GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 19. Prosince 2010

10 hlavních změn pro zaměstnance a zaměstnavatele od 1. 1. 2011

Sdílet článek:

Změny, které čekají zaměstnance a zaměstnavatele od ledna 2011, se týkají především daní z příjmů a zákonů spadajících do působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí. Nejdůležitější z nich jsou shrnuty v následujícím článku.

1. Snížení slevy na poplatníka

Novelou dochází ke snížení slevy na poplatníka z 24 840 Kč na 23 640 Kč za zdaňovací období. Jako důvod tohoto poklesu je uváděno snížení fiskálního napětí v souvislosti s opakujícími se povodňovými škodami. Částka by měla být snížena pouze pro rok 2011. V čisté mzdě se to projeví snížením o 100,-Kč/měsíčně.

2. Zdanění pracujících důchodů

Od ledna 2011 se ruší osvobození pravidelně vyplácených důchodů, přesáhne-li součet příjmů ze závislé činnosti a dílčích základů daně z podnikání a pronájmu částku 840 000 Kč za zdaňovací období. Do konce roku 2010 se danila pouze částka důchodu překračující hranici 288 000 Kč, zatímco po novele zákona se v případě překročení hranice 840 000 Kč zdaní také celý důchod.

3. Zdanění předčasných výběrů ze životního pojištění

Jelikož v praxi dochází k tomu, že zaměstnavatelé přispívají zaměstnancům na životní pojištění a ti pak předčasným výběrem dosahují výhody v podobě nezdaněného příjmu (základem daně je v těchto případech příjem snížený o veškeré zaplacené pojistné), bylo novelou uzákoněno, že se příjem nově bude snižovat pouze o pojistné placené zaměstnancem. Tzn., že příspěvky zaměstnavatele tak budou zdaněny.

4. Příspěvky na penzijní připojištění

Nově budou osvobozeny příspěvky zaměstnavatelů institucím penzijního připojištění sídlícím v jiném členském státě EU, Norska či Islandu. Dosud se týkalo pouze ČR. Limit pro daňové osvobození zůstává ve výši 24 000 Kč/rok.

5. Motivační příspěvky studentům jako daňový náklad

Daňově účinným nákladem zaměstnavatele bude nově tzv. motivační příspěvek (např. stipendium), který zaměstnavatel poskytne studentovi, jež se připravuje pro poplatníka na výkon profese, a to do výše 2 000 Kč/měsíčně, u studenta vysoké školy až do výše 5 000 Kč/měsíčně.

6. Zdanění stavebního spoření

Dále bylo omezeno zvýhodnění stavebního spoření, bez ohledu na datum uzavření smlouvy. V roce 2011 bude mimořádně zdaněna státní podpora za rok 2010, a to sazbou daně ve výši 50 %. Také úroky ze stavebního spoření již nejsou osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob a budou zdaněny zvláštní sazbou daně ve výši 15 %.

7. Zrušení 50 % slevy na dani pro zaměstnavatele zdravotně postižených

Od roku 2011 se ruší sleva na dani ve výši 50 % pro zaměstnavatele zaměstnávající alespoň 25 zaměstnanců, z nichž více než 50 % průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců tvořili pracovníci se zdravotním postižením.

8. Změna ve vyplácení nemocenských dávek

Pro roky 2011-2013 byla prodloužena délka poskytování náhrady mzdy zaměstnavatelem při dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance, a to ze současných 14 na 21 kalendářních dní. Nemocenské dávky tak budou zaměstnancům poskytovány až od 22. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti. Výše nemocenské dávky bude i nadále činit 60 % denního vyměřovacího základu po celou dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti.

9. Pojistné na sociální zabezpečení a sjednocení maximálních vyměřovacích základů

Pro rok 2011 zůstává sazba pojistného na sociální zabezpečení placeného zaměstnavatelem ve výši 25 % vyměřovacího základu (původně se počítalo se snížením na 24,1 %). Změnou proti roku 2010 však je zrušení refundace náhrad vyplácených zaměstnavateli, tzn., že zaměstnavatelé si nebudou moci odečítat od pojistného polovinu náhrady mzdy.

Využívat tohoto odpočtu i v roce 2011 budou moci zaměstnavatelé zaměstnávající méně jak 26 zaměstnanců pouze za podmínky zvolení zvýšené sazby pojistného ve výši 26 %. Zvolení zvýšené sazby je zapotřebí písemně oznámit příslušné správě sociálního zabezpečení do 20.1.2011. Tato sazba pak platí pro celý kalendářní rok.

V kombinaci s bodem 8. tak dojde tak u zaměstnavatelů ke značnému nárůstu nákladů.

10. Zvýšení maximálního vyměřovacího základu pojistného

Maximální vyměřovací základ byl sjednocen jak pro sociální tak zdravotní pojištění a činí 72násobek průměrné mzdy, tj. pro rok 2011 1 781 280 Kč. Původně byl tento limit u sociálního zabezpečení zaveden pouze jako přechodné opatření pro rok 2010.