GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Ivan Fučík | 6. Listopadu 2013

Daňová kontrola podle daňového řádu

Sdílet článek:

Máte strach z finančního úřadu, máte strach z daňové kontroly? My ne, je to naše práce.

Daňovou kontrolou pracovník správce daně zjišťuje nebo prověřuje splnění povinností daňového subjektu, prověřuje správnost daňového přiznání (podle nové terminologie tvrzení) a ověřuje další skutečnosti a okolnosti, které jsou rozhodné pro správné stanovení daně.

Průběh daňové kontroly

Daňová kontrola se provádí u daňového subjektu nebo na místě, kde je to vzhledem k účelu kontroly nejvhodnější. Daňová kontrola obvykle probíhá u daňového subjektu, tedy v jeho sídle či místě podnikání. Pouze tehdy, pokud podnikatel v těchto místech vhodné prostory nemá, je možno po předchozí domluvě provést daňovou kontrolu na pracovišti správce daně. Tedy tak, že daňový subjekt odnese všechny potřebné doklady pracovníkům provádějící kontrolu do jejich kanceláře. Velmi nevhodné je nechat provádět daňovou kontrolu u sebe doma. Pokud je ovšem Vaše sídlo podnikání a místo bydliště shodné, pak má správce daně právo provádět kontrolu i u Vás doma.

Rozsah daňové kontroly

Správce daně předmět daňové kontroly prověřuje ve vymezeném rozsahu. Rozsah daňové kontroly lze v jejím průběhu rozšířit nebo zúžit. Rozsah daňové kontroly, tak jak je stanoven správcem daně, je podstatný z důvodu možnosti opakování daňové kontroly. Opakovat daňovou kontrolu je možné jen podle zákonem stanovených téměř dle našich zkušeností nepříliš obvyklých podmínek. Ohlídejte si proto vždy jak je rozsah kontroly v protokolu o zahájení kontroly definován.

Práva a povinnosti v průběhu daňové kontroly

Daňový subjekt má v průběhu daňové kontroly nejenom vůči pracovníkům správce daně povinnosti, ale i práva. Dle našeho názoru právě slabé či vůbec žádné využívání svých práv v průběhu daňové kontroly bývá nejčastější příčinou následných doměrků.

Mezi ta nejdůležitější práva daňových subjektů v průběhu daňové kontroly patří:

 1. právo být přítomen každému jednání správce daně se zaměstnanci
 2. předkládat v průběhu daňové kontroly důkazní prostředky a navrhovat svědky
 3. vyvracet pochybnosti správce daně
 4. podávat námitky proti postupu pracovníků správce daně
 5. klást svědkům otázky
 6. seznámit se s výsledky kontroly a s hodnocení požitých důkazních prostředků
 7. vyjádřit se před ukončením kontroly ke kontrolnímu zjištění a navrhnout jeho doplnění

Společně s právy existují také povinnosti, které má kontrolovaný daňový subjekt vůči správci daně. Mezi ty hlavní patří:

 1. poskytnout nutnou součinnost správci daně při provádění daňové kontroly
 2. předložit pouze ty důkazní prostředky, které prokazují tvrzení daňového subjektu
 3. zapůjčit správcem daně vyžádané doklady a jiné nezbytné věci
 4. poskytnout nezbytné informace o organizační struktuře, pracovní náplni jednotlivých útvarů, oprávněních jednotlivých zaměstnanců nebo jiných osob zajišťujících Vaši činnost
 5. Povinnost podat správci daně vysvětlení nutné k prověření skutečností rozhodných pro stanovení daně.

Závěr daňové kontroly

Daňová kontrola končí podpisem zprávy o daňové kontrole. Podpisem zprávy daňový subjekt všechna výše uvedená práva ztrácí. Proto je vždy vhodné vyžádat si po předložení zprávy o kontrole dostatečnou lhůtu na její prostudování!

Pokud správce daně dojde v průběhu daňové kontroly k názoru, že existují důvody pro doměření daně, následuje vydání dodatečného platebního výměru. Proti němu je možno se bránit podáním odvoláním, po jehož podání začíná běžet odvolací řízení.

Přijďte, pomůžeme Vám ochránit Vaše práva.