GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 5. Prosince 2014

Daňové novinky na Slovensku – první část

Sdílet článek:

V následujícím článku bychom vás rádi seznámili s problematikou daňových novinek na Slovensku. Vzhledem k rozsahu legislativních změn, které se Slovenska v roce 2015 dotknou, jsme téma rozdělili do tří samostatných článků. V tomto čísle se zaměříme na důležitá ustanovení související s roční účetní závěrkou za rok 2014 a placením daní.

Neuhrazené závazky

Podle znění zákona platného od 1. ledna 2014 jsou daňoví poplatníci, kteří účtují v systému podvojného účetnictví, povinni zahrnout do základu daně a zdanit neuhrazené závazky po lhůtě jejich splatnosti, které se vztahují k nákladům, odpisovanému a neodpisovanému majetku, zásobám a finančnímu majetku v následujících hodnotách:

  • 20 % hodnoty závazku, pokud od lhůty splatnosti uplynulo více jak 360 dní,
  • 50 % hodnoty závazku, pokud od lhůty splatnosti uplynulo více jak 720 dní,
  • 100 % hodnoty závazku, pokud od lhůty splatnosti uplynulo více jak 1080 dní.

To znamená, že pokud má společnost ve svém účetnictví závazky z roku 2013 a starší (nezáleží na titulu, ze kterého závazek vznikl – služby, zboží, majetek, drobné nákupy, ale i vystavené dobropisy), je povinna zvýšit svůj základ daně a zahrnout do něj tyto závazky. Jde o poměrně „tvrdé" ustanovení, které poplatníkům přikazuje dodanit i takové závazky, které nikdy nebyly promítnuté v nákladech, jako např. neuhrazené faktury za pozemky, které se neodepisují, zboží, a to takové, které je stále na skladě a nikdy neovlivnilo náklady, anebo odpisovaný majetek, který se do nákladů dostal prostřednictvím odpisů jen částečně. Hodnota, o kterou bude muset společnost zvýšit základ daně, závisí na době, která uplynula od data splatnosti. Podotýkáme, že zákon v tomto směru nepřipouští daňovou optimalizaci přes nově dohodnuté lhůty splatnosti. Přihlíží se vždy k původní lhůtě splatnosti. Závazek se považuje za vypořádaný, pokud je vypořádán zápůjčkou (dříve půjčkou), směnkou anebo zápočtem (viz § 17 odst. 27 slovenského zákona o dani z příjmů).

Příklad:

Společnost si nechala postavit u stavební firmy budovu pro podnikatelské účely. Při předání stavby byly zjištěny závažné nedostatky na straně dodavatele, které měly za následek, že budova nebyla zkolaudována a zůstala v režimu dočasného užívání. Zákazník logicky do doby odstranění reklamací na budově neuhradil faktury za poslední splátky, které vykazuje v účetnictví k 31.12.2014 jako závazky po lhůtě splatnosti s dobou větší než 360 dní. Kromě komplikací, které má společnost s nezkolaudovanou stavbou, musí myslet také na to, že důsledkem této situace bude dodanění závazku k 31.12.2014 ve výši 20 %.

Odpočet daňové ztráty

Od 1. ledna 2014 je upravena možnost daňových poplatníků na uplatnění ztráty z předcházejících období. Do konce roku 2013 bylo možné ztrátu odečíst jednorázově anebo postupně po dobu sedmi let dle potřeb daňového poplatníka. Počátkem letošního roku je možné ztrátu odečíst od základu daně pouze rovnoměrně a to po dobu maximálně čtyř let.

Uvedený novelizovaný postup se uplatňuje i na neuplatněné daňové ztráty za léta 2010 až 2013. Ztráty z roku 2009 je možné uplatnit pouze jednorázově (§ 30 a § 52za odst. 4 slovenského zákona o dani z příjmů).

Sazba daně pro rok 2014 a minimální výše daně

Sazba daně pro právnické osoby je pro rok 2014 ve výši 22 %, pro fyzické osoby 19%, popřípadě 25 % při překročení ročního základu daně 35 022,31 €. Pro právnické osoby od roku 2014 platí minimální výše daně, která je určena následovně:

  • daňový poplatník, který není plátcem DPH a jeho obrat nepřesahuje 500 000 €, platí minimální daň ve výši 480 €,
  • daňový poplatník, který je k poslednímu dni zdaňovacího období plátcem DPH a jeho obrat nepřesahuje 500 000 €, platí minimální daň ve výši 960 €
  • daňový poplatník, jehož obrat přesáhl 500 000 €, platí minimální daň ve výši 2 880 €.

V případě, že vás dané téma zaujalo a máte zájem o konzultaci, neváhejte se na nás obrátit.

Zpracovala:
Ingrid Cicáková