GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Veronika Odrobinová | Jiří Mačát | 30. Března 2021

Blíží se účinnost zákona o evidenci skutečných majitelů, jste připraveni?

Sdílet článek:

1. června 2021 vstoupí v účinnost nový zákon o evidenci skutečných majitelů[1] (dále jen „ZESM“). Na co je třeba si dát pozor?

Změna definice skutečného majitele

Definice skutečného majitele, která byla dříve upravena v AML zákoně[2], je nahrazena o něco podrobnější definicí v ZESM.

Obecně je tak nově skutečným majitelem každá fyzická osoba, která je

 1. koncovým příjemcem nebo
 2. osobou s koncovým vlivem.

Ve většině případů bude okruh skutečných majitelů stejný jako dle AML zákona, ale není tomu tak vždy. K určení odlišné osoby, jako skutečného majitele, dojde například v případě, kdy nelze skutečného majitele určit dle základních kritérií a bude jím tak člen statutárního orgánu nebo vrcholného vedení (nebo jeho zástupce v případě právnické osoby). Dle AML zákona je v takovém případě skutečným majitelem člen statutárního orgánu, resp. jeho zástupce přímo té dané obchodní korporace. V případě ZESM bude skutečným majitelem navíc ještě i člen vrcholného vedení (zpravidla člen statutárního orgánu) obchodní korporace, která je osobou s koncovým vlivem, tedy na vrcholu pomyslné struktury vztahů. Proto je nutné ověřit, zda dle nové definice nedošlo ke změně v okruhu osob, které jsou skutečnými majiteli.

Rozšíření okruhu zapisovaných údajů o skutečném majiteli

Rozsah údajů zapisovaných do evidence skutečných majitelů se nově rozšiřuje a bude je tak třeba doplnit o popis struktury vztahů, existuje-li, včetně jmen, obchodních firem a identifikačních čísel osob, které v ní vystupují, a dále o údaj o dni, od a do kterého je fyzická osoba skutečným majitelem.

Automatický průpis

V případě obchodních korporací, u kterých je vlastnická struktura jednoznačná z údajů zapsaných v obchodním rejstříku (typicky společnosti s jediným společníkem nebo jediným akcionářem), dojde k průpisu skutečných majitelů do evidence automaticky.

Co když skutečného majitele nezapíšu?

V případě, že není skutečný majitel obchodní korporace zapsán v evidenci skutečných majitelů, nesmí:

 • tato obchodní korporace vyplatit podíl na zisku skutečnému majiteli ani právnické osobě nebo svěřenskému fondu, jejichž je tento také skutečným majitelem.
 • jiná obchodní korporace vyplatit této obchodní korporaci podíl na zisku, přičemž právo na podíl na zisku nebo na jiných vlastních zdrojích, který takto nebyl vyplacen do konce účetního období, ve kterém bylo rozhodnuto o jeho výplatě, zaniká.
 • skutečný majitel při rozhodování nejvyššího orgánu této obchodní korporace vykonávat hlasovací práva nebo rozhodovat jako jediný společník on, ani právnická osoba, jejíž je rovněž skutečným majitelem.

Hlasovací práva v obchodní korporaci nesmí při rozhodování nejvyššího orgánu vykonávat nebo jako její jediný společník rozhodovat také právnická osoba, jež nemá v evidenci skutečných majitelů zapsaného žádného skutečného majitele.

Hrozí vysoká pokuta

Za přestupky dle ZESM lze uložit pokuty až do výše 500 000,- Kč.

Osoba povinná k zápisu do evidence skutečných majitelů (dále jen „evidující osoba“) se může dopustit přestupku v případě, že

 • nezajistí zápis žádného údaje do evidence skutečných majitelů, nebo
 • nezajistí, ani do 15 dnů od právní moci rozhodnutí o nesrovnalosti, aby byly do evidence skutečných majitelů zapsány nové údaje[3].

Skutečný majitel se může dopustit přestupku tím, že evidující osobě neposkytne potřebnou součinnost k plnění jejích povinností dle ZESM.

Do kdy musím zajistit řádný zápis?

Evidující osoby, které nejsou obchodními korporacemi, a

 • doposud nezajistily zápis do příslušné evidence, tak musí učinit nejpozději do prosince 2021;
 • zápis již zajistily podle předchozí právní úpravy, musí do června 2022 zajistit, aby zápis odpovídal požadavkům ZESM.

Evidující osoby, které jsou obchodními korporacemi, a které

 • zápis již provedly v zákonné lhůtě dle AML zákona, musí do prosince 2021 zajistit, aby zapsané údaje odpovídaly požadavkům ZESM;
 • dosud žádný zápis do příslušné evidence neprovedly nebo ho neprovedly v zákonné lhůtě, ačkoliv k tomu byla povinny, musí tak učinit bez zbytečného odkladu po účinnosti ZESM, tedy června 2021.

Pokud si nejste jisti, jak dle nového zákona o evidenci skutečných majitelů postupovat, kontaktujte nás a my vás rádi celým procesem provedeme.

 

[1] Zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů

[2] Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

[3] O nesrovnalosti rozhoduje soud na základě oznámení (např. orgánu veřejné moci) nebo i z vlastního podnětu