GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 11. Února 2019

BREXITový zákon

Sdílet článek:

Dne 29. března 2019 uplynou dva roky od okamžiku, kdy Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „Spojené království“) v návaznosti na výsledek referenda oznámilo svůj záměr vystoupit z Evropské unie (dále jen „EU“). Na základě jednostranného rozhodnutí britského národa o vystoupení z EU došlo v březnu 2017 k aktivaci článku 50 Smlouvy o Evropské unii a unie tak poprvé v historii čelí situaci, kdy dochází k rozvázání vztahu s doposud významným členským státem. V souladu s čl. 50 Smlouvy o Evropské unie začala státům plynout dvouletá lhůta pro nalezení dohody o podmínkách odchodu Spojeného království a vypořádání vzájemných vztahů. Jejím uplynutím se 30. března 2019, 0:00 hodin (SEČ), stane Spojené království tzv. třetí zemí a veškeré primární a sekundární právo EU už pro ni nebude nedále platit.

Součástí navržené dohody o vystoupení Spojeného království, schválené na mimořádné Evropské radě v listopadu 2018, je sjednání tzv. přechodného období (od března 2019 do 31. prosince 2020), během kterého by Spojené království už mělo mít postavení tzv. třetí země, ale současně si zachovat status člena jednotného trhu a celní unie. Ačkoli by Spojené království bylo nadále vázané evropskými pravidly a povinnostmi vyplývajícími z mezinárodních dohod uzavřených unií, britští zástupci by byli už bez hlasovacího práva.

S ohledem na dosavadní vývoj, kdy je vysoce reálný odchod Spojeného království bez patřičné dohody (tzv. neřízený brexit či hard brexit), pověřil Výbor pro EU Ministerstvo vnitra přípravou tzv. brexitového zákona. Hlavním cílem této dočasné právní úpravy je přijetí opatření, jejichž prostřednictvím Česká republika (dále jen „ČR“) minimalizuje alespoň některé bezprostředně hrozící negativní dopady, k nimž bez přijetí dohody dojde. Absence speciální právní úpravy přechodného režimu by v opačném případě ohrozila zhruba 5 tisíc Britů působících na českém pracovním trhu, kteří by ze dne na den byli automaticky posuzovaní jako občané třetí země a ztratili by oprávnění profitovat z výrazně privilegovaných podmínek garantovaných občanům EU. Předpokládá se, že obdobný postoj by na druhé straně bez dalších dohod zaujalo i Spojené království a recipročně by zpřísnilo podmínky pro zhruba 40 tisíc českých občanů pobývajících k rozhodnému datu 30. března 2019 ve Spojeném království. Ve snaze vyhnout se této situaci, přijala ČR přechodnou právní úpravu, která řeší otázky spojené s pobytem občanů Spojeného království v ČR, jejich přístupem na trh práce, veřejným zdravotním pojištěním, existujícím penzijním pojištěním a stavebním spořením, jakož i status studentů a akademických pracovníků, otázku přímých daní či uznávání kvalifikace. Podstatné je zmínit, že tento zákon (v případě jeho schválení) nabude účinnosti pouze v případě, že nedojde k dohodě mezi EU a Spojeným královstvím, případně pouze na období, než bude dohoda schválena.

Za účelem zajištění právní jistoty umožňuje „brexitový zákon“ občanům Spojeného království a jejich rodinným příslušníkům vykonávat svou práci na základě pracovněprávní smlouvy uzavřené přede dnem nabytí účinnosti přechodné právní úpravy bez pracovního povolení, zaměstnanecké karty nebo modré karty, a to legálně až do konce roku 2020. V rámci přechodného období budou mít tito občané dostatečný časový prostor pro vyřízení potřebných oprávnění k výkonu práce na území ČR, které jsou od cizinců z tzv. třetích zemí standardně vyžadované.

Na dobu pojištění, zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti ve Spojeném království se bude pro účely splnění podmínky pro vznik nároku na podporu v nezaměstnanosti nahlížet jako na dobu sociálního pojištění získanou podle vnitrostátních právních předpisů.

Zachován by taky měl zůstat nárok občana Spojeného království nebo jeho rodinného příslušníka na výplatu rodičovského příspěvku, přídavku na dítě nebo příspěvku na péči vzniklý přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, tj. 30. březnem 2019.

Co se týče daňových povinností, v průběhu zdaňovacího období, do kterého spadá den, kdy Spojené království opustí EU, bude na poplatníka daně z příjmů, který je daňovým rezidentem Spojeného království, nahlíženo jako na daňového rezidenta členského státu EU. Poplatník tak bude mít nadále možnost uplatnit si při splnění podmínek nárok na nezdanitelnou část základu daně a slevy na dani. Odlišný přístup bude aplikován v případě daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně, kde se se Spojeným královstvím bude zacházet jako se třetí zemí již ode dne jeho vystoupení z EU.

Pro účely daňových povinností daňového nerezidenta Spojeného království bude do zdaňovacího období, ve kterém tento zákon pozbyl platnosti, nahlíženo na Spojené království jako na členský stát EU.

Účelem těchto přechodných ustanovení je nastavit vzájemné vztahy takovým způsobem, aby se co nejvíce přiblížily současné podobě volného pohybu osob a zabezpečil se plynulý přechod do režimu pro státní příslušníky třetích zemí. Vzájemné vztahy mezi ČR a Spojeným královstvím se budou řídit touto speciální právní úpravou až do dne vstupu dohody o podmínkách vystoupení Spojeného království z EU v platnost, nejpozději však uplynutím dne 31. prosince 2020.

Návrh zákona byl Poslaneckou sněmovnou schválen v prvním čtení dne 23. ledna 2019. Senát by jej měl projednat na své schůzi od 27. února 2019.

Autorky: Šárka Veselá, Soňa Hanigovská