GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 13. Února 2014

Daňová přiznání už jen elektronicky? Ne pro všechny

Sdílet článek:

Již v prvním letošním čísle našeho newsletteru jsme Vás informovali o povinnosti některých plátců DPH komunikovat s finančními úřady v oblasti DPH s účinností od 1.1.2014  výlučně elektronicky na základě nového ustanovení § 101a zákona o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“). Mimo jiné jsme Vás informovali o způsobech elektronického podání. Nyní bychom chtěli zopakovat, že většina plátců je od ledna povinna podávat elektronicky jak daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání, tak i přihlášku k registraci a oznámení o změně registračních údajů. To vše včetně souvisejících příloh. Tato povinnost se netýká identifikovaných osob.

Povinnost elektronického podání souhrnného hlášení a výpisu z evidence pro daňové účely v režimu přenesené daňové povinnosti zůstává zachována již z minulosti.

Podle Informace Generálního finančního ředitelství, která vyšla koncem v ledna, podání podle § 101a ZDPH má povinnost činit elektronicky plátce:

  1. právnická osoba,
  2. fyzická osoba, která přesáhne zákonem pro tento účel stanovený obrat 6 000 000 Kč za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců,
  3. fyzická osoba, která má zákonem stanovenou povinnost činit podání elektronicky.

Ad 1. Elektronická podání u právnické osoby (plátce)

Všichni plátci právnické osoby mají povinnost činit podání podle § 101a ZDPH od 1. 1. 2014 elektronicky bez ohledu na to, zda mají měsíční nebo čtvrtletní zdaňovací období. Stejnou povinnost mají i všechny skupiny, coby samostatné kategorie plátců registrovaných podle ZDPH.

Příklad

Tato povinnost se již týkala i daňového přiznání za zdaňovací období měsíce prosinec 2013 nebo za 4. čtvrtletí 2013. Popřípadě i za dřívější zdaňovací období, pokud do 31. 12. 2013 nebylo podáno a je podáváno po 1. 1. 2014 či se může jednat o dodatečné daňové přiznání za kterékoliv zdaňovací období před 1. 1. 2014, které je podávané po tomto datu.

Upozorňujeme, že právnická osoba má po 1. 1. 2014 povinnost v elektronické formě podávat i případnou přihlášku k registraci za plátce DPH nebo oznámení o změně registračních údajů.

Ad 2. Elektronické podání u fyzické osoby (plátce), která překročila obrat

Fyzická osoba, která přesáhne obrat 6 000 000 Kč za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců, má povinnost činit podání dle § 101a odst. 1 ZDPH elektronicky a to od zdaňovacího období následujícího po zdaňovacím období, ve kterém byl obrat překročen.

Fyzická osoba má povinnost podat přihlášku k registraci za plátce DPH a oznámení o změně registračních údajů z titulu překročení obratu 6 mil. Kč, pokud dosáhla zmíněného obratu v okamžiku jejich podání.

Kalkulace obratu

Obrat je není pro účely povinnosti elektronického podání (§ 101a ZDPH) definován speciálně, a tak se vychází ze základní definice uvedené v § 4a ZDPH. Lhůta pro počítání obratu je klouzavá, sleduje se tedy obdobně jako při počítání obratu pro účely registrace k DPH, ovšem pro účely vyhodnocení vzniku povinnosti elektronického podání se obrat poprvé sleduje za 12 měsíců před 1. 1. 2014, tj. od 1. 1. 2013 a ne za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců.

Příklad

Například pokud je obrat překročen v březnu 2014, má plátce s měsíčním zdaňovacím obdobím povinnost podávat daňová přiznání nebo dodatečná daňová přiznání, elektronicky od 1. května 2014, tzn., že daňové přiznání za duben 2014 již bude nutné podat elektronicky. Elektronicky bude muset být podáno i případné dodatečné daňové přiznání podané po 1. květnu 2014.

Pokud plátce se čtvrtletním zdaňovacím obdobími překročí obrat v prvním čtvrtletí 2014 (např. v březnu), vzniká mu povinnost činit podání elektronicky, po uplynutí 2. čtvrtletí 2014 (tj. od 1. 7. 2014).

Jestliže došlo k překročení obratu v některém zdaňovacím období v roce 2013 (např. v říjnu 2013), potom plátce s měsíčním zdaňovacím obdobím má povinnost podávat daňové přiznání elektronicky od 1. února 2014 a plátce se čtvrtletním zdaňovacím obdobím od 1. dubna 2014.

Výjimky -  elektronické podávání po přechodnou dobu

Při překročení daného obratu má plátce (fyzická osoba) po 1. 1. 2014 povinnost podávat přiznání elektronicky od výše vymezeného okamžiku po dobu minimálně 6 měsíců (tzv. stabilizační doba).

  • Je-li v tomto období opět obrat překročen, stabilizační doba 6 měsíců se počítá znovu, a to od zdaňovacího období následujícího po období, v němž byl překročen obrat.
  • Nepřekročí-li fyzická osoba po celou dobu stabilizační doby obrat 6 mil. Kč za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců, nemusí již po jejím uplynutí, činit podání elektronicky (za předpokladu, že tato povinnost nevznikla z jiného důvodu).

Ad 3. Elektronická podání u fyzické osoby (plátce), která má zákonem stanovenou povinnost činit podání elektronicky

Fyzická osoba (plátce), která má vůči správci daně podle zákona povinnost činit podání elektronicky, má poté povinnost činit elektronicky i podání podle § 101a ZDPH.

Příklad

Pokud fyzické osobě (plátci) vznikla povinnost podat souhrnné hlášení nebo výpis z evidence pro daňové účely za únor 2014 v březnu 2014, má tento plátce povinnost činit od 1. března 2014 všechna
podání podle § 101a ZDPH elektronicky, a to bez ohledu na zdaňovací období plátce.

V případě, že fyzické osobě (plátci) vznikla povinnost podat souhrnné hlášení nebo výpis z evidence pro daňové účely za prosinec 2013, tak již od 1. ledna 2014 měl tento plátce povinnost činit všechna podání podle § 101a ZDPH elektronicky, a to opět bez ohledu na zdaňovací období plátce.

V případě vašeho zájmu o konzultaci v této oblasti nás neváhejte kontaktovat.