GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 20. Května 2010

Cestovní náhrady v roce 2010

Sdílet článek:

V dnešním čísle časopisu Finanční management se budeme krátce zabývat změnami, které nastaly v rámci cestovních náhrad v roce 2010.

Jednotlivé náhrady cestovních výdajů jsou stanoveny v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a také v souvisejících Vyhláškách vyhlášených Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem financí.

Cílem tohoto článku je podat stručný přehled změn mezi rokem 2009 a 2010.

V rámci náhrad v podobě stravného (diet) při tuzemských pracovních cestách byla pro rok 2010 navýšena jednotlivá pásma o 1 – 2 Kč. Tyto náhrady jsou stanoveny Vyhláškou č. 462/2009 Sb. V zákoníku práce je tato oblast upravena v § 163.

Rok

Délka pracovní cesty v hodinách

5-12 hodin

12-18 hodin

více než 18 hodin

2009*

60 – 72 Kč

92 – 110 Kč

144 – 172 Kč

2010

61 – 73 Kč

93 – 112 Kč

146 – 174 Kč

*náhrady roku 2009 byly stanoveny Vyhláškou č. 451/2009 Sb.

V rámci náhrad v podobě stravného (diet) při zahraničních pracovních cestách nedošlo oproti roku 2009 k výrazným změnám u nejčastěji používaných základních sazeb. Seznam jednotlivých náhrad je uveden ve Vyhlášce Ministerstva financí č. 459/2009 Sb. V zákoníku práce je tato oblast upravena v § 170 a 176.

Ke změnám došlo u mimoevropských států např. u Kuvajtu, Iráku, Guatemaly, Spojených arabských emirátů apod.

Chtěli bychom upozornit, že při určování výše stravného v rámci zahraniční pracovní cesty se počátek a konec cesty stanovuje dle doby překročení českých státních hranic či podle času odletu/příletu letadla.

Pro informaci uvádíme přehled základních sazeb při zahraničních pracovních cestách k našim „sousedům“.

Název státu

Měna

Výše základní sazby

Polsko

EUR

35

Německo

EUR

45

Slovensko

EUR

30

Rakousko

EUR

45

V souvislosti s výše uvedeným (výše stravného při tuzemských i zahraničních pracovních cestách) upozorňujeme na skutečnost, že tyto sazby jsou základního charakteru. Při určování skutečné výše je potřeba zohlednit další skutečnosti např. zda bylo poskytnuto jídlo (typu snídaně, oběd, večeře) v průběhu pracovní cesty; zda společnost poskytuje kapesné a další skutečnosti.

V rámci náhrad za používání silničních motorových vozidel nedošlo u jednostopých vozidel i osobních vozidel oproti roku 2009 k žádné změně. Vyhláška č. 462/2009 Sb. stanovuje sazbu u jednostopých vozidel a tříkolek ve výši 1,10 Kč a u osobních silničních motorových vozidel ve výši 3,90 Kč.

Na konec uvádíme přehled průměrných cen pohonných hmot (pro zaměstnance i podnikatele).

Typ pohonných hmot

Výše průměrné ceny v Kč (2009)**

Výše průměrné ceny v Kč (2010)*

Benzín automobilový 91 oktanů

26,30

28,50

Benzín automobilový 95 oktanů

26,80

28,70

Benzín automobilový 98 oktanů

29,00

30,70

Motorová nafta

28,50

27,20

  *ceny stanoveny dle Vyhlášky č. 462/2009 Sb.

**ceny stanoveny dle Vyhlášky č. 451/2009 Sb.

U tohoto přehledu bychom chtěli upozornit na skutečnost, že při výpočtu náhrad za spotřebované pohonné hmoty v rámci pracovní cesty se vychází z ceny pohonné hmoty prokázané zaměstnancem. Pokud zaměstnanec neprokáže výši ceny použitého paliva, použije se při výpočtu náhrady za spotřebu pohonných hmot cena dle výše uvedené tabulky.

Při určování jednotlivých náhrad v rámci pracovních cest je nutné se řídit příslušnými právními předpisy (zákony, vyhlášky). Zároveň je nutné sledovat vnitřní směrnice společnosti, které mohou stanovovat odlišnou možnost přiznávání náhrad v rámci diet při tuzemských i zahraničních pracovních cestách.

Tento článek si nedává za cíl být návodem pro správné určení a vypočtení výše příslušné náhrady, podává pouze základní přehled cestovních náhrad a změny, ke kterým došlo mezi rokem 2010 a 2009.