GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 3. Listopadu 2011

Daňové konsekvence příjmů z prodeje akcií u fyzických osob

Sdílet článek:

Často obchodovanými cennými papíry jsou akcie. Vlastnictví akcií může představovat pro fyzické osoby nejen soukromou investici, ale také spekulaci na trhu. Úplatný převod akcií znamená příjem od nového akcionáře. S tímto příjmem je spojena otázka, jak správně zdanit nebo osvobodit příjem z pohledu zákona o dani příjmů (dále jen „ZDP“).

Podmínky pro osvobození příjmů

Osvobození příjmů z prodeje akcií fyzické osoby řeší § 4 odst. 1 písm. r) a písm. w) ZDP. Pro poplatníky zajímavější je ustanovení § 4 odst. 1 písm. w) ZDP, kde jsou stanoveny následující podmínky pro osvobození příjmu z prodeje akcií:

  • doba mezi nabytím a prodejem akcií přesáhne 6 měsíců,
  • poplatním neměl 6 měsíců před prodejem akcie zahrnuty ve svém obchodním majetku (fyzická osoba – podnikatel),
  • celkový přímý podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech společnosti nepřevyšoval v době 24 měsíců před prodejem akcií 5 %.

Pokud není splněna tato podmínka, lze příjem testovat na osvobození podle § 4 odst. 1 písm. r) ZDP, podle něhož jsou příjmy z prodeje akcií neuvedených pod § 4 odst. 1 písm. w) ZDP osvobozené po 5 letech mezi nabytím a prodejem akcií. 

Věcné vymezení podílu

Z ustanovení § 4 odst. 1 písm. w) ZDP vyplývá, že podíl je věčně vymezen podílem na základním kapitálu a hlasovacích právech. Každou z těchto kategorii je nutné testovat zvlášť, přičemž stačí překročení 5% limitu jen u jedné z těchto kategorií.

Podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech

Pro účely osvobození podle § 4 odst. 1 písm. w) ZDP se v době 24 měsíců před prodejem testuje podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech. Překročení 5% hranice se testuje kdykoliv během  24měsíční lhůty. U akcií nabytých po 1.1.2008 je uplatněn test 24 měsíců i přesto, že může zasáhnout do období, ve kterém ještě předmětné ustanovení neplatilo.

Nabyté akcie do konce roku 2007

U akcií nabytých do konce roku 2007 se u osvobození příjmů z jejich prodeje po 1.1.2008 postupuje podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. w) ZDP ve znění účinném do dne nabytí účinnosti novely zákonem č. 261/2007 Sb. Ministerstvo financí vykládá přechodná ustanovení tak, že u příjmů z prodeje cenných papírů nabytých nově počínaje 1.1.2008 po přeměně společnosti, změně druhu, formy nebo podoby cenných papírů atp. se použije znění zákona o daních příjmů účinné od 1.1.2008. Pouze pro účely testování doby 6 měsíců či 5 let uvedené skutečnosti nezpůsobí přerušení testu.

Zdanění  - podmínky pro fyzické osoby

V případě, že fyzická osoba nedosáhne na osvobození od daně, musí být příjmy z prodeje akcií zdaněny v rámci svého daňového přiznání. Příjem jako dílčí základ daně je daněn:

  • jako příjem z podnikání podle § 7 ZDP, jestliže se jedná o prodej akcií zahrnutých do obchodního majetku fyzické osoby – podnikatele. Daňově účinná je zpravidla nabývací cena prodané akcie až do výše příjmů z jejího prodeje.
  • jako ostatní příjem podle § 10 ZDP, jestliže se jedná o prodej akcií, které nesplňují výše uvedené podmínky pro osvobození u fyzické osoby - nepodnikatele. Daňově lze uplatnit výdaje na úrovni nabývací ceny prodaných akcií, v rámci celkového úhrnu tohoto druhu příjmu lze vzájemně kompenzovat ziskové a ztrátové prodeje až do výše nabývací ceny akcie.

Rádi bychom upozornili na častou chybu v praxi, kdy zaměstnanci příležitostně obchodující s akciemi zapomínají na zdanění ostatních příjmů v případě, že úhrn příjmů, které nejsou osvobozeny, přesáhne limit 6 tis. Kč. Pokud částka ostatních příjmů přesáhne limit 6 tis. Kč, musí poplatník s příjmy ze závislé činnosti podle § 38g odst. 2 ZDP podat daňové přiznání.

Příklad 1

Pan Svoboda zdědil v červnu 2007 (ke dni smrti zůstavitele) 6 % akcií akciové společnosti AKCIE, a.s. V březnu roku 2011 tyto akcie prodal. Na tento prodej se uplatní stará právní úprava, neboť se jedná o akcie nabyté před 31.12.2007, tudíž příjem z prodeje akcií je osvobozen od daně z příjmů.

Příklad 2

V březnu 2011 pan Svoboda koupil 1 % akcií společnosti AKCIE, a.s., které nezahrnul do svého obchodního majetku. Tyto akcie prodá v říjnu 2011. Doba mezi nabytím a prodej akcií přesáhla 6 měsíců. Současně ještě musí být zkoumáno, jestli celkový přímý podíl pana Svobody na základním kapitálu nebo hlasovacích právech společnosti AKCIE, a.s., nepřesáhl 5 % za posledních 24 měsíců. Pokud by přímý podíl byl vyšší než 5 %, nebyl by příjem z prodeje akcií osvobozen.

Příklad 3

Pan Svoboda založil na jaře roku 2007 společnost s ručením omezeným, kterou v roce 2010 změnou právní formy přeměnil na akciovou společnost. V roce 2011 50 % akcií prodal a zbývající část zahrnul do svého obchodního majetku v rámci svého podnikání - fyzické osoby. V květnu 2012 zbývající část akcií ze svého obchodního majetku vyřadí a prodá.

Jelikož podíl na akciové společnosti převyšoval 5 % na základním kapitálu, týká se ho 5letý časový test pro osvobození od daně. Do něj se započítá účast v s.r.o., z něhož a.s. vznikla. Doba mezi nabytím a prodejem nepřesáhla 5 let, proto příjem z prodeje nebude osvobozen. Dále bude testován na osvobození příjmů prodej akcií v květnu 2012, i zde nebude příjem osvobozen, neboť akcie jsou zahrnuty do obchodního majetku pana Svobody. Pro osvobození by muselo uplynout 5 let od ukončení podnikání nebo vyřazení akcií z obchodního majetku.