GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 26. Července 2018

Akciové plány a mezinárodní výměna informací

Sdílet článek:

Obdrželi jste akcie (zdarma nebo se slevou) v rámci zaměstnaneckého akciového nebo opčního plánu?  S tímto benefitem se setkávají zejména zaměstnanci působící v českých pobočkách zahraničních společností, kteří se mohou účastnit na plánech zahraničních firem, jejichž akcie bývají zpravidla obchodované na burzách např. v USA nebo Německu. Pokud související benefit nebyl zohledněn v rámci měsíční mzdy u Vašeho českého zaměstnavatele, máte (měli jste) s největší pravděpodobností povinnost podat daňové přiznání a daný příjem jeho prostřednictvím zdanit.

V posledních měsících jsme se setkali s několika případy, kdy správce daně v rámci své vyhledávací činnosti obdržel o těchto příjmech informaci a požaduje po poplatnících podání dodatečných daňových přiznání, případně prokázání, že byl související příjem řádně zdaněn. V některých situacích se dokonce jednalo o příjmy za období jinak prekludovaná. Jelikož ale finanční úřad informace obdržel v rámci mezinárodního dožádání, během kterého se lhůta pro stanovení daně od roku 2014 staví, může být dané zdaňovací období stále otevřeno. Níže přikládáme krátké shrnutí ke lhůtám pro „doměření“ daně.

Pravomoc správce daně stanovit výši daně za příslušné zdaňovací období zaniká uplynutím lhůty tří let. Počátek běhu této lhůty se shoduje s okamžikem, kdy lze daň poprvé stanovit, tj. dnem, kdy uplynula lhůta k podání daňového přiznání nebo v němž se stala daň splatnou. Lhůta pro stanovení daně má prekluzivní charakter, na jehož délku mají vliv zákonem stanovené případy. Daňový řád stanovuje taxativní výčet úkonů ze strany správce daně nebo daňového subjektu, které přerušují nebo prodlužují běh tříleté lhůty.

K prodloužení lhůty dochází mimo jiné i v případě, kdy správce daně před uplynutím lhůty zahájí daňovou kontrolu. Dnem, kdy byl tento úkon učiněn, začíná běžet nová tříletá lhůta. Ta může být navíc v jejím průběhu ze zákonem vymezených důvodů přerušena, a to například během dožádaní informací správcem daně na základě mezinárodní spolupráce při správě daní. Běh lhůty se následně obnovuje dnem doručení odpovědi na zaslanou žádost nebo oznámením o ukončení mezinárodní spolupráce v dané věci.  

Lhůta pro stanovení daně končí nejpozději uplynutím 10 let od jejího počátku. Existují pouze dvě výslovně uvedené výjimky, kdy je možno doměřit daň i po uplynutí této lhůty. Stanovit daň bez ohledu na uplynutí desetileté lhůty lze v situaci, kdy bylo vydáno pravomocné rozhodnutí soudu o spáchání daňového trestného činu nebo pokud daňový subjekt podá sám daňové přiznání a současně daň uhradí za účelem zániku trestnosti daňového trestného činu z důvodu účinné lítosti.

Pokud se Vás výše uvedené dotýká, s přípravou daňového přiznání či řešením nastalé situace Vám rádi pomůžeme.

Šárka Veselá a Soňa Hanigovská