případech, kdy jak zahraniční, tak dceřiná společnost jsou aktivní. Zajímavé je daňové zvýhodnění, v některých případech i osvobození od srážkové daně z dividend, a to jak v případě dividend vyplácených zahraničními dcerami na holandskou matku, tak v případě dividend vyplácených holandskou dcerou na zahraniční matku.

Holandsko má uzavřeno zhruba 90 smluv o zamezení dvojího zdanění, často s nulovými sazbami srážkové daně. Nulová sazba je využívána například při daňovém plánování společnosti Google, který díky holandskému sendviči šetří miliardy na daních svým americkým společnostem. Holandsko má jako jedna z mála zemí uzavřenou i smlouvu o zamezení dvojího zdanění s holandskými Antilami. Při aplikaci této změny lze fakticky snížit srážkovou daň z dividend na nulu. Holandsko poskytuje daňově zvýhodněné režimy finančním společnostem. Efektivní daňová sazba takových společností nepřesahuje 10%. Vyhledávanou destinací je Holandsko i z důvodu ochrany investic proti nepřátelskému převzetí.

Koncept daňové rezidence

Stejně jako v České republice, zdaňují rezidenti v Holandsku svůj celosvětový příjem, zatímco nerezidenti pouze specifický příjem plynoucí ze zdrojů v Holandsku.

Za rezidenty jsou pro účely daně z příjmů právnických osob a srážkové daně z dividend považovány společnosti (včetně Evropské společnosti) založené podle holandského práva. Při posuzování toho, zda je společnost založená podle holandského práva residentem či nikoliv, se posuzují i další faktory a to zejména:

  1. místo jejího skutečného vedení;
  2. sídlo řídícího orgánu a
  3. místo konání valných hromad.

U fyzických osob není pojem daňového rezidentství definován v zákoně o daních z příjmů, ale řeší se případ od případu.

Daň z příjmů korporací

Zdanění právnických osob

Holandský daňový systém má spoustu prvků, které z něj dělají atraktivní místo pro společnosti s mezinárodními operacemi. Jako příklad je možné uvést ošetření zisku z podnikání, osvobození zisku z prodeje podílů (dividendy a kapitálové zisky z prodeje akcií v zahraničních dceřiných společnostech jsou osvobozeny od daně z příjmu), absence srážkové daně z úroků a licencí a rozsáhlá síť smluv o zamezení dvojího zdanění. Daň z příjmu právnických osob byla v roce 2007 zmodernizována a zjednodušena novým Zákonem o dani z příjmu právnických osob.

Sazby daně

Při zdanitelném příjmu do 200 000 EUR činí sazba daně 20 %. Při zdanitelném příjmu nad 200 000 EUR se daň rovná 40 000 EUR + 25 % z částky, která převyšuje 200 000 EUR. Vybrané kvalifikované investiční fondy mohou být osvobozeny od daně z příjmů a daně z dividend.

Zdanění dividend, úroků a licenčních poplatků, srážková daň

Přijaté dividendy obecně podléhají 15% srážkové dani. V některých případech ale mohou být dividendy od daně osvobozené a zrovna tak výnosy z prodeje obchodních podílů při splnění zákonných podmínek (tzv. participation exemption). Vyplacené dividendy, podíl na likvidačním zůstatku a jiné formy rozdělování zisku podléhají srážkové dani z dividend ve výši 15 % (do konce roku 2007 ve výši 25 %). U rezidentů může tato daň být započtena na celkovou daň. U nerezidentů je tato sazba konečná, ale může být snížena na základě příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Pokud jsou však splněny podmínky pro osvobození tzv. participation exemption anebo jsou obě společnosti (tj. jak společnost, která dividendy vyplácí, tak společnost, která dividendy přijímá) součástí stejné fiskální jednotky, srážková daň se neuplatní.

Srážková daň z licenčních a úrokových příjmů se neuplatňuje.

Specifické daňové režimy (nerezidentní společnost)

V Holandsku nelze zakládat speciální společnosti s nestandardním daňovým režimem. Populární jsou ale tzv. zprostředkující společnosti (Dutch intermediate companies), které operují nejčastěji jako holdingové, finanční, licenční nebo leasingové společnosti. Společnosti, které vykonávají takovéto aktivity v rámci skupiny podniků, musí nést riziko přiměřené výši odměny z takovýchto aktivit.
Participation exemption – osvobození příjmů z prodeje obchodních podílů (kapitálových příjmů) a z dividend při splnění zákonem stanovených podmínek (zejména jde o 5% podíl a jedná se o aktivní společnosti).

DPH

Základní sazba daně je v Holandsku 21 % a je uplatňována u dodání zboží a služeb, u pořízení zboží a dovozu zboží. Snížená sazba ve výši 6 % je uplatňována pro určité zboží a služby (potraviny a léky, umění, knihy, noviny a časopisy, určité zboží a služby pro využití v zemědělství, přeprava osob a ubytovací služby atd.).


V druhé části našeho článku si řekneme pár slov k ostatním daním a ke zvláštním režimům. V případě jakýchkoliv dotazů k tématu jsme vám rádi k dispozici.

Odkaz na část 2