GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 28. Ledna 2013

Daň z nemovitostí v roce 2013

Sdílet článek:

S blížícím se termínem pro podání daňového přiznání k dani z nemovitostí na zdaňovací období roku 2013 jsme rozhodli informovat vás o novinkách v dani z nemovitostí.

Před rokem jsme Vás informovali o novele, která s účinností od ledna 2012 rozšířila předmět daně z pozemků o zpevněné plochy pozemků (tzv. plošné stavby). Na této skutečnosti se nic nezměnilo, a tak odkladné a manipulační plochy podléhají od roku 2012 sazbě daně 5 Kč / m2, namísto původně často uplatňované sazby 0,2 Kč / m2.

Další novela zákona o dani z nemovitostí nabyla účinnosti 1. dubna 2012. Vzhledem k tomu, že pro výši daně z nemovitostí je rozhodný stav k 1. lednu daného zdaňovacího období, ovlivní tato novela poplatníky poprvé právě v tomto roce.  Zákon č. 375/2011 Sb., jež zákon o dani z nemovitostí novelizuje, nepřináší žádné zásadní změny, pouze rozšiřuje osvobození od daně z pozemků a ze staveb. Nově jsou tak osvobozeny pozemky (tvořících jeden funkční celek se stavbou) a stavby, jež slouží k poskytování péče o děti do 3 let věku na základě živnostenského oprávnění, případně ty z pozemků a staveb, jež slouží zdravotnickým zařízením, které jsou uvedeny v rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotnických služeb.

V souvislosti s reorganizací státní správy, která zásadně změnila strukturu finančních úřadů a s tím související místní příslušnost k dani z nemovitostí, byl zákon o dani z nemovitostí novelizován, aby v souvislosti s touto změnou nemuseli všichni poplatníci, u kterých nedošlo oproti předchozímu zdaňovacímu období ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně. Samotná změna místní příslušnosti tak nově nezakládá povinnost podat znovu daňové přiznání a poplatníci, kteří během roku 2012 nepořídili, nebo neprodali nemovitosti, tak mohou čekat na platební výměr a povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitostí se jich netýká.

Poslední změnu, která však nezakládá povinnost podat nové daňové přiznání, je změna základních sazeb daně z pozemků a daně ze staveb. Vzhledem k tomu, že v roce 2012 byly zveřejněny výsledky sčítání lidu, které probíhalo v roce 2011, jsou tyto aktuální údaje relevantní pro stanovení sazeb daně z pozemků a ze staveb za zdaňovací období 2013, jelikož z výsledků sčítání lidu se vychází při stanovování koeficientů přiřazeným jednotlivým obcím.

Více novinek v oblasti daně z nemovitostí rok 2013 nepřináší.

Pro názornost doplňme kalkulaci daně z nemovitostí za rok 2013 příkladem

Pan Novák si v roce 2012 pořídil nový byt v rezidenčním projektu, novostavbě, na Praze 9. Byt je velikosti 3+kk o výměře 73 m2. Do plochy bytu není zahrnuta terasa o výměře 20 m2. K bytu náleží garážové stání ve společných garážích, zanedbatelný poměr na pozemcích, pod stavbou a v její bezprostřední blízkosti a sklep o výměře 5 m2, který je dle prohlášení vlastníka příslušenstvím bytu.

Řešení

Protože pan Novák pořídil byt v roce 2012, stal se tak v rozhodný den 1. 1. 2013 poplatníkem daně z nemovitosti, neboť byt je evidován a pozemek veden v katastru nemovitostí. Základem daně je výměra bytu, dle výkladů vypočítaná jako plocha všech místností včetně těch, které jsou příslušenstvím bytu, proto se do podlahové plochy počítá ještě plocha sklepa. Do kalkulace se nebude zahrnovat parkovací stání ve společné garáži a terasa, protože nesplňují definici podlahové plochy (nejde o místnosti). Protože podíl na společných pozemcích je zanedbatelný, nebudeme je pro zjednodušení uvažovat. Daň z nemovitostí bude následně vypadat takto:

Podlahová plocha bytu (do kalkulace se nezapočítávají plochy teras a garážových stání)

73 m2 + 5 m2

Upravená podlahová plocha bytu (podlahová plocha x 1,2; koeficient je používán jako náhrada za podíl na společných částech domu

97 m2

základní sazba daně pro m2 podlahové plochy bytu

2 Kč / m2

Koeficient velikosti obce (pro Prahu je na rok 2013 stanoven na 5,0)

5,0

Výsledná sazba daně (základní sazba x koeficient velikosti obce)

10 Kč / m2 

Daň ze staveb (upravená podlahová plocha x výsledná sazba daně)

970 Kč

V případě dotazů ke zdanění bytů, nebytových prostor nebo staveb jsme Vám k dispozici.