GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 16. Listopadu 2010

Bonusy a skonta

Sdílet článek:

Slevy jsou poskytovány z různých důvodů. Slevy se u nákupů objevují poměrně často. Cena je velmi důležitou veličinou marketingové strategie. Pokud nejde o reklamaci, jde většinou o bonus nebo skonto. Bonusy i skonta jsou v praxi využívané dodavateli hlavně jako zvýhodnění stálých odběratelů.

Bonus

Je-li sleva poskytnuta dodavatelem při splnění podmínky odběru určitého množství, hovoříme o bonusu. Bonus může být poskytnut na základě smlouvy nebo na základě vnitřní ceníkové nebo obchodní politiky.

V případě, že je bonus poskytnut okamžitě při dodávce určitého množství zboží, je nutné ho u odběratele považovat za slevu poskytnutou k jednotlivým položkám faktury a rozpustit ji do jejich ocenění. Když dodavatel poskytne odběrateli okamžitou slevu ve formě naturálního plnění, odrazí se tato skutečnost na ocenění zboží. Nejedná se o snížení ceny, ale o poskytnutí zboží bez úplaty.

Bonus, ale může být po odebrání určitého množství zboží poskytnut též dodatečně. O původních dodávkách se účtovalo do provozní části výsledovky, a právě proto by se mělo o slevě také účtovat právě do této části (648 – ostatní provozní výnosy). Vzhledem k tomu, že bonusy nejsou vázáné na konkrétní zdanitelná plnění, ale pouze na celkovou hodnotu odebraného množství, není bonus zdanitelným plněním ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty a nedochází tedy k vystavení daňových dobropisů.

Při účtování bonusů je nutné se zabývat smluvními podmínkami, které se uzavřely. V případě, že je bonus vázán na překročení určitého množství, musíme sledovat, kdy bylo toto množství překročeno. V tom období, kdy byl objem zboží překročen (došlo k naplnění podmínek), je nutné o něm účtovat. Když po uzavření smlouvy nedojde v témž období k naplnění podmínek, nelze použít ani dohadnou položku ani časové rozlišení. Dohadnou položku nelze použít, protože ta je používána v případě, že je uskutečněno plnění, ale není známa cena. Při bonuse je cena většinou známá ze smlouvy, ale k plnění ještě nedošlo. Co se týče časového rozlišení, to lze použít pouze tehdy, kdy je znám moment splnění a je známa částka i předmět plnění. Dodavatel by měl počítat se svým závazkem a vytvořit patřičnou rezervu, která vyjadřuje, že v budoucnu bude mít náklady vyplývající ze smluv.

Co se týká dani z přidané hodnoty, je nutné rozlišovat dva potencionální případy, které mohou nastat:

  • poskytnutí bonusu přímo při uskutečnění dodávky- když je sleva peněžní, jde o slevu ceny a tento bonus vstoupí do základu daně. Je to v podstatě sleva k jednotlivým položkám zboží a tudíž snížíme pořizovací cenu zboží. Pokud by byl bonus poskytnut v naturální formě, tj. poskytnutím zboží bez úhrady, na daňovém dokladu bude nulová cena zboží, ale základem daně bude cena obvyklá.
  • dodatečné poskytnutí bonusu např. po překročení určitého množství dodávky- v případě, kdy je bonus poskytnut v penězích, není bonus předmětem daně.

Skonto

Tato situace nastane, když je zboží zaplaceno dřív než je termín splatnosti faktury důsledkem čehož dodavatel poskytne slevu.  Výše skonta je zpravidla stanovena procentem z ceny. Skonto je způsob, jak podpořit včasnou úhradu od odběratele.  Můžou nastat následující situace:

  • jedna situace může nastat např. při promptním placení. Odběratel účtuje o zboží se sníženou pořizovací cenou. V případě, že bylo zboží již předáno do spotřeby, bude o tuto slevu na ceně snížen příslušný nákladový účet. V praxi se používá způsob přepočtu slevy na jednotlivé položky. Někdy však může jít i o několik desítek druhů zboží právě z toho důvodu je správnější a jednodušší posuzovat skonto jako odměnu za hotovostní úhradu (648 – ostatní provozní výnosy) než jako slevu ke zboží.
  • nebo naopak je fakturovaná plná cena, na kterou je slíbeno až dodatečné finanční zvýhodnění díky zaplacení před lhůtou splatnosti. Nedochází k úpravě DPH ani k vystavení daňového dobropisu.

Časové rozlišení se tady váže na podmínku provedení platby, tudíž může být o výnosu ze skonta účtováno až po zaplacení za zboží. Stejně jako u bonusů může dodavatel využít ustanovení § 25 odst. 2 zákona o účetnictví a účtovat o rezervě, o možné ztrátě, která je dodavateli známa v okamžiku sestavení účetní závěrky.

Na závěr bychom ještě jednou rádi zdůraznili, že je třeba se zamyslet, zda  je bonus poskytován okamžitě nebo dodatečně, nebo zda se jedná o skonto při vystavení faktury nebo o dodatečné finanční zvýhodnění. A zároveň bychom Vás rádi upozornili, že v současnosti probíhá diskuze týkající se § 42 odstavce 1 návrhunovely zákona o DPH, (účinnost novely má nastatod roku 2011) týkající se vystavování daňových dobropisů k obratovým bonusům.