GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Ivan Fučík | 7. Dubna 2017

A T A D – Anti Tax Avoidance Directive

Sdílet článek:

(neboli Směrnice rady (EU) 2016/1164 z 12. 7. 2016, kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem, která mají přímý vliv na fungování vnitřního trhu)

Evropská komise v rámci boje proti erozi základu daně a přesouvání zisku vydala směrnici, ve které implementuje závěry z iniciativy OECD BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) do evropského práva. Směrnice platí pouze pro právnické osoby a jejich stálé provozovny. Směrnice neplatí pro transparentní entity. Povinností členských států je implementovat směrnici do svých právních předpisů do konce roku 2018. Výjimkou je článek 5 – Zdanění při odchodu (Exit Tax), který má být implementován do konce roku 2019. Další výjimka je umožněna i státům, které buď mají, nebo již implementovaly do svých zákonů závěry Akce č. 4 BEPSu tak, jak je zveřejnila OECD na konci minulého roku. Nejpozdější termín implementace směrnice v tomto bodě, týkajícím se omezení odpočitatelnosti úroků, je rok 2023.

Co tedy chce směrnice regulovat? Směrnice přijímá závěry iniciativy OECD představené v 15 kapitolách dokumentu BEPS. Je nutné podotknout, že závěry nepřebírá ve stejném znění, a také, že nepřebírá všechny a vytváří některé nové. Konkrétně jsou do směrnice implementovány následující akce BEPSu:

  1. Neutralizace efektů hybridních schémat,
  2. Pravidlo ovládané zahraniční společnosti (Controlled foreign company- CFC rules),
  3. Omezení ovlivňování daňového základu úrokovými odpočty.

Konkrétně řeší směrnice následujících pět oblastí, které budou muset být implementovány do daňových zákonů členských států EU:

  1. Omezení odpočitatelnosti úroků do výše 30 % zisku (EBITDA),
  2. Zdanění při odchodu, stěhování společnosti nebo přesunu majetku (tzv. Exit Tax),
  3. Stanovení obecného pravidla proti zneužívání daňového práva,
  4. Stanovení tzv. CFC (Controlled Foreign Company) pravidel pro ovládané zahraniční společnosti,
  5. Stanovení pravidel pro tzv. hybridní nesoulady a hybridní struktury, které umožňují dvojí nezdanění stejného příjmu ve dvou státech nebo ve více státech, nebo dvojí odpočet stejných nákladů ve dvou státech.

Vzhledem k implementaci směrnice do českého daňového práva vydalo Ministerstvo financí dne 14. března diskusní materiál, kde se uvádí, že předpokládaný legislativní proces implementace bude v ČR zahájen začátkem roku 2018 a dále jaké se navrhují varianty jednotlivých článků ATAD pro implementaci.