GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 21. Dubna 2017

Co se účtuje do Výkazu zisku a ztráty dle Vyhlášky a ČÚS

Sdílet článek:

Jak již název článku napovídá, dnes se budeme zabývat otázkou, co se vlastně do přehledu vztahující se k nákladům a výnosům dle vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a Českých účetních standardů, účtuje.

Účetní jednotky vykazují různé druhy nákladů a výnosů, které dle jejich povahy a okamžiku vzniku účtují v souladu s vyhláškou a Českými účetními standardy. Může se jednat o běžné náklady a výnosy, které se vykazují v souvislosti s hlavní podnikatelskou činností, ale také se může jednat o situace, kdy účetní jednotce vzniknou náklady a výnosy, které jsou ojedinělého charakteru (např. pojistná událost, přijetí/poskytnutí daru, atd.).

Základní postupy účtování nákladů a výnosů jsou popsány v Českém účetním standardu (dále jen ČÚS) č. 019 – Náklady a výnosy, kde jsou specifikovány jednotlivé nákladové a výnosové skupiny, zásady jejich účtování a specifické operace s nimi. V rámci Vyhlášky jsou počínaje § 20 uvedena obsahová vymezení některých položek výkazu zisku a ztráty.

Zásady účtování nákladů a výnosů

Zásady účtování nákladů a výnosů jsou stanovené tak, aby jednotlivá účetní období byla mezi sebou srovnatelná a současně, aby účetní jednotka byla schopná na základě zaúčtovaných nákladů a výnosů stanovit základ daně z příjmu.

Jedním z hlavních pravidel v rámci vedení účetnictví je účtování nákladů a výnosů zásadně do toho účetního období, s nímž věcně a časově souvisejí. Z této zásady vyplývá, že pokud se náklady vztahují k budoucím účetním obdobím, je nutné takové náklady časově rozlišit a to prostřednictvím účtu nákladů příštích období (v praxi se používá převážně účet skupiny 38 – účet 381). Stejně tak je tomu i u výnosů, které se týkají budoucích účetních období. Tyto výnosy je nutné časově rozlišit prostřednictvím účtu výnosů příštích období (v praxi se používá převážně účet skupiny 38 – účet 384).

Další zásadou, na kterou je nutné pamatovat je situace, kdy účetní jednotka obdrží náhrady vynaložených nákladů minulých účetních období. V takovém případě se dané náhrady zaúčtují jako výnosy běžného účetního období.

Náklady a výnosy, které jsou v nevýznamné výši nebo se pravidelně opakují, není nutné časově rozlišovat v případě, že účetní jednotka má tento postup zakotven v interní směrnici jako součást postupů pro účtování o časovém rozlišení nákladů a výnosů, zároveň tento postup je dodržován v rámci jednotlivých účetních období a je prokazatelné, že tato praxe nemá za cíl zkreslování hospodářského výsledku jednotlivých účetních období.

Náklady

Náklady dle ČÚS č. 019 se účtují na účty v rámci účtové třídy 5 a dále se člení dle povahy nákladů do jednotlivých nákladových skupin následovně: 50 - Spotřebované nákupy, 51 – Služby, 52 – Osobní náklady, 53 - Daně a poplatky, 54 - Jiné provozní náklady, 55- Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní oblasti, 56 - Finanční náklady, 57 - Rezervy a opravné položky ve finanční oblasti, 58 - Změna stavu zásob vlastní činností a aktivace, 59 - Daně z příjmů, převodové účty a rezervy na daň z příjmů.

Výnosy

Výnosy dle daného standardu účtujeme na účty v rámci účtové třídy 6 a dále obdobně jako je tomu u nákladů je členíme dle povahy do jednotlivých výnosových skupin následovně: 60 – Tržby za vlastní výkony a zboží, 64 – Jiné provozní výnosy, 66 - Finanční výnosy, 69 - Převodové účty.

Z předchozích odstavců je zřejmé, že povaha nákladů je rozmanitějšího charakteru a je potřeba je členit do více skupin než výnosy.

Specifické operace s náklady a výnosy

Níže budou uvedeny některé specifické případy, které mohou v rámci obchodní činnosti společnosti nastat a které je nutné správně zachytit do účetnictví účetní jednotky.

  • Opravné daňové doklady k evidovaným nákladům/výnosům - úpravy výše nákladů/výnosů běžného účetního období na základě obdržených/vystavených opravných daňových dokladů je nutné zachytit do toho účetního období, kde byly zachyceny původní související náklady/výnosy, tzn. do období, se kterým věcně a časově souvisejí. Opravné daňové doklady se mohou vztahovat např. k poskytování slev, bonusů, skont atd. Účetní jednotka tedy musí správně každý takový případ samostatně vyhodnotit a zaevidovat daný opravný daňový doklad do správného účetního období. V případě, že jsou tyto slevy, bonusy, skonta apod. (jak dodavatelské, tak odběratelské) zakotveny ve smlouvě a kalkulovány zpětně v následujícím účetním období, je nutné tato plnění zohlednit v rámci sestavení účetní závěrky v nákladech či výnosech běžného období pomocí účtů skupiny 38-Přechodné účty aktiv a pasiv – v praxi se zejména používají účty 388/389 – dohadné účty aktivní/pasivní a to v případě, že účetní jednotka nemá k datu sestavení účetní závěrky k dispozici finální opravný daňový doklad nebo prostřednictvím účtů 385/383 – příjmy/výdaje příštích období a to v případě, že k datu sestavení účetní závěrky účetní jednotka již eviduje daný opravný daňový doklad.
  • V praxi se setkáváme také s případy, kdy účetní jednotka zjistí v běžném účetním období opomenuté náklady/výnosy vztahující se k předchozímu účetnímu období. V případě, že náklady/výnosy představují významnou hodnotu, účetní jednotka nemůže tyto náklady/výnosy zaevidovat do nákladů/výnosů běžného období, ale je nutné tuto skutečnost zanést do účetnictví prostřednictvím rozvahového účtu 42x - Jiný výsledek hospodaření minulých let. Současně je nutné, aby účetní jednotka nezapomněla, že je nutné v této souvislosti mimo jiné podat dodatečné daňové přiznání k dani z příjmů a vyhodnotit také další související účetní a daňové dopady (např. dopad na odloženou daň, další jednotlivé daňové povinnosti – např. daň z přidané hodnoty, daň silniční, daň z nemovitých věcí, dále také dopady na minulá účetní období v rámci sestavení státních výkazů za běžné účetní období atd.).

Novinky v roce 2016

V roce 2016 proběhla v souvislostí s novelou zákona o účetnictví a související vyhlášky zásadní změna v účtování nákladů a výnosů a to v oblasti účtování o změně stavu zásob vlastní činností a aktivace. Do 31.12.2015 se o změně stavu zásob vlastní činnosti a aktivaci účtovalo pomocí výnosových účtů skupiny 61- Změny stavu zásob vlastní činnosti a skupiny 62 – Aktivace. Od 1.1.2016 byly tyto skupiny účtů zrušeny a nově se o změně stavu zásob vlastní činnosti a aktivaci účtuje pomocí skupiny 58- Změna stavu zásob vlastní činností a aktivace. Tyto účty obdobně jako původní účty skupiny 61 a 62 mohou mít jak aktivní, tak pasivní zůstatek.

Novela zákona o účetnictví přinesla také změnu struktury Výkazu zisku a ztráty. Při sestavování výkazu zisku a ztráty za rok 2016 bude nutné údaje za minulé účetní období upravit na nově požadovaný formát daného výkazu z důvodu zachování meziroční srovnatelnosti daných údajů.

O změnách ve vykazování nákladů a výnosů ve výkazu zisku a ztráty Vás budeme blížeji informovat v jednom z dalších článků tohoto seriálu.

 

Autor: Karolina Vernerová